Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 130. Zakona o radu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 i 66/03) i čl. 3. i 65. Opšteg kolektivnog ugovora ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 27/06), Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske s jedne strane i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske s druge strane, zaključuju

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA ZAPOSLENE U OBLASTI OBRAZOVANjA, NAUKE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62 od 30. juna 2006, 98/06)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavaca koja proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi radnika i poslodavaca, kao i druga pitanja koja nisu na potpun i cjelovit način uređena Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, postupak kolektivnog pregovaranja, sastav i način rada tijela ovlašćenih za mirno rješavanje kolektivnih sporova između radnika i poslodavaca, međusobni odnosi učesnika u zaključivanju Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između radnika i poslodavca.
(2) Odredbama ovog kolektivnog ugovora ne može se utvrditi manji obim prava od prava koja su određena Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom.
(3) Pod poslodavcem u ovom kolektivnom ugovoru se smatra nadležni organ ustanove u oblasti obrazovanja, nauke i kulture (ONK), u kojoj radnik ostvaruje svoja prava.

Član 2.

Ovaj kolektivni ugovor odnosi se na sve radnike i poslodavce u oblasti obrazovanja, nauke i kulture i Ministarstva prosvjete i kulture koji imaju sjedište na teritoriji Republike Srpske.

II - ZAKLjUČIVANjE I PRIMJENA UGOVORA O RADU

Član 3.

Uslovi za zaključivanje ugovora o radu, probni rad, rad radnika u drugom mjestu, rad radnika u posebnim slučajevima, dopunsko osposobljavanje, stručno obrazovanje, rad kod kuće, rad pripravnika - regulisani su Zakonom o radu, zakonima djelatnosti i Opštim kolektivnim ugovorom.

III - RADNO VRIJEME

Član 4.

Redovno radno vrijeme raspoređuje se u petodnevnoj radnoj sedmici.
Raspored radnog vremena, rad u smjenama, dnevni i sedmični odmor preciziraju se pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

IV - ODMOR I ODSUSTVO

1. Godišnji odmor

Član 5.

(1) Godišnji odmor utvrđen Zakonom o radu, uvećava se po jedan dan za svake tri navršene godine radnog staža.
(2) Godišnji odmor uvećava se:
- samohranom roditelju, staratelju i usvojiocu sa maloljetnom djecom do sedam godina - dva dana,
- roditelju, staratelju i usvojiocu hendikepiranog djeteta - tri dana;
- invalidu rada i ratnom vojnom invalidu - dva dana.
(3) U dane godišnjeg odmora ne računaju se dani sedmičnog odmora, praznici u koje se ne radi i vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

2. Plaćeno odsustvo

Član 6.

(1) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju do osam dana u kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
- prilikom sklapanja braka - pet radnih dana,
- prilikom smrti člana uže porodice - pet radnih dana,
- prilikom smrti člana šire porodice - dva radna dana,
- u slučaju teže bolesti člana uže porodice - tri radna dana,
- u slučaju teže bolesti člana šire porodice - dva radna dana,
- prilikom rođenja djeteta - tri radna dana,
- prilikom vjenčanja djeteta - dva radna dana,
- dobrovoljnog davanja krvi - dva radna dana prilikom svakog davanja krvi,
- radi zadovoljavanja vjerskih i tradicijskih potreba - dva radna dana,
- preseljenja u drugi stan - dva radna dana,
- elementarne nesreće kojom je ugrožena egzistencija radnika i njegove porodice - tri dana,
- u slučaju obrazovanja i usavršavanja na zahtjev poslodavca i na vlastiti zahtjev u skladu sa obrazovnim programom,
- sindikalnog obrazovanja i usavršavanja na kursevima i seminarima za vrijeme dok isti traju i
- u ostalim slučajevima utvrđenim pojedinačnim kolektivnim ugovorom.
(2) Plaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana ne može biti duže od osam radnih dana u toku jedne kalendarske godine, osim u slučaju smrti člana uže porodice.
(3) Radnik, u slučaju potrebe, može u toku kalendarske godine koristiti plaćeno odsustvo po više osnova.
(4) Poslodavac može, na zahtjev radnika, odobriti plaćeno odsustvo duže od osam radnih dana u toku kalendarske godine u opravdanim slučajevima.
(5) Uz zahtjev za korišćenje plaćenog odsustva po svim osnovama, potrebno je priložiti odgovarajući dokaz o postojanju slučaja za koji se traži plaćeno odsustvo.
(6) Članom uže porodice u smislu ovog kolektivnog ugovora smatraju se: bračni i vanbračni supružnici, njihova djeca (bračna, vanbračna i usvojena), pastorčad, djeca uzeta pod starateljstvo, majka, otac, očuh i maćeha, a članom šire porodice: brat, sestra, djed, baba i članovi uže porodice bračnog druga.

3. Neplaćeno odsustvo

Član 7.

(1) Radniku se može odobriti neplaćeno odsustvo do godinu dana, radi:
- obavljanja neodložnih ličnih i porodičnih poslova, koje je radnik dužan obrazložiti u svom zahtjevu,
- pripremanja i polaganja ispita na fakultetu ili drugoj obrazovnoj organizaciji kao i pripremanja magisterija ili doktorata, ukoliko se radnik ne obrazuje u interesu poslodavca,
- posjete članu porodice koji živi u inostranstvu,
- stručnog usavršavanja u inostranstvu, ukoliko usavršavanje nije na zahtjev i u interesu poslodavca,
- njege teško oboljelog člana porodice i
- u drugim opravdanim slučajevima.
(2) Radniku koji se školuje u inostranstvu može se odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju do dvije godine.
(3) Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze radnika po osnovu rada miruju, a troškove penzijskog i invalidskog osiguranja preko deset dana snosi korisnik neplaćenog odsustva.

V - ZAŠTITA RADNIKA

Zaštita na radu

Član 8.

(1) Poslodavac je dužan da obezbijedi sve potrebne uslove zaštite na radu kojim se štiti fizičko i psihičko zdravlje radnika u procesu rada. Poslodavac je obavezan da sve radnike osigura kod osiguravajućeg društva (kolektivno osiguranje) od posljedica povrede na radu ili u vezi sa radom.
(2) Način i postupak ostvarivanja zaštite na radu bliže se uređuje Pravilnikom o radu i Pravilnikom o zaštiti na radu.

Član 9.

Posebna zaštita maloljetnika, žena i materinstva, bolesnih i invalidnih lica - regulisani su Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom.

VI - PLATE I NAKNADE

Član 10.

(1) Za obavljeni rad radniku pripadaju plata i naknade u skladu sa Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i ovim kolektivnim ugovorom.
(2) Najniža plata za zaposlene u ovim djelatnostima je najniža plata utvrđena u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom.

1. Osnovna plata

Član 11.

(1) Osnovna plata za puno radno vrijeme utvrđuje se tako što se cijena rada, kao izraz vrijednosti za najjednostavniji rad, pomnoži sa odgovarajućim koeficijentom koji je utvrđen Kolektivnim ugovorom. Razvrstavanje poslova po složenosti (stručnoj spremi propisanoj za radno mjesto) vrši se prema jedinstvenoj nomenklaturi zanimanja, s tim da se poslovi po složenosti međusobno ne miješaju.
(2) Cijenu rada predlaže komisija sastavljena od šest članova od kojih svaka strana ugovornica (Ministarstvo prosvjete i kulture i Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske) imenuje po tri člana.
(3) Cijenu rada utvrđuju potpisnici Kolektivnog ugovora u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu Republike Srpske za tekuću godinu.

Član 12.

Radniku, koji radi kraće od punog radnog vremena, osnovna plata se utvrđuje srazmjerno radnom vremenu koje je određeno ugovorom o radu.

Član 13.

(1) Sastavni dio osnovne plate je uvećanje po osnovi ukupnog radnog staža radnika, koje iznosi 0,5% za svaku godinu radnog staža.
(2) Osnovna plata pripravnika, neverifikovanih radnika i drugih radnika koji nemaju položen stručni ispit koji su po zakonu dužni položiti, umanjuje se za 20%.

Član 14.

Koeficijenti plata kreću se u rasponu od 2,03 do 13,72 i utvrđeni su u tabelarnom dijelu koji je sastavni dio ovog kolektivnog ugovora.

Član 15.

(1) U slučaju kada je iznos osnovne plate radnika za puno radno vrijeme, obračunat u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom, ispod iznosa najniže plate u Republici Srpskoj, radniku se isplaćuje najniža plata.

Član 16.

Ako je radnik raspoređen na radno mjesto niže stručne spreme usljed nove sistematizacije radnih mjesta pripada mu najniži koeficijent njegove stručne spreme, a ako je raspoređen na radno mjesto za koje ne ispunjava uslove u pogledu stručne spreme propisane za to radno mjesto određuje mu se donja granica radnog mjesta na koje je raspoređen.

2. Uvećanje osnovne plate

Član 17.

Osnovna plata radnika uvećava se po osnovu:
a) obavljanja poslova pod posebno otežanim uslovima rada u skladu sa zakonom - do 30%,
b) posebnih rezultata u radu za osvojena mjesta i plasman u viši rang takmičenja, nagrade na festivalima i ostale nagrade u djelatnostima što se propisuje Pravilnikom koji utvrđuje ministar i Sindikat,
v) nagrade osvojene na takmičenjima različitih nivoa iz predmeta koje je Pedagoški zavod odredio, a vrednuju se iznosom koji posebnim pravilnikom propiše Ministarstvo.

Član 18.

Osnovna plata uvećava se:
a) po osnovu rada noću za 35%,
b) po osnovu prekovremenog rada za 35%,
v) za rad na dane državnog praznika i druge dane u koje se po zakonu ne radi za 50%.

Član 19.

(1) Nastavniku, stručnom saradniku i vaspitaču, koji stekne stručno zvanje na osnovu ocjenjivanja i napredovanja (prema Pravilniku o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača), uvećava se osnovna plata:
a) za stečeno stručno zvanje mentor: 5%,
đ) za stečeno stručno zvanje savjetnik: 10%,
e) za stečeno stručno zvanje viši savjetnik: 15%.
(2) Uvećanje po ovom članu ostvaruju radnici koji obavljaju poslove nastavnika u nastavi, stručnog saradnika na poslovima pedagoga, psihologa i logopeda i vaspitača.

Član 20.

Nastavniku koji radi u zabačenom planinskom selu (zabačeno planinsko selo je selo koje se nalazi na nadmorskoj visini preko 500 m i udaljeno je od regionalnog puta više od pet km) osnovna plata se uvećava 8%.

Član 21.

Ministarstvo prosvjete i kulture i Sindikat će do 1. avgusta 2006. godine donijeti Pravilnik u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom kojim će se utvrditi plaćanje otežanih uslova rada radnika zaposlenih u obrazovanju i kulturi (uvećan broj učenika u odjeljenjima iznad optimalnog, uvećan broj predmeta, rad sa djecom sa posebnim potrebama i sl.) u iznosu do 20% na osnovnu platu radnika.

3. Naknada plate

Član 22.

(1) Poslodavac je dužan radniku isplatiti naknadu neto plate u visini od 100%, pored zakonom utvrđenih slučajeva i u slučajevima utvrđenim u članu 6. ovog kolektivnog ugovora;
(2) U slučaju zamjene radnika koji je odsutan sa posla, u smislu čl. 6. i 7. do trideset dana, radnik koji ga zamjenjuje ima pravo na naknadu po osnovu prekovremenog rada.
(3) Radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju;
(4) Poslodavac može zadržati isplatu naknade iz prethodnog stava:
- ako radnik za vrijeme privremene spriječenosti obavlja druge poslove, ukoliko se u disciplinskom postupku to dokaže,
- ako radnik u roku od dva dana ne obavijesti poslodavca o privremenoj spriječenosti za rad zbog bolesti.

4. Učešće u dobiti po osnovu inovacije, izuma i tehničkih unapređenja

Član 23.

(1) Poslodavac je dužan da uredi uslove i način utvrđivanja učešća radnika u dobiti ostvarenoj po osnovu inovacije, izuma, tehničkih unapređenja i drugih vidova stvaralaštva.
(2) Visinu naknade utvrđuje komisija, s tim da ova naknada ne može biti niža od 10% godišnje ostvarene dobiti po ovom osnovu.

5. Ostala primanja radnika

Član 24.

Poslodavac zaposlenima isplaćuje:
a) dnevnicu za službeno putovanje u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH i u inostranstvu - u visini koju odredi Vlada Republike Srpske posebnim aktom;
b) naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla u visini pune cijene prevozne karte u javnom saobraćaju preko četiri kilometra;
v) troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana (kada radi više od četiri sata), kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada, u visini 50% najniže plate utvrđene Opštim kolektivnim ugovorom, srazmjerno broju dana provedenih u redovnom radnom vremenu, odnosno prekovremenom radu ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika;
g) regres za korišćenje godišnjeg odmora - u visini dvije najniže plate utvrđene u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, u mjesecu julu;
d) otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju - u visini trostruke plate radnika obračunate u skladu sa ovim kolektivnim ugovorom;
đ) troškove za prvo polaganje pripravničkog i drugih ispita koji su u svrsi stručnog osposobljavanja radnika;
e) naknadu troškova za korišćenje sopstvenog automobila kod obavljanja službenog posla po nalogu poslodavca - u visini od 20% cijene goriva po jednom litru za svaki pređeni kilometar.

Član 25.

Poslodavac radniku može isplatiti:
a) zimnicu i ogrev u visini dvije najniže plate utvrđene u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, u mjesecu avgustu;
b) jubilarnu nagradu za dvadeset godina radnog staža u oblasti obrazovanja, nauke i kulture - u visini dvije najniže plate, a za trideset godina radnog staža tri najn