Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O ODLIKOVANjIMA I PRIZNANjIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 4 od 28. aprila 1993; 26/93, 48/02)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Odlikovanja Republike Srpske su znaci priznanja za djela i rad koja zaslužuju opšte poštovanje i isticanje.

Član 2.

Odlikovanja su ordeni i medalje.
Ordeni i medalje mogu se ustanovljavati samo zakonom.

Član 3.

Odlikovati se mogu pojedinci, preduzeća, ustanove, udruženja, vojne jedinice i organizacije.
Odlikovati se mogu i strani državljani, inostrane i međunarodne ustanove i organizacije.

Član 4.

Odlikovanja dodjeljuje predsjednik Republike Srpske.
Predsjednik može ovlastiti ministra odbrane ili starješinu vojne jedinice i vojne ustanove da za vrijeme rata mogu dodjeljivati određena odlikovanja.

Član 5.

Izrada, promet i nošenje značaka i drugih predmeta koji imaju oblik ili izgled odlikovanja nisu dopušteni.
Za potrebe muzeja i sličnih ustanova, a radi njegovanja slobodarskih tradicija, mogu se, izuzetno, po odobrenju predsjednika Republike Srpske, organa ili službe koju on ovlasti izrađivati imitacije i makete odlikovanja Republike Srpske.

Član 6.

Odlikovanja se mogu izrađivati i nositi u smanjenim dimenzijama (minijaturna odlikovanja).

II - ODLIKOVANjA

Član 7.

Ordeni su:
1. Orden Republike Srpske, na ogrlici i lenti,
2. Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim i srebrnim vijencem;
3. Orden Nemanjića,
4. Karađorđeva zvijezda I, II i III reda,
5. Orden časti sa zlatnim i srebrnim zracima;
6. Orden Miloša Obilića,
7. Orden Njegoša I, II i III reda,
8. Krst milosrđa.

Član 8.

Medalje su:
1. Medalja Petra Mrkonjića,
2. Medalja majora Milana Tepića,
3. Medalja zasluga za narod,
4. Zlatna i srebrna medalja za hrabrost,
5. Medalja za vojne zasluge,
6. Medalja za vojničke vrline.

Član 9.

Ordeni utvrđeni ovim zakonom dodjeljuju se, i to:
1. Orden Republike Srpske sa ogrlicom dodjeljuje se šefovima država za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Republike Srpske i drugih država.
Ovaj orden sa lentom dodjeljuje se i najistaknutijim ličnostima za rad i izvanredne zasluge za razvijanje i jačanje svijesti Srpskog naroda u borbi za slobodu i nezavisnost, kao i za izuzetno značajan doprinos u učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Republike Srpske i drugih država.
2. Orden zastave Republike Srpske dodjeljuje se istaknutim ličnostima i institucijama za rad i izvanredne zasluge u poslijeratnom razvoju Republike Srpske, učvršćenju mira i međunarodne saradnje, kao i za lične rezultate i dostignuća čiji značaj ima šire razmjere i doprinos afirmaciji Republike Srpske.
3. Orden Nemanjića dodjeljuje se vojnim jedinicama i pripadnicima Vojske Republike Srpske, koji su se istakli junačkim podvizima u oružanoj borbi i predstavljaju naročiti primjer junaštva.
Ovaj orden dodeljuje se istaknutim ličnostima za rad i vanredne zasluge u razvijanju svesti srpskog naroda u borbi za slobodu i nezavisnost, kao i doprinos u uspostavljanju državnosti Republike Srpske.
4. Karađorđevićeva zvijezda I, II i III reda dodjeljuje se za izvanredne uspjehe u komandovanju i rukovođenju vojnim jedinicama u oružanoj borbi.
5. Orden časti sa zlatnim i srebrnim zracima dodjeljuje se ustanovama, organizacijama i pojedincima koji se naročito ističu u afirmaciji ljudskih prava, toleranciji među ljudima i narodima, vladavini prava i sloboda kao i onim pojedincima i organizacijama koje svojim priznatim i javnim radom i rezultatima doprinose jačanju ugleda Republike Srpske.
6. Orden Miloša Obilića dodjeljuje se pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su u oružanoj borbi izvršili djela u kojima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost ili koji su se na vojnom polju posebno istakli ličnom hrabrošću.
Ovaj orden dodjeljuje se i građanskim licima koja u opasnim situacijama, spasavajući ljudske živote i materijalna dobra, izvrše djelo u kome je došla do izražaja lična hrabrost i samopožrtvovanje.
7. Orden Njegoša I, II i III reda dodjeljuju se pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama koji svojim izvanrednim radnim podvizima ili priznatim radom imaju izvanredne zasluge za privredni, naučni i kulturni razvitak Republike Srpske, odnosno za posebne zasluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje.
8. Krst milosrđa dodjeljuje se pojedincima za posebne zasluge koji su se posebno istakli kao primjer hrabrosti i požrtvovanja u njezi ranjenika i bolesnika za vrijeme oružane borbe za odbranu Republike Srpske.
Ovaj orden dodjeljuje se i pojedincima koji u izuzetnim situacijama spasavaju ljudske živote ispoljavajući izvanrednu humanost i samopožrtvovanje.

Član 10.

Medalje utvrđene ovim zakonom dodjeljuju se i to:
1. Medalja Petra Mrkonjića dodjeljuje se vojnim jedinicama koje su u oružanoj borbi ostvarile više podviga i odlučujuće doprinijele pobjedi nad neprijateljem.
2. Medalja majora Milana Tepića dodjeljuje se za iskazanu ličnu hrabrost u borbi za slobodu zemlje.
3. Medalja zasluga za narod dodjeljuje se za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslobođenje zemlje i za doprinos izgradnji i razvitku Republike Srpske.
4. Zlatna medalja za hrabrost i srebrna medalja za hrabrost dodjeljuju se pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili jedno ili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost.
5. Medalja za vojne zasluge dodjeljuje se vojnim starješinama i vojnicima koji svojim primjerom razvijaju polet za ostvarivanje postavljenih zadataka, ili koji se odlikuju takvim starješinskim ili vojničkim osobinama da služe za primjer drugima.
Ova medalja dodjeljuje se i građanskim licima u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama koje svojim primjerom u radu razvijaju polet u ostvarivanju zadataka od posebnog neposrednog značaja za odbranu.
6. Medalja za vojničke vrline dodjeljuje se vojnicima i vojnim starješinama za naročito isticanje u poznavanju i obavljanju vojničkih dužnosti i za primjerno vojničko držanje.

Član 11.

Svaki orden i medalja ima svoj statut.
Statuti sadrže opis odlikovanja i njihovih minijatura, kao i odredbe kojima se bliže određuje dodjeljivanje ordena I, II i III reda i način nošenja odlikovanja.
Statute donosi predsjednik Republike Srpske.

III - NADLEŽNOST

Član 12.

Odlikovanja se dodjeljuju Ukazom Predsjednika Republike Srpske.
Inicijativu za dodjelu odlikovanja može dati državni organ, preduzeća, ustanove, lokalne zajednice i druge organizacije i udruženja. Inicijativa se predaje nadležnim organima za podnošenje prijedloga.
Prijedlog za dodjelu odlikovanja može podnijeti Narodna skupština Republike Srpske, njena radna tijela, Vlada Republike Srpske i ministarstva.
Prijedlog za dodjelu odlikovanja za strane državljane i međunarodne organizacije i institucije podnosi Vlada Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske može dodjeljivati odlikovanja i bez date inicijative i prijedloga.

IV - PRAVA I DUŽNOSTI ODLIKOVANIH

Član 13.

Odlikovanim licima se uz odlikovanje izdaje i Povelja, koju potpisuje Predsjednik Republike Srpske. Predsjednik Republike može svojom odlukom da Povelju ustanovi kao posebno priznanje.
Na lični zahtjev odlikovanih, šef Kancelarije ordena Predsjednika Republike Srpske, izdaće uvjerenje o dodijeljenom odlikovanju.

Član 14.

Odlikovanje može nositi samo odlikovano lice.
Čast je i moralna obaveza odlikovanog lica da u vrijeme državnih praznika, jubileja i u drugim svečanim prilikama nosi dodjeljeno odlikovanje.
Odlikovano lice dužno je da nosi odlikovanje na prikladnom mjestu i na način dostojan zasluga za koje mu je odlikovanje dodjeljeno.
Odlikovano preduzeće i druga organizacija, kao i vojna jedinica i vojna ustanova, obezbjeđuju uslove da se odlikovanja i povelje o odlikovanjima izlažu na prikladnom mjestu i na način dostojan zasluga za koje su im odlikovanja dodjeljena.

Član 15.

Promet odlikovanja nije dopušten.
Odlikovanje posmrtno odlikovanog lica i odlikovanje koje odlikovanom licu nije predato za života, kao i dokumenti o odlikovanju, predaju se članovima njegove porodice. Kao članovi porodice, prema ovom zakonu, smatraju se bračni drug, djeca, unuci, roditelji i braća i sestre odlikovanog lica.
Nakon smrti odlikovanog lica, odnosno prestanka rada preduzeća ili druge organizacije i zajednice dodjeljeno odlikovanje preuzimaju i čuvaju članovi porodice odlikovanog lica, odnosno pravni sljedbenici odlikovanog preduzeća ili druge organizacije.
Uz pristanak članova porodice odlikovanog lica, odnosno pravnih sljedbenika odlikovanog preduzeća ili druge organizacije, odlikovanje odlikovanog lica koje nije u životu, odnosno odlikovanog preduzeća ili druge organizacije koja je prestala da postoji može se predati na čuvanje i korišćenje muzejima i sličnim ustanovama.
Ako ni članovi porodice odlikovanog lica nisu živi, odnosno ako nema pravnih sljedbenika odlikovanog preduzeća ili druge organizacije, odlikovanje i dokumenti o odlikovanju vraćaju se Kancelariji ordena predsjednika Republike Srpske.
Odlikovanja koja su po stavu 5. ovog člana vraćena mogu se, po odluci predsjednika Republike predati na čuvanje i korištenje muzejima i drugim sličnim ustanovama.

Član 16.

Lica, preduzeća, druga organizacija i vojna jedinica, odnosno ustanova koji su odlikovani mogu biti ponovo odlikovani istim odlikovanjem.

Član 17.

Odlikovanje, povelje i uvjerenja o odlikovanjima mogu da se nose, odnosno koriste samo u odgovarajuće svrhe i na doličan način.
Odlikovana lica odlikovanje nose u skladu sa odredbama statuta ordena i statuta medalje.

Član 18.

Na zahtjev odlikovanog lica koji izgubi odlikovanje, šef Kancelarije ordena izdaće, na osnovu raspoloživih službenih podataka o odlikovanju, novo odlikovanje uz odgovarajuću naknadu.
Iznos naknade za pojedinca odlikovanja određuje šef kancelarije ordena.
Umjesto izgubljene povelje ili uvjerenja, uz predočenje dokaz da je izgubljeni dokument oglašen nevažećim, izdaje se njegov duplikat.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 19.

Novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM kazniće se za privredni prestup preduzeće ili drugo pravno lice ako neovlašteno izrađuje ili stavlja u promet značke ili druge predmete koji imaju oblik ili izgled odlikovanja Republike Srpske (član 5. i 15.).
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 60.000 do 300.000 dinara.

Član 20.

Novčanom kaznom od 1.500 do 3.000 KM ili kaznom zatvora od 30 dana kazniće se za prekršaj lice, ako:
1. neovlašćeno nosi odlikovanje, odnosno ako skine ili pokuša da skine odlikovanje odlikovanom licu (član 14. stav 1.);
2. nosi odlikovanje na nedoličan način (član 14. stav 3. i 17. stav 1.).

Član 21.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako na nedoličan način upotrijebi ili na drugi način koristi odlikovanje, povelju, ili uvjerenje o odlikovanju (član 14. stav 4. i član 17. stav 1.).
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u preduzeću ili drugo pravno lice novčanom kaznom od 1.500 do 5.000 KM.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o odlikovanjima i priznanjima ("Službeni glasnik Srpske Republike Bosne i Hercegovine", broj 13/92).

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".