Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 67/93, 48/94 i 25/96),
Ministar za zdravlje donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA OBAVLjANjA ZDRAVSTVENE DELATNOSTI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 2 od 19. januara 2000; 44/05)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, koje za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti.

Član 2.

Zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno specijalističkoj grani organizovanoj u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: oblast), pod uslovom da ima obezbeđene odgovarajuće kadrove, opremu, prostorije i lekove utvrđene ovim pravilnikom.

II. USLOVI U POGLEDU KADROVA

A. Zdravstvene ustanove

1. Dom zdravlja

Član 3.

Dom zdravlja može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako u oblastima utvrđenim zakonom ima najmanje sledeće kadrove, i to:
1) u oblasti zdravstvenog vaspitanja, opšte medicine i zdravstvene zaštite školske dece: po jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu i jednog zdravstvenog radnika sa višom, odnosno srednjom školskom spremom, u svakoj oblasti;
2) u oblasti zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske dece i rendgen dijagnostike: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti;
3) u oblasti kućnog lečenja i zdravstvene nege i hitne medicinske pomoći: po jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti;
4) u oblasti polivalentne patronaže: jednu medicinsku sestru - medicinskog tehničara sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
5) u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite: jednog doktora stomatologije i jednog doktora stomatologije specijalistu iz dečje i preventivne stomatologije i tri zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom spremom, od kojih je jedan zubni tehničar;
6) u oblasti laboratorijske dijagnostike: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili specijalistu iz medicinske biohemije i dva zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom stručnom spremom.
Dom zdravlja koji obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za opštinu sa 10.000 i više stanovnika, u odnosu na ukupan broj stanovnika ima: jednog doktora medicine na 900 stanovnika, jednog doktora stomatologije na 2.500 stanovnika i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom na 1.000 stanovnika, a najmanje, i to:
1) u oblastima utvrđenim zakonom: kadrove iz stava 1. ovog člana, u svakoj oblasti;
2) u oblasti higijensko-epidemiološke zaštite, zaštite mentalnog zdravlja i sportske medicine: po jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu i jednog zdravstvenog radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti;
3) u oblasti pneumoftiziološke zaštite, medicine rada i onkološke zaštite: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti;
4) u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: jednog doktora medicine specijalistu i četiri zdravstvena odnosno fizioterapeutska tehničara;
5) u oblasti interne medicine, oftalmologije, otorinolaringologije i u svakoj drugoj oblasti: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom stručnom spremom.
U opštinama sa 10.000 i više stanovnika, zdravstvene radnike iz stava 2. ovog člana dom zdravlja obezbeđuje prema sledećem broju stanovnika, odnosno analiza, i to:
1) opšte medicine: na 2.000 odraslih stanovnika; zdravstvene zaštite školske dece: na 1.800 školske dece do 18 godina; kućnog lečenja i zdravstvene nege na 15.000 stanovnika; hitne medicinske pomoći na 15.000 stanovnika (a najmanje 1 doktora medicine i dve medicinske sestre - medicinskog tehničara u svakoj smeni); higijensko-epidemiološke zaštite na 50.000 stanovnika;
2) zdravstvene zaštite žena: na 8.000 žena iznad 15 godina starosti; zdravstvene zaštite predškolske dece: na 1.200 dece; medicine rada: na 4.000 zaposlenih;
3) rendgen dijagnostike, pneumoftiziološke zaštite, fizikalne medicine i rehabilitacije, onkološke zaštite, zaštite mentalnog zdravlja i sportske medicine: na 50.000 stanovnika;
4) polivalentne patronaže: na 5.000 stanovnika;
5) stomatološke zdravstvene zaštite predškolske i školske dece: na 1.800 dece, odraslih: na 2.200 stanovnika, a u laboratoriji za zubnu tehniku na pet doktora stomatologije: jedan zubni tehničar;
6) laboratorijske dijagnostike: na 100.000 - 120.000 analiza, jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili specijalistu iz medicinske biohemije i na 20.000 analiza jednog zdravstvenog radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom.
7) u svakoj drugoj oblasti iz koje se obavlja delatnost doma zdravlja: na 50.000 stanovnika.
Ukoliko u sedištu doma zdravlja postoji druga zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost iz higijensko-epidemiološke zaštite, pneumoftiziološke zaštite, medicine rada, fizikalne medicine i rehabilitacije, onkološke zaštite, zaštite mentalnog zdravlja, stomatološke zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći, interne medicine, oftalmologije, otorinolaringologije i sportske medicine, zdravstvene radnike iz st. 2. i 3. ovog člana za ove oblasti dom zdravlja obezbeđuje samo ako se delatnošću tih zdravstvenih ustanova ne zadovoljavaju potrebe stanovništva u celini.

Član 4.

Dom zdravlja koji ima organizovanu zdravstvenu stanicu van sedišta opštine (za jedno ili više naseljenih mesta sa preko 3.000 stanovnika koja su udaljena 10 i više kilometara od sedišta opštine), odnosno dom zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar i vanbolničko porodilište, pored kadrova iz člana 3. ovog pravilnika ima i sledeće zdravstvene radnike, i to:
1) u zdravstvenoj stanici: jednog doktora medicine i jednog doktora stomatologije i dva zdravstvena radnika sa višom, ili srednjom stručnom spremom;
2) u stacionaru: jednog doktora medicine i četiri zdravstvena radnika sa višom, ili srednjom stručnom spremom;
3) u vanbolničkom porodilištu: jednog doktora medicine specijalistu iz ginekologije i akušerstva i pet medicinskih sestara akušerskog smera sa višom, ili srednjom stručnom spremom.

2. Apoteka

Član 5.

Apoteka, odnosno druga zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost apoteke, može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima, najmanje dva diplomirana farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara.
Zdravstvena ustanova koja obavlja poslove medicinskog snabdevanja u stacionarnim, odnosno specijalizovanim bolničkim uslovima (bolnička apoteka) može početi sa radom, odnosno obavljati te poslove ako ima: jednog diplomiranog farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara na 400 bolničkih postelja, a najmanje jednog diplomiranog farmaceuta i jednog farmaceutskog tehničara.
Apoteka, odnosno druga zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost za opštinu sa 10.000 i više stanovnika, može početi sa radom, odnosno obavljati te poslove ako, u odnosu na ukupan broj stanovnika, ima: jednog diplomiranog farmaceuta na 5.000 stanovnika i jednog farmaceutskog tehničara na 10.000 stanovnika.
Ogranak apoteke, odnosno zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana može početi sa radom, odnosno obavljati te poslove, ako ima jednog diplomiranog farmaceuta.
Od ukupnog broja diplomiranih farmaceuta iz stava 1. ovog člana najmanje 20% su specijalisti iz odgovarajućih grana farmacije.

Član 6.

Apoteka, odnosno druga zdravstvena ustanova koja organizuje galensku laboratoriju, laboratoriju za ispitivanje i kontrolu lekova i farmakoinformativnu službu, kao posebne organizacione jedinice, pored zdravstvenih radnika iz člana 5. ovog pravilnika ima i sledeće kadrove:
1) u galenskoj laboratoriji: jednog diplomiranog farmaceuta specijalistu iz farmaceutske tehnologije i dva farmaceutska tehničara;
2) u laboratoriji za ispitivanje i kontrolu lekova: jednog diplomiranog farmaceuta specijalistu za ispitivanje i kontrolu lekova;
3) u farmakoinformativnoj službi: jednog diplomiranog farmaceuta specijalistu iz farmakoinformatike.

3. Bolnica

A. Opšta bolnica

Član 7.

Opšta bolnica može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako, u oblastima utvrđenim zakonom ima, najmanje, sledeće kadrove, i to:
1) u oblasti interne medicine, pedijatrije, opšte hirurgije, ginekologije i akušerstva, anesteziologije sa reanimatologijom i fizikalne medicine i rehabilitacije: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i četiri zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti;
2) u oblasti kliničko-biohemijske dijagnostike: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara ili specijalistu iz medicinske, odnosno kliničke biohemije i tri zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
3) u oblasti radiološke dijagnostike: jednog doktora medicine specijalistu i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
4) u oblasti transfuzije krvi i patološke anatomije: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom ili da je obavljanje zdravstvene delatnosti iz ovih oblasti obezbedila preko druge zdravstvene ustanove.
Opšta bolnica čijom se delatnošću zadovoljavaju potrebe stanovništva iz više ili iz svih opština u okrugu može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako u odnosu na ukupan broj bolničkih postelja ima jednog zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom specijalistu i pet zdravstvenih radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom na 10 bolničkih postelja, a najmanje, i to:
1) u oblastima utvrđenim zakonom: kadrove iz stava 1. ovog člana, u svakoj oblasti;
2) u oblastima utvrđenim u skladu sa Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 13/97, 58/97, 31/98, 1/99 i 37/99), i to u oblasti neurologije, psihijatrije, pneumoftiziologije, dermatovenerologije, dečje hirurgije, urologije, ortopedije, nuklearne medicine i dr.): po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i četiri zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom u svakoj oblasti u kojoj se obavlja poliklinička i stacionarna delatnost, odnosno po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i jednog zdravstvenog radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom u svakoj oblasti u kojoj se obavlja samo poliklinička delatnost.
U odnosu na ukupan broj bolničkih postelja, odnosno broj bolničkih postelja u pojedinoj oblasti, zdravstvene radnike iz stava 2. ovog člana opšta bolnica obezbeđuje na sledeći broj postelja, odnosno analiza, i to, u oblasti:
1) interne medicine, pedijatrije i neurologije: na 12 postelja; pneumoftiziologije i psihijatrije: na 20 postelja; dermatovenerologije: na 20 postelja; fizikalne medicine i rehabilitacije: na 200 postelja;
2) opšte hirurgije, dečije hirurgije, urologije, ortopedije, otorinolaringologije, oftalmologije, ginekologije i akušerstva: na 10 postelja; anesteziologije sa reanimacijom: na 50 hirurških postelja;
3) radiologije: na 200 postelja; transfuziologije: na 300 postelja; nuklearne medicine i patološke anatomije: na 400 postelja;
4) kliničko-biohemijske dijagnostike: na broj analiza iz člana 3. stav 3. tačke 6. ovog pravilnika.
Pored zdravstvenih radnika iz st. 2. i 3. ovog člana, opšta bolnica ima sledeće kadrove, i to:
1) u operacionoj sali: jednu medicinsku sestru - instrumentara za rad u svakoj smeni;
2) u porođajnoj sali: jednu medicinsku sestru - babicu za rad u svakoj smeni;
3) u intenzivnoj nezi: jednu medicinsku sestru - medicinskog tehničara na dve postelje u svakoj smeni;
4) u oblasti hemodijalize: dva doktora medicine specijalista na 10 dijaliznih mesta i četiri medicinske sestre - tehničara u svakoj smeni;
5) u svakoj oblasti koja ima bolničke postelje, za specijalističko-konsultativne preglede spoljnih bolesnika: jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine na pet specijalista u toj grani medicine, a u oblastima sa manjim brojem specijalista, najmanje jednog specijalistu.
Ukoliko u sedištu opšte bolnice postoji druga zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost iz pneumoftiziološke zaštite, psihijatrije i fizikalne medicine i rehabilitacije, zdravstvene radnike iz st. 2, 3. i 4. ovog člana za te oblasti, opšta bolnica obezbeđuje samo ako se delatnošću drugih zdravstvenih ustanova ne zadovoljavaju potrebe stanovništva u celini.

B. Specijalna bolnica

Član 8.

Specijalna bolnica za lečenje akutnih bolesti može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako u odnosu na ukupan broj bolničkih postelja ima:
1) u osnovnoj internističkoj, odnosno hirurškoj oblasti iz koje obavlja zdravstvenu delatnost jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i četiri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom stručnom spremom na 10 postelja;
2) u oblasti kliničko biohemijske dijagnostike, rendgenološke dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, patološke anatomije, medicinskog snabdevanja, a specijalna hirurška bolnica i u oblasti anesteziologije i transfuzije krvi, odgovarajuće zdravstvene radnike utvrđene za ove oblasti u članu 7. ovog pravilnika.
Specijalna bolnica za lečenje hroničnih bolesti može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako u odnosu na ukupan broj bolničkih postelja ima, i to: u osnovnoj internističkoj oblasti iz koje obavlja zdravstvenu delatnost: jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i četiri zdravstvena radnika sa višom odnosno srednjom stručnom spremom na 20 do 30 postelja, a u oblasti kliničko-biohemijske laboratorijske dijagnostike, radiološke dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinskog snabdevanja i patološke anatomije: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom stručnom spremom na 200 do 300 postelja.
Obavljanje zdravstvene delatnosti iz kliničko-biohemijske dijagnostike, rendgenološke dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, transfuzije krvi, medicinskog snabdevanja, anesteziologije i patološke anatomije, specijalna bolnica iz st. 1. i 2. ovog člana može obezbeđivati i preko drugih zdravstvenih ustanova.

4. Zavod

Član 9.

Zavod koji obavlja vanbolničku zdravstvenu delatnost iz oblasti utvrđene zakonom (član 30. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti), može početi sa radom odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima najmanje 10 zdravstvenih radnika i saradnika sa visokom stručnom spremom, od kojih su tri specijalisti iz odgovarajuće grane medicine, odnosno stomatologije i 10 zdravstvenih radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom.
Zavod koji obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti, koje nisu obuhvaćene u stavu 1. ovog člana, može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima najmanje pet zdravstvenih radnika i saradnika sa visokom stručnom spremom od kojih su dva specijalisti iz odgovarajućih grana i pet zdravstvenih radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom.
Zavod koji obavlja bolničko lečenje ili bolničku rehabilitaciju može početi sa radom ako ima obezbeđene odgovarajuće zdravstvene radnike utvrđene u čl. 7. i 8. ovog pravilnika.

5. Zavod za zaštitu zdravlja

Član 10.

Zavod za zaštitu zdravlja može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako, u odnosu na ukupan broj stanovnika u okrugu ima jednog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom specijalistu i tri zdravstvena radnika, odnosno saradnika sa višom odnosno srednjom stručnom spremom na 15.000 stanovnika, a najmanje i to u oblasti: socijalne medicine, epidemiologije, mikrobiologije i higijene: po jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i tri zdravstvena radnika, odnosno zdravstvena saradnika sa višom ili srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti.
Zavod za zaštitu zdravlja koji obavlja zdravstvenu delatnost iz zdravstvenog vaspitanja, medicinske, odnosno zdravstvene statistike, informatike, zdravstvene ekonomike, sanitarne hemije, toksikološke hemije, sanitarne tehnike, medicinske biohemije i medicinskog snabdevanja, pored zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz stava 1. ovog člana, ima najmanje: po jednog zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom odgovarajuće specijalnosti i jednog zdravstvenog saradnika sa višom ili srednjom stručnom spremom, u svakoj oblasti.

6. Klinika

Član 11.

Klinika može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u skladu sa zakonom, ima propisani broj i vrste zdravstvenih radnika.
Klinika koja obavlja i specijalizovanu bolničku zdravstvenu delatnost može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost ako ukupno sa zdravstvenim radnicima iz stava 1. ovog člana, ima najmanje jednog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije specijalistu, odnosno užeg specijalistu i četiri zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom na osam postelja, a u oblasti kliničke biohemijske dijagnostike i kadrove iz člana 3. stav 3. tačka 6. ovog pravilnika.
Klinika koja ima organizacionu jedinicu za intenzivnu negu kao i klinika koja u okviru svoje delatnosti pruža zdravstvenu zaštitu iz oblasti hemodijalize, hirurških grana medicine, ginekologije i akušerstva, pored zdravstvenih radnika iz stava 2. ovog člana ima i odgovarajuće kadrove utvrđene u članu 7. stav 4. ovog pravilnika.

7. Institut

Član 12.

Institut može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u skladu sa zakonom, ima propisani broj i vrste zdravstvenih radnika.
Institut koji obavlja i specijalizovanu bolničku zdravstvenu delatnost može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ukupno sa zdravstvenim radnicima iz stava 1. ovog člana, ima najmanje jednog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije specijalistu, odnosno užeg specijalistu, i četiri zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom na osam postelja, a u oblasti kliničke biohemijske dijagnostike i kadrove iz člana 3. stav 3. tačka 6. ovog pravilnika.
Institut koji ima organizacionu jedinicu za intenzivnu negu kao i institut koji u okviru svoje delatnosti pruža zdravstvenu zaštitu iz oblasti hemodijalize, hirurških grana medicine, ginekologije i akušerstva, pored zdravstvenih radnika iz stava 2. ovog člana, može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima i odgovarajuće kadrove utvrđene u članu 7. stav 4. ovog pravilnika.
Institut za zaštitu zdravlja može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima obezbeđene kadrove iz člana 9. ovog pravilnika i ako ti kadrovi ispunjavaju i uslove po propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti.

8. Apotekarska ustanova

Član 13.

Apotekarska ustanova može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u svakoj apoteci u svom sastavu ima kadrove utvrđene u članu 5. stav 1. ovog pravilnika, a u apoteci u sedištu apotekarske ustanove i kadrove utvrđene u članu 6. ovog pravilnika.
Apotekarska ustanova čijom se delatnošću zadovoljavaju potrebe stanovništva za više ili za sve opštine u okrugu, može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u svakoj apoteci ima kadrove utvrđene u članu 5. stav 3. ovog pravilnika.

9. Zdravstveni centar

Član 14.

Zdravstveni centar može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u svakom domu zdravlja u opštoj bolnici ima obezbeđene odgovarajuće kadrove utvrđene u čl. 3, 4. i 7. ovog pravilnika.

10. Kliničko-bolnički centar

Član 15.

Kliničko-bolnički centar može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u svakoj oblasti, iz koje obavlja zdravstvenu delatnost, ima obezbeđene kadrove utvrđene u članu 7. ovog pravilnika, a najmanje u jednoj oblasti i kadrove utvrđene u članu 11. ovog pravilnika.

11. Klinički centar

Član 16.

Klinički centar može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako u svakoj oblasti iz koje obavlja zdravstvenu delatnost ima obezbeđene kadrove utvrđene čl. 11. ili 12. ovog pravilnika.
Ukoliko u sedištu Kliničkog centra postoji druga zdravstvena ustanova koja obavlja specijalizovanu polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz oblasti pedijatrije, psihijatrije, dečje neurologije, dečje psihijatrije, dečje hirurgije, fizikalne medicine i rehabilitacije ili radiološke terapije, zdravstvene radnike iz stava 1. ovog člana za ove oblasti Klinički centar obezbeđuje samo ako se delatnošću tih zdravstvenih ustanova ne zadovoljavaju potrebe stanovništva u celini.

B. Drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti

Član 17.

Drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti mogu početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako imaju sledeće kadrove, i to:
1) u lekarskoj, odnosno stomatološkoj ordinaciji:
- jednog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije ili jednog doktora medicine odnosno doktora stomatologije sa položnim specijalističkim ispitom, a u ordinaciji iz hirurških grana medicine, odnosno stomatologije i jednog zdravstvenog radnika, sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
2) u dispanzeru:
- dva doktora medicine specijaliste iz odgovarajuće grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
3) u zdravstvenom kabinetu, i to:
- za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu: jednog doktora medicine užeg specijalistu iz baromedicine ili jednog doktora medicine specijalistu iz interne, odnosno hirurške grane medicine i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom,
- za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za oftalmologiju, za otorinolaringologiju, za ultra zvuk, za radiologiju, za endoskopiju, i dr.; jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine i jednog zdravstvenog radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
4) u zdravstvenoj stanici:
- jednog doktora medicine i jednog doktora stomatologije i dva zdravstvena radnika sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom;
5) u zdravstvenom savetovalištu:
- jednog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije;
6) u apoteci
- jednog diplomiranog farmaceuta;
7) u laboratoriji:
- za medicinsku biohemiju, odnosno kliničku biohemiju: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog biohemičara, ili specijalistu iz odgovarajuće grane medicine, odnosno farmacije i jednog zdravstvenog radnika sa višom, ili srednjom stručnom spremom;
- za mikrobiologiju i patološku anatomiju: jednog doktora medicine specijalistu iz odgovarajuće grane medicine, i jednog zdravstvenog radnika sa višom, ili srednjom stručnom spremom;
- za zubnu tehniku: jednog tehničara sa višom, ili srednjom stručnom spremom;
8) u patronažnoj službi:
- jednu medicinsku sestru sa višom ili srednjom stručnom spremom;
9) u poliklinici:
- tri doktora medicine, odnosno doktora stomatologije različitih specijalnosti i dva zdravstvena radnika sa višom ili srednjom stručnom spremom;
10) u službi kućnog lečenja i zdravstvene nege:
- jednog doktora medicine i jednog zdravstvenog radnika sa višom ili srednjom stručnom spremom;
11) u ambulanti medicinske sestre - tehničara za medicinsku negu:
- jednu medicinsku sestru - medicinskog tehničara sa višom, ili srednjom stručnom spremom.

Član 17a

U drugom obliku obavljanja zdravstvene delatnosti mora biti obezbeđen štambilj zdravstvenim radnicima sa visokom stručnom spremom koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.
Štambilj je pravougaonog oblika, po ivicama uokviren linijom, dimenzija 15 50 mm, ispisan ćiriličkim pismom i sadrži sledeće podatke pisane u ravnim redovima, i to:
1) doktor medicine ili doktor stomatologije;
2) ime i prezime;
3) specijalnost;
4) broj rešenja o upisu u registar drugog oblika obavljanja zdravstvene delatnosti kod nadležnog organa.

Član 18.

Ustanova socijalne zaštite koja smeštenim licima, u skladu sa zakonom, obezbeđuje i zdravstvenu zaštitu, može obavljati zdravstvenu delatnost ako ima, odnosno ako je obezbedila preko zdravstvene ustanove, najmanje jednog doktora medicine i četiri medicinske sestre.
U zavisnosti od vrste socijalne i zdravstvene delatnosti koju obavljaju i broja smeštenih lica, odnosno postelja, pojedine ustanove socijalne zaštite imaju, odnosno obezbeđuju preko zdravstvene ustanove, sledeće kadrove:
1) centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine: jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu iz pedijatrije i tri medicinske sestre na 30 do 40 postelja; i jednog zdravstvenog radnika - laboratorijskog tehničara sa položenim stručnim ispitom;
2) dom za decu i omladinu ometenu u razvoju: jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu i pet medicinskih sestara na 30 do 40 postelja i jednog laboratorijskog tehničara sa položenim stručnim ispitom;
3) dom za penzionere i stara lica, odnosno gerontološki centar: jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu i pet medicinskih sestara i jednog fizioterapeuta na 80 do 120 postelja;
4) zavod za lica ometena u razvoju i duševno obolela lica: jednog doktora medicine, odnosno doktora medicine specijalistu i osam medicinskih sestara na 150 do 200 postelja, jednog fizioterapeutskog i jednog laboratorijskog tehničara na 400 postelja.

III. USLOVI U POGLEDU OPREME

Član 19.

Zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima odgovarajuću opremu utvrđenu u Listi opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Opremu iz stava 1. ovog člana predviđenu za intervencije, reanimaciju, dijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku, operacionu salu i intenzivnu negu, zdravstvena ustanova može obezbeđivati za više oblasti zdravstvene zaštite zajedno, a za zubnotehničku laboratoriju, laboratorijsku dijagnostiku i radiološku dijagnostiku za zdravstvenu ustanovu u celini.

IV. USLOVI U POGLEDU PROSTORIJA

Član 20.

Zdravstvena delatnost se može obavljati u građevinskom objektu u kome su obezbeđeni sledeći opšti uslovi:
1) da su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuje zvučnu, termo i hidro izolaciju;
2) da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;
3) da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;
4) da imaju posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;
5) (brisana)
6) da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;
7) da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu, a u bolnici na 10 postelja sanitarni čvor i tuš sa kadom;
8) da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 - 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;
9) da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 - 25 oC;
10) da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;
11) da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina u zdravstvenoj ustanovi ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;
12) da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova, zdravstvena stanica, dispanzer, zdravstveni kabinet za radiologiju, zdravstveni kabinet za hiper, odnosno hiperbaričnu medicinu, laboratorija za biohemijsku, virusološku i mikrobiološku dijagnostiku i obavljanje delatnosti iz oblasti psihijatrije, infektivnih bolesti i dermatovenerologije imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;
13) da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

Član 21.

Za obavljanje zdravstvenih delatnosti u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti, pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine:
1) ordinacija: 10 m2;
2) prostorije za intervencije i prostorije za endoskopiju: po 16 m2;
3) laboratorija: 40 m2 (25 m2 za biohemiju i 15 m2 za hematologiju i dr.);
4) prostorija za rendgenske preglede i snimanja: prema propisima o građevinsko-tehničkim uslovima za rad u prostoru sa jonizujućim zračenjem;
5) bolesnička soba: 5,5 m2 po bolesničkoj postelji za odrasle; 3,5 m2 po bolesničkoj postelji za decu do dve godine, za decu do šest godina 4 m2, a u intenzivnoj nezi i šok sobi 6,5 m2 po postelji (razmak između postelja treba da iznosi 60 cm, u intenzivnoj nezi 100 cm, a udaljenost postelja od zida 20 cm u bolesničkim sobama i 60 cm u intenzivnoj nezi i šok sobi);
6) operaciona sala: 20 m2;
7) porođajna sala: 20 m2;
8) apoteka:
- apoteka iz člana 5. st. 1, 2. i 3. ovog pravilnika: 45 m2 (oficina 20 m2, materijalka 8 m2, laboratorija za magistralnu izradu lekova i za pranje posuđa 10 m2 i garderoba sa sanitarnim čvorom 7 m2;
- ogranak apoteke iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika i apoteka iz člana 17. ovog pravilnika: 30 m2, od čega oficina: 15 m2, materijalka: 4 m2 laboratorija za magistralnu izradu lekova sa prostorom za pranje laboratorijskog posuđa: 4 m2 i sanitarni čvor sa garderobom 5 m2;
9) zdravstveni kabinet za hiperbaričnu medicinu:
- jednomesna komora: zasebnu prostoriju za pripremu gasova i kiseonika - 20 m2; prostoriju za komoru - 20 m2; čekaonicu sa administrativnim pultom i kartotekom - 15 m2; prostoriju za sterilizaciju - 6 m2; toalet muški - 2 m2, toalet ženski - 2 m2;
- višemesna komora: zasebnu prostoriju za pripremu gasova i kiseonika - 25 m2; prostoriju za intervencije i reanimaciju - 12 m2; ambulantu - 16 m2; magacin lekova i sanitetskog materijala - 6 m2; prostoriju za medicinsko osoblje - 9 m2; prostoriju za komoru - 40 m2; čekaonicu sa administrativnim pultom i kartotekom - 30 m2; prostoriju za sterilizaciju - 6 m2; toalet muški - 2 m2; toalet ženski - 2 m2;
10) galenska laboratorija, odnosno laboratorija za pripremu infuzionih rastvora: 70 do 100 m2.

Član 22.

U zavisnosti od vrste zdravstvene delatnosti, zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti, ima i sledeće posebne prostorije, i to:
1) u rendgen kabinetu: za razvijanje filmova i za pripremu bolesnika;
2) u operacionoj, odnosno porodiljskoj sali: za pripremu i pranje i za sterilizaciju;
3) u kartoteci: za čuvanje i vođenje medicinske dokumentacije;
4) u bolnici: za prijem i higijensku obradu bolesnika, za garderobu bolesnika, za medicinsku dokumentaciju, za smeštaj umrlih, kao i potreban broj prostorija za prijem, skladištenje, obradu i izdavanje hrane (u zavisnosti od ukupnog broja bolničkih postelja);
5) u galenskoj laboratoriji, odnosno laboratoriji za pripremu infuzionih rastvora:
- za prijem i skladištenje lekovitih supstanci i ambalaže;
- za pranje laboratorijskog posuđa i ambalaže;
- za izradu i pakovanje proizvoda;
- za kontrolu kvaliteta;
- za smeštaj i čuvanje gotovih proizvoda.

Član 22a

Osnivač drugog oblika obavljanja zdravstvene delatnosti dužan je da u prostorijama drugog oblika obavljanja zdravstvene delatnosti, na vidnom mestu, istakne oglasnu tablu dimenzija 50 dž 55 cm, sa sledećim podacima:
1) naziv pod kojim drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti obavlja zdravstvenu delatnost, utvrđen u skladu sa rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;
2) delatnost koju obavlja na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti;
3) ime osnivača drugog oblika obavljanja zdravstvene delatnosti;
4) datum početka obavljanja zdravstvene delatnosti utvrđen rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;
5) fotokopija izdatog rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;
6) spisak zdravstvenih radnika sa navedenim specijalnostima sa kojim je osnivač drugog oblika obavljanja zdravstvene delatnosti zaključio ugovor o dopunskom radu.

V. USLOVI U POGLEDU OBEZBEĐIVANjA LEKOVA

Član 23.

Zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik obavljanja zdravstvene delatnosti, može početi sa radom, odnosno obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima obezbeđene odgovarajuće lekove sa Liste lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to:
1) apoteka, odnosno zdravstvena ustanova iz člana 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika i svaka druga zdravstvena ustanova u asortimanu i količini koja je dovoljna za desetodnevni rad;
2) apoteka iz člana 17. ovog pravilnika: u asortimanu i količini koja je dovoljna za petodnevni rad;
3) ostali drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti iz člana 17. ovog pravilnika: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na uslove u pogledu opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama za koje je predviđeno da imaju magnetnu rezonancu, kompjuterizovani tomograf (skener), gama kameru, litotriptor, angiograf, hiperbaričnu komoru, aparat za ekstrakorporalni krvotok, aparat za transkutano zračenje, dvanaestoventilni rendgen aparat ili ultrazvučni aparat sa doplerom za pregled krvnih sudova (oprema visoke tehnološke i ekonomske vrednosti), primenjivaće se od 1. januara 2001. godine.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 99/92, 49/96, 50/96, 46/97 i 22/98).

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
LISTA OPREME
ZA OBAVLjANjE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI
A) Zdravstvene ustanove
I. Dom zdravlja
1) Zdravstveno vaspitanje:
1. Videorekorder VHS i Hi 8mm
2. Televizor kolor
3. Dijaprojektor
4. Grafoskop
5. Foto aparat i blic
6. Platno sa stalkom
7. Pano izložbeni
2) Opšta medicina:
a) U lekarskoj ordinaciji:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Reflektor na stalku
5. Aparat za merenje krvnog pritiska
6. Stetoskop
7. Čekić neurološki
8. Toplomer
9. Špatule
10. Negatoskop
11. Vaga sa visinomerom
12. Osnovni pribor za ORL preglede
13. Oftalmoskop
b) U prostoriji za intervencije:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Paravan
4. Orman za lekove i sanitetski materijal
5. Orman za instrumente
6. Otoman za pregled
7. Aparat za kiseonik sa priborom
8. Frižider
9. Sterilizator suvi
10. Sterilizator vodeni
11. Pribor za manje hirurške intervencije
v) U prostoriji za reanimaciju:
1. Aspirator vakuum električni
2. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
3. Elektrokardiograf trokanalni
4. Aparat za kiseonik sa priborom
5. Ambu balon sa maskama
6. Stalak za infuziju
7. Ležaj specijalni
3) Zdravstvena zaštita žena:
a) U ginekološkoj ordinaciji:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Sto ginekološki
4. Reflektor na stalku pokretni
5. Oprema za ginekološki pregled
6. Paravan
7. Dvostepenik
b) U prostoriji za intervencije i dijagnostiku (pored opreme za ginekološku ordinaciju):
1. Otoman za pregled
2. Kolposkop
3. Pribor za ginekološke intervencije
4. Sterilizator suvi
v) U savetovalištu za trudnice (pored opreme za ginekološku ordinaciju):
1. Vaga sa visinomerom
2. Otoman za pregled
3. Aparat za merenje krvnog pritiska
4. Stetoskop
5. Palvimetar
6. Kardiotokograf
7. Slušalica za tonove ploda
4) Zdravstvena zaštita dece, školske dece i studenata:
A) Predškolska deca:
a) U prostoriji za pripremu za pregled zdrave dece:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Sto za prepovijanje novorođenčadi
4. Vaga sa visinomerom
5. Vaga za merenje novorođenčadi
b) U ordinaciji za zdravu decu:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Sto za pregled novorođenčadi
4. Otoman za pregled
5. Aparat za merenje krvnog pritiska
6. Stetoskop
7. Reflektor na stalku
v) U prostoriji za pripremu za pregled bolesne dece: oprema za prostoriju za pripremu zdrave dece.
g) U ordinaciji za bolesnu decu (pored opreme za ordinaciju zdrave dece):
1. Pribor za ORL preglede
2. Orman za instrumente
3. Toplomer
4. Špatule
5. Čekić neurološki
6. Negatoskop
d) U prostoriji za intervencije:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Paravan
4. Orman za lekove i sanitetski materijal
5. Orman za instrumente
6. Otoman za pregled
7. Aparat sa kiseonikom sa priborom
8. Elektrokardiograf trokanalni
9. Ambu balon sa maskama
10. Aspirator vakuum električni
11. Aparat za inhalacionu i oksigenoterapiju
12. Pribor za male hirurške intervencije
13. Stalak za infuziju
14. Frižider
15. Sterilizator suvi
16. Sterilizator vodeni
B) Školska deca i studenti:
Osim stola za prepovijanje novorođenčadi i vage za merenje novorođenčadi, sva ostala oprema ista je kao i kod predškolske dece.
5) Polivalentna patronaža:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Torba patronažne sestre
4. Stetoskop
5. Aparat za merenje krvnog pritiska
6. Orman za kartoteku
6) Stomatološka zdravstvena zaštita:
a) U ordinaciji:
1. Stomatološki aparat sa mikromotorom i turbinom
2. Stolica stomatološka
3. Stolica terapeutska
4. Sterilizator suvi
5. Autoklav za brzu sterilizaciju
6. Plastični kontejner za odlaganje instrumenata
7. Ultrazvučni aparat za čišćenje sitnih instrumenata
8. Orman za instrumente
9. Stočić za instrumente
10. Metalna kaseta za instrumente
11. Mikser za amalgam kompozite
12. Kavitron
13. Aparat za svetlosnu polimerizaciju
14. Aparat za ispitivanje vitaliteta
15. Termokauter
16. Set za reanimaciju
17. Osnovni set za parodontopatiju
18. Instrumenti za stomatološke intervencije
b) U prostoriji za rendgen dijagnostiku:
1. Stolica stomatološka
2. Negatoskop
3. Rendgen aparat dentalni
4. Aparat za razvijanje rendgen filmova
v) U zubotehničkoj laboratoriji za izradu akril proteza i fiksnih nadoknada od zlata, srebra i paladijuma:
1. Sto radni specijalni
2. Stolica
3. Tehnički motor sa nasadnikom od 18000 do 30000 obrtaja
4. Kaseta za radove
5. Kivete
6. Stezači
7. Silos za gips
8. Vakuum aparat za mešanje gipsa
9. Vibrator
10. Polimerizator za kontrolisanu polimerizaciju
11. Tuš kada za eliminaciju voska
12. Motor za poliranje
13. Trimer
14. Artikulator
15. Peć za pregrejavanje
16. Peć za žarenje
17. Aparat za livenje
18. Peskara
19. Paročistač
20. Vaga za merenje metala
21. Motorna testera za sečenje radnih patrljaka
7) Laboratorijska dijagnostika:
a) Prostorija za prijem i uzimanje materijala:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Polica
4. Otoman za pregled
5. Orman za instrumente
b) Laboratorija:
1. Sto laboratorijski specijalni
2. Fotokolorimetar
3. Spektrofotometar sa protočnom termo kivetom (UV oblast)
4. Mikro centrifuga
5. Centrifuga za mikrohematokrit
6. Vaga analitička električna
7. Vaga tehnička
8. Analizator za 8 hematoloških parametara
9. Analizatori neselektivni višekanalni (glukoza, urea, kreatinin i dr.)
10. Analizator biohemijski selektivni (1 na 200.000 analiza godišnje)
11. Fotometar plameni
12. Oprema za elektroforezu
13. Koagulometar
14. Urinometar
15. Sterilizator suvi
16. Sušnica za sudove
17. Aparat za destilaciju vode (200 l/čas)
18. Demineralizator
19. Kupatilo vodeno
20. Frižider sa zamrzivačem
21. Pehametar
22. Mešalica magnetna
23. Vorteks mikser
24. Rešo
25. Digestor
26. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
27. Termostat
28. Mikroskop binokularni svetlosni
8) Radiološka, ultrazvučna i ostala dijagnostika:
1. Rendgen aparat šestoventilni sa pulsnom skopijom
2. Stativ za skopiju sa TV lancem
3. Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju
4. Vertikalna buki blenda
5. Aparat za razvijanje rendgen filmova
6. Negatoskop
7. Aparat za kiseonik sa priborom
8. Oprema za ličnu zaštitu od jonizujućeg zračenja
9. Komplet za anti šok terapiju
10. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom
11. Elektrokardiograf trokanalni
12. Spirograf
13. U ordinaciji: sto, stolice dve, stetoskop, aparat za merenje krvnog pritiska, negatoskop
9) Kućno lečenje i zdravstvena nega:
1. Elektrokardiograf jednokanalni portabl
2. Aparat za kiseonik sa aspiratorom portabl
3. Torba lekarska
4. Torba medicinskog tehničara
5. Vozilo obično
10) Hitna medicinska pomoć:
1. Elektrokardiograf jednokanalni portabl
2. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
3. Aparat za kiseonik sa priborom
4. Aspirator vakuum električni
5. Ambu balon sa maskama
6. Vozilo sanitetsko
7. Vozilo transportno
8. Oprema za urgentno zbrinjavanje bolesnika (imobilizaciju, endotrahealnu intubaciju)
9. Radio stanica
10. Magnetofon
11. Mobilni telefon
12. Torba lekarska
13. Torba medicinskog tehničara
11) Higijensko-epidemiološka zaštita:
1. Frižider sa frizom
2. Ručni frižider
3. Oprema za uzimanje bioloških materijala
4. Pribor za uzorkovanje vode
12) Pneumoftiziološka zaštita:
a) U ordinaciji:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Negatoskop
b) U rendgen kabinetu:
1. Rendgen aparat šestoventilni sa pulsnom skopijom
2. Stativ za skopiju sa TV lancem
3. Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju
4. Vertikalna buki blenda
5. Automatska mašina za razvijanje rendgen filmova
6. Odelga kamera
7. Oprema za ličnu zaštitu od jonizujućeg zračenja
8. Aparat za kiseonik sa priborom
9. Negatoskop
v) U prostoriji za dijagnostiku i terapiju:
1. Aparat za inhalaciju i oksigenu terapiju
2. Spirometar
3. Bodi pletizmograf
4. Elektrokardiograf jednokanalni portabl
5. Aparat za kiseonik sa priborom
13) Medicina rada:
a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu
b) U prostoriji za dijagnostiku:
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Spirometar
3. Komplet za antropometriju
4. Audiometar
5. Ortorajter
v) U prostoriji za intervencije: kao kod opšte medicine
14) Fizikalna medicina i rehabilitacija:
a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu
b) U prostorijama za dijagnostiku, fizikalnu terapiju i rehabilitaciju (pored opreme za ordinaciju):
1. Ultrazvučni aparat
2. Diatron - aparat za primenu dijadinamičkih struja
3. Elektrostimulator
4. Aparat za primenu interferentnih struja
5. Lampe za IR zračenje i UV zračenje
6. Parafin
7. Parafinski lonci
8. Vaga za merenje telesne mase sa visinomerom
9. Ručni dinamometar
10. Strunjače
11. Švedske lestve
12. Medicinski ležaj
13. Tegovi, čunjevi, lopte
14. Ogledala
15) Onkološka zaštita:
a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu
b) U prostorijama za hemioterapiju:
1. Elektrokardiograf jednokanalni
2. Frižider
3. Sterilizator suvi
4. Lampa germicidna pokretna
5. Stalak za infuziju
6. Orman za lekove i sanitetski materijal
7. Odgovarajući broj postelja
16) Zaštita mentalnog zdravlja
a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu
b) U prostoriji za dijagnostiku:
1. Elektroencefalograf
2. Elektromiograf
3. Reoencefalograf
17) Interna medicina
a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu
b) U prostoriji za dijagnostiku, intervencije i reanimaciju (ukoliko ne može da koristi odgovarajuću opremu za opštu medicinu):
1. Ležaj specijalni
2. Defibrilator
3. Elektrokardiograf trokanalni
4. Ambu balon sa maskama
5. Aparat za kiseonik sa opremom
6. Stalak za infuziju
7. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem
8. Spirograf
9. Oscilograf
18) Oftalmologija:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Reflektor na stalku
5. Oftalmoskop
6. Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom
7. Keratometar po Žavelu
8. Perimetar po Goldmanu
9. Ortorajter
10. Tablice za ispitivanje boja
11. Oprema za određivanje naočara
12. Oprema za kontaktna sočiva
13. Oprema za slabovidu i razroku decu
14. Anomaloskop
15. Sinoptofor
16. Sterilizator suvi
19) Otorinolaringologija:
a) U ordinaciji:
1. Sto radni specijalni za ORL
2. Stolice dve
3. Oprema za ORL preglede
4. Audiometar portabl
5. Timpanometar portabl
6. Laringoskop rigidni
7. Mikroskop za uho
b) U prostoriji za dijagnostiku i intervencije:
1. Sterilizator suvi
2. Elektrokoagulator
3. Električni vakuum aspirator
4. Aerosol inhalator
5. Ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata
6. Oprema za traheotomiju
20) Sportska medicina:
a) U ordinaciji: kao u ordinaciji za opštu medicinu
b) U prostoriji za dijagnostiku i intervencije (ukoliko ne koristi opremu za opštu medicinu):
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Pulsmetar
3. Elektrobicikl
4. Oprema za antropometrijska merenja
21) Zdravstvena stanica:
Oprema predviđena za ordinaciju i prostorije za intervencije u opštoj medicini i za ordinaciju u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.
---
Dom zdravlja u opštini od 10.000 do 30.000 stanovnika, odnosno dom zdravlja u opštini preko 30.000 stanovnika, ima sledeću i opremu, i to:
- Dom zdravlja u opštini od 10.000 do 30.000 stanovnika:
1) Zdravstvena zaštita žena:
1. Oprema za eksfolijativnu citologiju
2. Mikroskop binokularni svetlosni
3. Aparat za krioterapiju
2) Radiološka i ultrazvučna dijagnostika:
1. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem
2. Oscilograf
3) Fizikalna medicina i rehabilitacija:
1. Elektrostimulator
2. Aparat za primenu galvanske struje
3. Aparat za primenu interferentnih struja
4. KTD
5. Hidrogalvanske kade
6. Radna terapija
- Dom zdravlja u opštini preko 30.000 stanovnika:
1) Stomatološka zdravstvena zaštita:
a) Zubotehnička laboratorija za izradu proteza od hroma, kobalta i molibdena:
1. Sto radni
2. Stolica stomatološka
3. Tehnički motor sa nasadnikom 50.000 obrtaja
4. Visokoturažni motor za otklanjanje livenih kanala
5. Paralelometar
6. Aparat za frezovanje
7. Vibrator
8. Uređaj za namakanje modela
9. Aparat za dubliranje
10. Peć za pregrejavanje
11. Peć za žarenje od 1000 oC
12. Aparat za livenje hroma, kobalta
13. Peskara
14. Aparat za tačkasto zavarivanje
b) Zubotehnička laboratorija za izradu porcelana (pored opreme za zubotehničku laboratoriju za izradu proteza od hroma, kobalta i molibdena):
1. Friz aparat
2. Peć za pečenje keramike
3. Peskara za peskiranje (finoće peska 120 mikrona)
4. Peskara za peskarenje (finoće peska 150 mikrona)
2) Laboratorijska dijagnostika:
Analizator za 18 hematoloških parametara
3) Radiološka i ultrazvučna dijagnostika:
1. Rendgen aparat dvanaestoventilni sa pulsnom skopijom
2. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled kukova u dece
3. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova vrata
4. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler
5. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled srca - ehokardiograf
4) Fizikalna medicina i rehabilitacija:
1. Laser terapijski
2. Aparat za magnetoterapiju
3. Razboj
--->
Dom zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, odnosno vanbolničko porodilište, ima i sledeću dodatnu opremu:
a) U stacionaru: opremu koja je predviđena za lekarsku ordinaciju, prostoriju za intervencije i prostoriju za reanimaciju u opštoj medicini;
b) U vanbolničkom porodilištu: opremu koja je predviđena za ginekološku ordinaciju i savetovalište za trudnice u zdravstvenoj zaštiti žena i za porođajnu salu opšte bolnice.
II. Apoteka
a) Apoteka (član 5. stav 1. Pravilnika):
1. Vaga recepturna do 1 kg sa osetljivošću na prvoj, odnosno drugoj decimali
2. Vaga tehnička
3. Cediljka
4. Eksikator
5. Levkovi
6. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene
7. Patene razne
8. Lonci - nerđajući čelik
9. Pribor za izradu, presovanje i izlivanje supozitorija, globula, bacila i pilula
10. Tarionici sa pistilom
11. Apotekarske stojnice
12. Apotekarske kašike
13. Kartice za deljenje praškova
14. Apotekarske špatule
15. Komora za rastvaranje antibiotskih sirupa
16. Automatske birete - digitalne
17. Reagensi i pribor za identifikaciju hemijskih supstanci
18. Frižider
19. Registar kasa
20. Računska mašina
21. PC računar
22. Orman i police za hemikalije
23. Orman čelični za opojne droge
24. Police
25. Stolovi radni
26. Rešo
27. Sudopera
28. Stručna literatura: Jugoslovenska farmakopeja sa izmenama i dopunama, Formula magistrales et reagencia, Farmakoterapijski priručnik, Aktuelni registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova
b) Bolnička apoteka (član 5. stav 2. Pravilnika): oprema apoteke (član 5. stav 1. Pravilnika) i dodatna oprema:
1. Autoklav
2. Sterilizator suvi
3. Komora za aseptičan rad
4. Aparat za destilaciju vode
5. Transportna kolica
v) Ogranak apoteke (član 5. stav 3. Pravilnika):
1. Levkovi
2. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene
3. Apotekarske kašike
4. Komora za rastvaranje antibiotskih sirupa
5. Automatske birete - digitalne
6. Frižider
7. Registar kasa
8. Računska mašina
9. PC računar
10. Police
11. Stolovi radni
12. Rešo
13. Sudopera
--->
Apoteka koja organizuje galensku laboratoriju i laboratoriju za ispitivanje i kontrolu lekova, ima i sledeću opremu:
a) U galenskoj laboratoriji:
1. Vaga recepturna do 1 kg sa osetljivošću na prvoj odnosno drugoj decimali
2. Vaga automatska precizna (do 10 kg)
3. Vaga analitička (4 decimalna mesta)
4. Vaga tehnička
5. Cediljka
6. Eksikator
7. Levkovi
8. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene
9. Patene razne
10. Lonci - nerđajući čelik
11. Pribor za izradu, presovanje i izlivanje supozitorija, globula, bacila i pilula
12. Tarionici sa pistilom
13. Apotekarske stojnice
14. Apotekarske kašike
15. Kartice za deljenje praškova
16. Apotekarske špatule
17. Autoklav
18. Sterilizator suvi
19. Aseptična komora
20. Lampe za UV zračenje
21. Ventilator za otvaranje papirnih kapsula
22. Blistirka
23. Kapsulirka
24. Punilica
25. Kosi punjač
26. Mašina za punjenje tečnosti
27. Aparati ili priključci za mešanje masti
28. Aparati ili priključci za homogeniziranje
29. Aparati ili priključci za granuliranje
30. Aparati ili priključci za ulivanje supozitorija i globula
31. Aparati ili priključci za punjenje i zatvaranje tuba
32. Aparati ili priključci za tabletiranje
33. Aparati ili priključci za sejanje - komplet sita od I do VI
34. Aparati ili priključci za vibraciona sita
35. Aparat za filtriranje sa pritiskom
36. Aparat za određivanje vlage u granulatu
37. Aparat za destilaciju vode
38. Aparat za utvrđivanje stepena tvrdoće i raspadanja tableta
39. Mlin za suvo mlevenje praškastih materija
40. Mlin električni ili ručni za mlevenje droga
41. Membranski filtri
42. Nosač filtera za membransku filtraciju
43. Kupatilo vodeno
44. Digestor
45. Reagensi i pribor za identifikaciju hemijskih supstanci
46. Frižider
47. Računska mašina
48. Mašina za pranje apotekarskog posuđa
49. PC računar
50. Orman i police za hemikalije
51. Orman čelični za opojne droge
52. Police
53. Stolovi radni
54. Sto za analitičku vagu sa mermernom pločom
55. Transportna kolica
56. Korpe plastične
57. Rešo
58. Sudopera
59. Aparat za datumiranje
b) U laboratoriji za ispitivanje i kontrolu lekova:
1. Vaga recepturna do 1 kg sa osetljivošću na prvoj, odnosno drugoj decimali
2. Vaga analitička (4 decimalna mesta)
3. Njest Morrova vaga za određivanje gustine
4. Eksikator
5. Levkovi
6. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene
7. Patene razne
8. Tarionici sa pistilom
9. Apotekarske stojnice
10. Apotekarske kašike
11. Kartice za deljenje praškova
12. Apotekarske špatule
13. Sterilizator suvi
14. Aparat za određivanje temperature topljenja
15. Aparat za utvrđivanje stepena tvrdoće i raspadanja tableta
16. Mešalice
17. Kupatilo vodeno
18. Sto od kiselootpornih pločica
19. Sušionik za laboratorijsko posuđe
20. Termostat za temperature 22C, 36C, 45C
21. Alarmni časovnik
22. Digestor
23. Viskozimetar
24. Spektrofotometar UV-VIS
25. Kolorimetar
26. Fotometar plameni
27. Pehametar
28. Konduktometar
29. Denzitometar
30. Osmometar
31. Analizator selektivni više kanalni za elektrolite sa jonoselektivnim elektrodama
32. HPLC
33. Peć za žarenje
34. Refraktometar
35. Mikroskop binokularni svetlosni
36. Polimetar kružni
37. Električni vibrator za epruvetu
38. Centrifuga
39. Automatske birete - digitalne
40. Reagensi i pribor za identifikaciju hemijskih supstanci
41. Frižider
42. Računska mašina
43. PC računar
44. Orman i police za hemikalije
45. Police
46. Stolovi radni
47. Sto za analitičku vagu sa mermernom pločom
48. Rešo
49. Sudopera
---
Ako apoteka, odnosno druga zdravstvena ustanova organizuje pripremu i izradu infuoznih rastvora ima i sledeću opremu:
1. Vaga recepturna do 1 kg sa osetljivošću na prvoj odnosno drugoj decimali
2. Vaga automatska precizna za merenje mase od 10 kg
3. Vaga analitička električna (sa 4 decimalna mesta)
4. Vaga tehnička
5. Eksikator
6. Levkovi
7. Menzure porcelanske, emajlirane, plastične, staklene
8. Patene razne
9. Lonci - nerđajući čelik
10. Tarionici sa pistilom
11. Apotekarske stojnice
12. Apotekarske kašike
13. Kartice za deljenje praškova
14. Apotekarske špatule
15. Autoklav
16. Sterilizator suvi
17. Aseptična komora
18. Lampe za UV zračenje
19. Mašina za pranje gumenih zatvarača
20. Mašina za otpertlavanje boca
21. Mašina za pertlovanje
22. Mašina za ultrazvučno pranje boca
23. Aparat za demineralizaciju vode (40000 L/regeneracija)
24. Aparat za destilaciju vode (200 l/čas)
25. Aparat za izradu rastvora za TPN sa pripadajućom opremom
26. Aparat za kontrolu makroskopskih čestica
27. Kompresori za dobijanje vazduha (1000 l/čas)
28. Sudovi za prijem komprimovanog vazduha sa pripadajućom opremom
29. Cevni transport vazduha
30. Topla kolica - termostatiranje na 80 oC
31. Kade za potapanje povratne ambalaže
32. Kade za pripremu supstanci za regeneraciju
33. Kada za neutralizaciju kiselina
34. Napojne pumpe zatvorenog sistema
35. Korpe za pranje boca od nerđajućeg čelika
36. Sud za čuvanje destilovane vode od nerđajućeg čelika sa pratećom opremom (termometar, manometar, sigurnosni ventil)
37. Hidroforska pumpa
38. Pumpa od nerđajućeg čelika (1000 l/čas)
39. Sakupljači demineralizovane vode
40. Sudovi za izradu rastvora od nerđajućeg čelika sa duplikaturom (različitih zapremina)
41. Mešalice
42. Laminar - flonj
43. Automatski uređaj za punjenje rastvora
44. Membranski filtri
45. Višeslojni filtri za filtriranje rastvora
46. Nosač filtera za membransku filtraciju
47. Stolovi od nerđajućeg čelika
48. Sto dugački sa crno-belom podlogom
49. Frižider
50. Orman i police za hemikalije
51. Police
52. Stolovi radni
53. Sto za analitičku vagu sa mermernom pločom
54. Transportna kolica
55. Transportna kolica za prenos boca
56. Paletni viljuškar - ručni
57. Korpe plastične
58. Rešo
59. Sudopera
60. Aparat za datumiranje
III. Opšta bolnica
1) Interna medicina
a) U ordinaciji:
1. Oprema za lekarsku ordinaciju u opštoj medicini
2. Kolica sedeća za prevoz bolesnika
3. Kolica ležeća za prevoz bolesnika
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Oprema za ergometriju (ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem)
3. Spirograf
4. Oscilograf
5. Aparat za automatsko određivanje krvne slike
6. Ambu balon sa maskama
7. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
8. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
9. Pumpa infuziona
10. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju
11. Aspirator vakuum električni
12. Komplet za endotrahealnu intubaciju
13. Pumpa infuziona
14. Krevet bolesnički veliki
15. Krevet bolesnički specijalni
16. Orman
17. Sto radni
18. Stolice dve
19. Paravan
20. Orman za lekove i sanitetski materijal
21. Orman za instrumente
22. Otoman za pregled
23. Frižider
24. Sterilizator suvi
2) Pedijatrija:
a) U prijemnoj ordinaciji:
1. Oprema za ordinaciju i prostoriju za intervencije zdravstvene zaštite dece
2. Kolica ležeća za prevoz bolesnika
3. Kolica sedeća za prevoz bolesnika
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
3. Pumpa infuziona
4. Aspirator vakuum električni
5. Gasni analizator
6. Pulsni oksimetar
7. Lampa za fototerapiju
8. Inkubator za standardnu negu
9. Defibrilator za decu
10. Izvor kiseonika sa opremom
11. Komplet za endotrahealnu intubaciju
12. Aparat za merenje krvnog pritiska
13. Stalak za infuziju
14. Krevet bolesnički veliki
15. Krevet bolesnički mali
16. Sistem za sterilizaciju
17. Pribor za male hirurške intervencije
18. Sterilizator suvi
19. Frižider
20. Krevet za odojčad
21. Inkubator za transport
22. Kolica za lekove
3) Opšta hirurgija:
a) Prijemna ambulanta:
1. Oprema za lekarsku ordinaciju u opštoj medicini
2. Sto za manje intervencije
3. Lampa pokretna
4. Aspirator vakuum električni
5. Kolica ležeća za prevoz bolesnika
6. Dvostepenik
b) Operaciona sala:
1. Sto operacioni
2. Lampa operaciona sa satelitom
3. Nož elektrohirurški
4. Aspirator operacionog polja
5. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
6. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom
7. Defibrilator
8. Rendgen aparat sa TV lancem portabilni
9. Negatoskop
10. Pribor za centralnu vensku kateterizaciju
11. Oprema za endotrahealnu intubaciju
12. Lampa operaciona na stalku
13. Sto za instrumente
14. Kolica za instrumente
v) Priprema i sterilizacija:
1. Oprema za sterilizaciju i destilaciju vode
2. Sistem za sterilizaciju
g) Intenzivna nega:
1. Respirator
2. Aparat za sukciju i drenažu
3. Oprema za endotrahealnu intubaciju
4. Pumpa infuziona
5. Monitor za EKG, TA i puls
4) Ginekologija i akušerstvo:
a) Prijemna ambulanta:
1. Sto ginekološki
2. Reflektor na stalku
3. Kolposkop
4. Aparat za inhalacionu i oksigeno terapiju
5. Kolica sedeća za prevoz bolesnika
6. Kolica ležeća za prevoz bolesnika
7. Dvostepenik
b) Operaciona sala: osim pokretnog rendgen aparata, ostala oprema je ista kao za operacionu salu u opštoj hirurgiji
v) Priprema i sterilizacija: oprema predviđena za opštu hirurgiju
g) Intenzivna nega: oprema predviđena za opštu hirurgiju
d) Porođajna sala:
1. Sto porođajni
2. Reflektor na stalku
3. Monitor za EKG, TA i puls
4. Kardiotakograf
5. Sto za reanimaciju novorođenčeta sa opremom
6. Aspirator vakuum električni
7. Vakuum ekstraktor
8. Komplet forcepsa
9. Lampa baktericidna
10. Aparat za kiseonik sa priborom
đ) Prostor za reanimaciju i obradu novorođenčeta
1. Vaga za merenje novorođenčadi
2. Kadica za kupanje novorođenčadi
3. Aspirator vakuum električni
4. Pumpa infuziona
5. Digitalni pehametar
e) Neonatologija:
1. Inkubator transportni
2. Inkubator za standardnu negu
3. Krevet za novorođenče
4. Kolica za transport novorođenčeta
5) Otorinolaringologija:
a) Ordinacija:
1. Sto radni za ORL
2. Stolice dve
3. Oprema za ORL preglede
4. Audiometar portabl
5. Laringoskop rigidni
6. Timpanometar portabl
7. Mikroskop ambulantni za ORL
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Sterilizator suvi
2. Oprema za sterilizaciju i destilaciju vode
3. Sistem za sterilizaciju
4. Ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata
5. Komplet za mikrolaringoskopiju
6. Komplet za direktnu laringoskopiju
7. Direktoskop za odrasle Džeksonov
8. Direktoskop za decu Džeksonov
9. Elektronistagmograf
10. Sinusoskop
11. Ototimpanoskop sa hladnim svetlom
12. Rinoendoskop
13. Traheobronhoskopski set za dijagnostiku i vađenje stranih tela u odraslih
14. Traheobronhoskopski set za dijagnostiku i vađenje stranih tela u dece
15. Audiometar klinički
16. Aparat za proizvodnju hladnog svetla
17. Elektromotor mikrohirurški
18. Lampa baktericidna
19. Gluva komora za audiometriju
20. Lupa operaciona binokularna sa hladnim svetlom
21. Rinoterm
22. Pumpa infuziona
23. Elektrokardiograf trokanalni
24. Kolica za lekove
v) Operaciona sala:
1. Stolica specijalna za ORL intervencije
2. Lampa operaciona sa satelitom pokretna
3. Aparat za dijatermiju monopolarni
4. Aparat za dijatermiju bipolarni
5. Mikroskop operacioni ORL
6. Mikroskop binokularni svetlosni
7. Oprema iz tač. 1 - 7. za operacionu salu u opštoj hirurgiji
6) Oftalmologija:
a) Ordinacija:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Reflektor na stalku
5. Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom
6. Oprema za određivanje naočara
7. Oprema za kontaktna sočiva
8. Tablice za ispitivanje boja
9. Oftalmoskop
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Keratometar po Žavelu
2. Perimetar po Goldmanu
3. Ortorajter
4. Sinoptofor
5. Oftalmoskop indirektni sa lupom
6. Refraktometar
7. Kolica za lekove
v) Operaciona sala:
1. Mikroskop operacioni
2. Pumpa infuziona
3. Oprema za operacionu salu u opštoj hirurgiji
7) Neurologija:
a) Ordinacija:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Reflektor na stalku
5. Stetoskop
6. Aparat za merenje krvnog pritiska
7. Čekić neurološki
8. Negatoskop
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Elektroencefalograf sa poligrafom
2. Elektromiograf sa evociranim potencijalima
3. Reoencetalograf
4. Aspirator vakuum električni
5. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju
6. Negatoskop
7. Sterilizator suvi
8. Monitor za EKG, TA i puls
9. Elektrokardiograf trokanalni
10. Defibrilator
11. Pumpa infuziona
12. Kolica za lekove
8) Psihijatrija:
a) Ordinacija: oprema predviđena za ordinaciju iz neurologije
b) Dijagnostika:
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Aparat za određivanje neuroleptika u tkivnoj tečnosti
3. Elektroencefalograf sa poligrafom
9) Zarazne bolesti
a) Ordinacija: oprema predviđena za ordinaciju iz neurologije
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Sterilizator suvi
2. Elektrokardiograf trokanalni
3. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
4. Negatoskop
5. Aspirator vakuum električni
6. Pumpa infuziona
7. Ezofago - gastro - duodenoskop
8. Kolono - sigmoido - rektoskop
9. Laparoskop
10. Mikroskop binokularni svetlosni
11. Frižider
12. Lampa baktericidna
13. Defibrilator
14. Sat za endotrahealnu intubaciju
15. Elektroencefalograf sa poligrafom
16. Pribor za biopsiju jetre
17. Kolica za lekove
10) Kožne bolesti
a) Ordinacija:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Reflektor na stalku
5. Špatula
6. Lupa
7. Aparat za merenje krvnog pritiska
8. Stetoskop
b) Dijagnostika i terapija:
1. Mikroskop binokularni svetlosni
2. Mikroskop sa tamnim poljem
3. Elektrokauter bipolarni
4. Oprema za krioterapiju
5. Sterilizator suvi
6. Termostat
7. Lampa za ultravioletno zračenje
8. Lampa za infracrveno zračenje
9. Aparat za PUVA terapiju
10. Lampa Njood-ova
11. Komora za kulturu gljivica
12. Laser biostimulativni
13. Lampa na stalku
14. Set za biopsiju kože
15. Aparat za merenje temperature kože
16. Lampa baktericidna
11) Ortopedija
a) Prijemna ordinacija i intervencije:
1. Sto za manje hirurške intervencije
2. Lampa pokretna
3. Kolica za transport bolesnika
4. Komplet za imobilizaciju
5. Pribor za gipsiranje
6. Sto za gipsiranje specijalni
7. Oprema iz tač. 1 - 8. za ordinaciju u neurologiji
b) Operaciona sala:
1. Sto operacioni ortopedski ekstenzioni
2. Aparat za sečenje metala
3. Aparat za artroskopiju
4. Frižider za koštanu banku
5. Bušilica motorna
6. Aparat za oštrenje instrumenata
7. Testera motorna
8. Set za operativne zahvate na kostima
9. Oprema iz tač. 1 - 9. za operacionu salu u opštoj hirurgiji
v) Intenzivna nega: oprema kao za intenzivnu negu u opštoj hirurgiji
12) Urologija
a) Prijemna ordinacija:
1. Komplet instrumenata za urološke preglede
2. Cistoskop sa sopstvenim izvorom svetla
3. Cistoskop sa resektoskopom
4. Uretroskop
5. Oprema kao u ordinaciji za neurologiju
b) Operaciona sala:
1. Cistoskop operacioni sa elektroresektorom
2. Aparat za ureterorenoskopiju
3. Oprema iz tač. 1 - 7. za operacionu salu u opštoj hirurgiji
v) Dijagnostika i terapija:
1. Aparat za elektrolitotripsiju
2. Aparat za ultrazvučnu elektrolitotripsiju
4. Sterilizator suvi
5. Elektrokardiograf trokanalni
6. Pumpa infuziona
g) Intenzivna nega: oprema kao za intenzivnu negu u opštoj hirurgiji
13) Fizikalna medicina i rehabilitacija
a) Prijemna ordinacija: oprema kao u ordinaciji za neurologiju
b) Elektroterapija, fototerapija i termoterapija:
1. Ultrazvučni aparat
2. Diatron - aparat za primenu dijadinamičkih struja
3. Aparat za primenu visokofrekventnih struja
4. Aparat za primenu interferentnih struja
5. Aparat za primenu galvanske struje
6. Aparat za magnetoterapiju
7. KTD
8. Oprema za mikrotalasnu dijatermiju
9. Lampa za ultravioletno zračenje
10. Lampa za infracrveno zračenje
11. Parafinski lonac (više komada)
12. Parafin
v) Kineziterapija:
1. Strunjače
2. Švedske lestve
3. Tegovi, čunjevi, lopte, kese sa peskom
4. Razboj
5. Ležaj medicinski sa promenjivim nagibom
6. Točak nautički
7. Aparat za pronaciju i supinaciju
8. Bicikl statički
9. Nyling stepenik
10. Ručni dinamometar
11. Sto oscilatorni
12. Aparat za trakciju (ne za decu)
14) Kliničko-biohemijska i laboratorijska dijagnostika (pored opreme predviđene za laboratorijsku dijagnostiku u domu zdravlja):
1. Osmometar
2. Denzitometar
3. Aparat za određivanje acidobaznog stanja krvi
4. Hemooksimetar
5. Nefelometar
6. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta
7. Kupatilo vodeno sa mešačem
8. Zamrzivač do -20C
9. Sto laboratorijski specijalni
15) Rendgen i ultrazvučna dijagnostika (pored opreme predviđene za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku u domu zdravlja):
1. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom
2. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled kukova u dece
16) Nefrologija - hemodijaliza
a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u opštoj medicini
b) Dijagnostika i terapija:
1. Aparat za rezervnu osmozu sa omekšivačem
2. Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu
3. Sterilizator suvi
4. Aparat za automatsku peritoneumsku dijalizu
5. Defibrilator
6. Aparat za kiseonik sa maskom
7. Aspirator vakuum električni
8. Jonometar za kalcijum, natrijum, kalijum
9. Pribor za endotrahealnu intubaciju
10. Pumpa infuziona
11. Centrifuga za 3000 obrtaja/minut
12. Vaga
13. Lampa za ultravioletno zračenje
14. Elektrokardiograf trokanalni
15. Aparat za plazmaferezu
16. Aparat za hemofiltraciju
17. Aparat za "On line" hemodijafiltraciju
18. Monitor za EKG, TA i puls
19. Termostat
20. Gasni analizator
21. Osmometar
22. Krevet sa vagom veliki
23. Krevet sa vagom mali
24. Stetoskop
25. Aparat za merenje krvnog pritiska
26. Aparat za acetatnu hemodijalizu
27. Aparat za specijalnu dijalizu
28. Instrumenti za rad
17) Transfuziologija
a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u opštoj medicini
b) Laboratorija:
1. Frižider
2. Centrifuga
3. Sterilizator suvi
4. Termostat
5. Zamrzivač do -20oC
6. Frižider za krv za temperature od +4 od -2oC
7. Mešalica i vaga za uzimanje krvi
8. Istiskivač plazme
9. Mikroskop binokularni svetlosni
10. Aparat za određivanje krvnih grupa
11. Krevet za davaoca krvi
18) Onkologija: oprema kao za onkološku zaštitu u domu zdravlja
19) Patološka anatomija (i sudska medicina):
1. Autotehnikon
2. Termostat
3. Dispanzer parafinski
4. Mikrotom klizni
5. Nož mikrotomski
6. Oštrač mikrotomskih noževa sa kompletom abraziva
7. Frižider sa zamrzivačem
8. Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata
9. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut
10. Mikroskop binokularni svetlosni
11. Kriotom
12. Električna testera za lobanju i kosti
13. Sterilizator suvi
14. Oprema za obdukciju
15. Sto obdukcioni
16. Frižider za leševe
17. Autoklav
---
Opšta bolnica u sedištu okruga, odnosno opšta bolnica koja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu stanovništva iz svih opština u okrugu ima i sledeću dodatnu opremu, i to u oblasti:
1) Interne medicine:
1. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled srca - ehokardiograf
2. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom
3. Holter monitor za EKG i puls
4. Holter monitoring kompjuter
5. Jonometar
6. Laparoskop
7. Mikroskop binokularni svetlosni
8. Glukometar
9. Respirator
10. Ezofago-gastro-duodenoskop
11. Kolono-sigmoido-rektoskop
12. Jonometar
13. Holter monitor za TA
2) Opšte hirurgije:
1. Laparoskop sa opremom (uključujući i TV lanac)
2. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
3. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i pulsa, sa oksimetrijom i kapnografijom
4. Gasni analizator
3) Dečije hirurgije:
a) Prijemna ordinacija (pored opreme predviđene za ordinaciju i prostorije za intervencije u zdravstvenoj zaštiti dece):
1. Sto za manje intervencije
2. Lampa pokretna
3. Aspirator vakuum električni
4. Aparat za kiseonik sa priborom
5. Ambu balon sa maskama
6. Orman za instrumente i lekove
b) Operaciona sala: oprema kao za operacionu salu u opštoj hirurgiji opšte bolnice
v) Priprema i sterilizacija: oprema kao u opštoj hirurgiji opšte bolnice
g) Intenzivna nega:
1. Respirator
2. Aparat za sukciju i drenažu
3. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
4. Oprema za endotrahealnu intubaciju
5. Gasni analizator
6. Grejač za infuzione rastvore i krv
7. Dušek za zagrevanje novorođenčadi
4) Ginekologije i akušerstva:
1. Laparoskop sa opremom (uključujući i TV lanac)
2. Grejač za krv
3. Gasni analizator
4. Pulsni oksimetar
5. Lampa za fototerapiju
5) Pedijatrije:
1. Spirometar
2. Ultrazvučni aparat sa sondama za primenu u pedijatriji
3. Ezofago - gastro - duodenoskop za decu
4. Inkubator za intenzivnu negu
5. Respirator za decu telesne mase iznad 10 kg
6. Sto za reanimaciju sa grejačem
7. Aparat za gastričnu sukciju
8. Merač protoka kiseonika sa ovlaživačem
9. Aparat za merenje koncentracije kiseonika
10. Kolono - sigmoido - rektoskop za decu
11. Kolica za lekove
6) Transfuziologije:
1. Koagulometar
2. Vakuum pumpa
3. Elisa procesor
4. Auto siler
5. Centrifuga sa hlađenjem za kese i boce
6. Analizator hematološki sa 8 parametara
7. Trombelastogram
8. Sto laminarni
9. Krevet poljski
7) Laboratorijske dijagnostike:
1. Analizator hematološki za 18 parametara
2. Mikroskop fluorescentni
8) Rendgen dijagnostike:
1. Rendgen aparat dvanaestoventilni sa pulsnom skopijom
2. ST-skener
3. Mamomat sa jonotomatskom komorom
4. Magnetna rezonanca (samo u opštoj bolnici u sedištu više škole zdravstvene struke)
9) Fizikalne medicine i rehabilitacije:
1. Galvanska kada
2. Četvoroćelijske galvanske kupke
3. Kada sa podvodnom masažom
4. Habard kada
5. Invalidska kolica i razna pomagala
10) Nuklearne medicine:
a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u neurologiji
b) Dijagnostika i terapija:
1. Gama kamera sa računarskom opremom
2. Multiprobe sistem
3. Kalibrator doza
4. Zaštitni uređaji
5. Automatski gama brojač
6. Centrifuga sa hlađenjem
7. Beta brojač
8. Denzitometar
11) Pneumoftiziologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema kao za ordinaciju u neurologiji
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Spirometar
2. Elektrokardiograf jednokanalni
3. Zatvoreni sistem za pleuralne punkcije
4. Bronhoskop fiberoptički
5. Aspirator vakuum električni
6. Lampa germicidna
7. Bodipletizmograf
8. Respirator
9. Negatoskop
10. Aparat za inhalacionu i oksigeno terapiju
12) Hiperbarične medicine:
- oprema za jednu od baro komora predviđena ovom listom za specijalističku ordinaciju, odnosno zdravstveni kabinet za hiperbaričnu medicinu.
---
IV. Specijalna bolnica odnosno zavod koji obavlja stacionarnu zdravstvenu delatnost
Specijalna bolnica, odnosno zavod za plućne bolesti i tuberkulozu:
a) Oprema za prijemnu ordinaciju: oprema za prijemnu ordinaciju pneumoftiziologije u opštoj bolnici u sedištu okruga
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega: (pored opreme za dijagnostiku i terapiju predviđene za pneumoftiziologiju u opštoj bolnici u sedištu okruga):
1. Elektrokardiograf trokanalni portabilni
2. Sterilizator suvi
3. Defibrilator
4. Gasni analizator
5. Aerosol inhalator
6. Sistem za kontinuiranu oksigeneoterapiju
7. Ergometar za ispitivanje funkcije pluća
8. Krevet za drenažu
9. Spirometar
10. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
11. Pumpa infuziona
12. Oprema za pleuralnu punkciju
13. Ultrazvučni aerosol
14. Autoklav
15. Bronhoskop fiberoptički
16. Mikroskop binokularni svetlosni
17. Oprema za identifikaciju Kohovog bacila
18. Oprema za rendgen dijagnostiku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku kao za odgovarajuće oblasti za opštu bolnicu u sedištu okruga
Specijalna bolnica, odnosno zavod za onkologiju i radiologiju:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju u onkologiji i radiologiji opšte bolnice
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega: pored opreme za rendgen dijagnostiku, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku za odgovarajuće oblasti opšte bolnice:
1. Elektrokardiograf jednokanalni
2. Frižider
3. Sterilizator suvi
4. Lampa germicidna pokretna
5. Elektrokardiograf trokanalni
6. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondom za pregled srca - ehokardiograf
7. Aparat za inhalacionu i oksigenoterapiju
8. Antidekubitor
9. Oprema za sterilni blok
10. Holter monitor za EKG, TA i puls
11. Gastroskop fleksibilni sa kičerom
12. Kolono-sigmoido-rektoskop
13. Bronhoskop fiberoptički
14. Defibrilator
15. Aspirator vakuum električni
16. Komora sa laminarnim protokom za rad sa citostaticima
17. Zamrzivač do -20C
18. Zamrzivač do - 80C
19. Suvi termostat
20. Blatofleks
21. Mamomat sa jonotomatskom komorom
22. Aparat za transkutanu radioterapiju - kobalt bomba
23. Aparat za brahioterapiju tumora visokom ili srednjom dozom
24. Oprema za uzimanje biopsije
Specijalna bolnica, odnosno zavod za psihijatriju:
a) Prijemna ordinacija: oprema za prijemnu psihijatrijsku ordinaciju opšte bolnice
b) Dijagnostika i terapija (pored opreme za rendgen, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku opšte bolnice):
1. Elektroencefalograf sa evociranim potencijalima
2. Elektroencefalograf digitalni portabl
3. Videosistem
4. Aparat za određivanje neuroleptika u tkivnoj tečnosti
5. Aparat za određivanje litijuma u tkivnoj tečnosti
6. Respirator
7. Aspirator vakuum električni
8. Defibrilator
9. Aparat za kiseonik sa priborom
10. Oprema za stomatološku ordinaciju doma zdravlja
Specijalna bolnica, odnosno zavod za cerebrovaskularne bolesti:
a) Prijemna ordinacija:
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Elektrokardiograf sa poligrafijom
3. Aspirator vakuum električni
4. Defibrilator
5. Sterilizator suvi
6. Oprema za prijemnu ordinaciju neurologije opšte bolnice
b) Dijagnostika i terapija:
1. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova vrata
2. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler
3. Ortorajter
4. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala
5. Elektromiograf
6. Elektroencefalograf
7. Biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom
8. Keratometar po Žavelu
9. Perimetar po Goldmanu
10. Oftalmoskop
11. Oprema za rendgen dijagnostiku i laboratorijsku dijagnostiku opšte bolnice
v) Intenzivna nega i reanimacija:
1. Aparat za kiseonik sa priborom
2. Aspirator vakuum električni
3. Pribor za endotrahealnu intubaciju
4. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
5. Ambu balon sa maskama
6. Pumpa infuziona
g) Fizikalna medicina i rehabilitacija:
1. Strunjača
2. Komplet tegova
3. Veliko zidno ogledalo
4. Sto za masažu
5. Aparat za elektrostimulaciju
6. Aparat za primenu galvanske i faradske struje
7. Diatron - aparat za primenu dijadinamičkih struja
8. Aparat za primenu interferentnih struja
9. Aparat za kratkotalasnu dijatermiju
10. Aparat za mikrotalasnu dijatermiju
11. Aparat za ultrazvučnu terapiju
12. Lampa za UV zračenje
13. Lampa za IC zračenje
Specijalna bolnica, odnosno zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
a) Prijemna ordinacija: oprema za odgovarajuću ordinaciju opšte bolnice
b) Elektroterapija:
1. Oprema za magnetoterapiju
2. Oprema za mikrotalasnu dijatermiju
3. Laser
4. Oprema za laboratorijsku, funkcionalnu dijagnostiku, elektroterapiju i fototerapiju opšte bolnice
v) Termoterapija:
1. Lonac peloidni
2. Komora za termoterapiju
3. Oprema za termoterapiju opšte bolnice
g) Kineziterapija:
1. Puli aparat
2. Elektronski ekstenzor
3. Oprema za kinezi terapiju opšte bolnice
d) Hidroterapija:
Turbulator za podvodnu masažu
đ) Radna terapija:
1. Mašina za šivenje
2. Stolica za radnu terapiju
3. Sto za radnu terapiju
4. Sprava za vežbe ekstremiteta
5. Ram za tkanje
6. Štafelaj za crtanje
7. Pribor za stolarske radove
8. Pribor za grnčarske radove
e) Druga oprema:
1. Vaskulator
2. Vakusak
3. Oprema za hiperbaričnu oksigenaciju
4. Aerosol inhalator
5. Invalidska kolica
Specijalna bolnica, odnosno zavod za druge internističke, odnosno hirurške oblasti: oprema za odgovarajuće oblasti u domu zdravlja, odnosno opštoj bolnici
---
V. Zavod koji obavlja vanbolničku zdravstvenu delatnost
Zavod za transfuziju krvi:
1. Frižider za krv za temperature od +4C do -2C
2. Centrifuga sa 10000 do 25000 obrtaja/minut
3. Sterilizator suvi
4. Mikroskop binokularni svetlosni
5. Termostat
6. Elisa procesor
7. Zamrzivač -20 do -80C
8. Vakuum pumpa
9. Krevet za davaoca krvi
10. Krevet poljski
11. Aparat za određivanje krvnih grupa
12. Centrifuga za ID kartice
13. Dispenzor za ulje
14. Seromat
15. Automatska pipeta
16. Mikroskop invertni
17. Mikroskop fluorescentni
18. Inkubator za tkivne kulture
19. Oprema za PCR
20. Laserski nefelometar
21. Oprema za imunoelektroforezu
22. Pehametar
23. Fotometar
24. Analizator hematološki sa automatskim nosačem uzoraka - višekanalni
25. Koagulometar
26. Trombelastogram
27. Brojač krvnih elemenata automatski
28. Oprema za frakcionisanje plazme
29. Oprema za inaktivaciju virusa
30. Oprema za određivanje imunoglobulina
31. Liofilizator
32. Destilator
33. Sterilizator suvi
34. Aparat za zatvaranje boca
35. Autoklav
36. Aparat za pranje boca
37. Aparat za punjenje boca
38. Dejonizator
39. Dozator
40. Oprema za razlivanje
41. Ekstruder
42. Brizgaljka
43. Mašina za taljenje
44. Mašina za pakovanje
45. Ekshaustor
46. Oprema za AOP
47. Aparat za razdvajanje komponenti krvi
48. Oprema za programirano zamrzavanje ćelija
49. Demineralizator
50. Kontejner za rastvore
51. Vaga analitička električna
52. Kijeldal aparat
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika:
a) U ordinaciji, prostoriji za dijagnostiku i prostoriji za intervencije: odgovarajuća oprema za medicinu rada u domu zdravlja
b) Specifična zdravstvena zaštita:
1. Bodipletizmograf
2. Aparat za izvođenje bronho provokacionih testova
3. Gasni analizator
4. Aparat za ispitivanje nervusa vestibularisa
5. Oftalmodinamometar
6. Egzooftalmometar
7. Adaptometar
8. Elektronistagmograf
9. Spektrofotometar atomski apsorpcioni
10. Oscilograf
11. Aparat za kožnu termoterapiju
12. Kapilaroskop
13. Dinamometar elektro sa postoljem
14. Aparati za psihotehnička ispitivanja (reakciometar, termometar, omega)
15. Računarska oprema
16. Psihrometar aspirecioni Asmanov
17. Digitalni termometar, higrometar, anemometar
18. Katatermometar
19. Globus termometar
20. Bukomer
21. Fonometar
22. Luksometar
23. Impindžer
24. Pumpa Casella (SI izvođenje)
25.Termoprecipitator
26. Koniometar
27. Aparat automatski sa kompletom sondi za kontinuirano ispitivanje hemijskih štetnosti
28. Pumpa ručna za uzimanje uzoraka vazduha sa dodacima
29. Pumpa za uzimanje bioloških uzoraka
30. Gluva komora za audiometriju
31. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom
32. Peć za žarenje
33. Skupljač padavina
34. Brojač radioaktivnosti
35. Pumpa za uzimanje uzoraka vazduha portabilna
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika koji obavlja zdravstvenu delatnost iz neke druge oblasti (laboratorijska, rendgen dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, interna medicina i dr.) ima odgovarajuću opremu predviđenu za te oblasti doma zdravlja.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć:
a) Prijemna ordinacija:
1. Sto radni
2. Stolice dve
3. Otoman za pregled
4. Reflektor na stalku
5. Aparat za merenje krvnog pritiska
6. Aparat za merenje krvnog pritiska u dece
7. Toplomer
8. Čekić neurološki
9. Negatoskop
b) Intervencije i reanimacija:
1. Sterilizator suvi
2. Sterilizator vodeni
3. Orman za lekove i sanitetski materijal
4. Orman za instrumente
5. Otoman za pregled bolesnika
6. Frižider
7. Aparat za kiseonik sa priborom
8. Sto radni
9. Stolica
10. Paravan
11. Elektrokardiograf trokanalni
12. Aspirator vakuum električni
13. Defibrilator
14. Elektrokardiograf jednokanalni
15. Ambu balon sa maskama
16. Sistem za infuziju sa stalkom
17. Ležaj specijalni
18. Respirator ručni
19. Respirator nožni
20. Komplet za male hirurške intervencije
21. Komplet za endotrahealnu intubaciju
22. Komplet za imobilizaciju
v) Vozilo sanitetsko standardno i vozilo transportno kao u hitnoj medicinskoj pomoći doma zdravlja
g) Vozilo sanitetsko specijalno:
1. Elektrokardiograf trokanalni
2. Defibrilator
3. Pul motor
4. Aerosol inhalator
5. Kompleti za reanimaciju odojčadi i dece
6. Komplet za male hirurške intervencije
7. Pribor za vođenje porođaja
8. Magilova klešta
9. Pumpa infuziona
10. Boca sa kiseonikom, meračem protoka i maskom
11. Otoskop
12. Komplet za imobilizaciju
13. Vakuum dušek
14. Komplet za endotrahealnu intubaciju
15. Ambu balon sa maskama
16. Tubus faringealni
17. Držač jezika
18. Otvarač za usta
19. Monitor za praćenje vitalnih funkcija
20. Aspirator vakuum električni
d) Distribucija:
1. Telefonski posrednik za "94" sa 22 ulazne linije
2. Registrofon sa najmanje 22 kanala
3. Manipulativni sto sa UKT sistemom radio veze
4. Fiksni repetitor (2) i mobilni repetitor
5. Mobilna radio stanica kompatibilna sa fiksnim UKT sistemom
6. Razglasna stanica
7. Megafon
8. Fiksne radio stanice
9. Mobilni telefon
10. Elektronska tabla za identifikaciju ekipa na terenu
Zavod za kožnovenerične bolesti:
1. Mikroskop binokularni svetlosni
2. Mikroskop sa tamnim poljem
3. Mikroskop fluorescentni
4. Lampa Njood-ova
5. Aparat za primenu krioterapije
6. Lampa za ultraljubičasto zračenje
7. Lampa za infracrveno zračenje
8. Aparat za terapiju ultrazvukom
9. Elektrokauter bipolarni (80 Nj)
10. Laser ugljendioksidni (snage 25 Nj)
11. Aparat za termoabraziju
12. Aparat za UVA zračenje u terapiji psoralenom
13. Lampa stojeća
14. Komora za kulturu gljivica
15. Oscilograf
16. Pletizmograf
17. Aparat za merenje kožnih temperatura
18. Kapilaroskop
19. Vaskulator
20. Dermojekt
21. Lampa operaciona sa satelitom na stativu
22. Termostat
23. Sterilizator suvi
24. Hirurški stativ za instrumente
25. Autoklav
26. Lampa baktericidna
27. Soft laser (650 - 1030 DžM)
28. CNj dopler (analiza pulsnog talasa)
29. Pletizmograf - foto ili impedans
30. Angeosterometar portabl
31. Aparat za primenu elektromagnetnog polja
32. Dermatoskop
33. Aparat za elektrodepilaciju
34. Aparat za ELISA dijagnostiku
35. Lampa bioptron
36. Limfomat
37. Pehametar za kožu
38. Evaporimetar
39. Sebumetar
40. Hromametar
41. Korniometar
42. Aparat za jonoforezu
Zavod za kućnu negu, lečenje i gerontologiju:
a) Oprema za ordinaciju opšte medicine i za kućno lečenje i zdravstvenu negu doma zdravlja
b) Oprema za funkcionalno ispitivanje:
1. Spirometar portabilni
2. Aparat za kiseonik sa priborom portabilni
3. Set za otoskopiju portabilni
4. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom portabilni
5. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled velikih krvnih sudova portabilni
6. Glukometar
v) Oprema za cerebrovaskularnu dijagnostiku:
1. Elektroencefalograf portabilni
2. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova vrata
g) Portabilni aparati za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz oblasti elektroterapije
Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu: oprema za stomatološku zdravstvenu zaštitu u domu zdravlja u opštini sa preko 30.000 stanovnika.
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata: oprema za odgovarajuće oblasti u domu zdravlja.
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata koji ima stacionar: oprema predviđena za stacionar doma zdravlja.
Zavod za medicinu sporta:
a) oprema za opštu medicinu, laboratorijsku dijagnostiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i sportsku medicinu u domu zdravlja
b) Specifična oprema:
1. Aparatura za merenje funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema
2. Spirometar
3. Elektrokardiograf trokanalni
4. Pulsmetar
5. Monitor za EKG, TA i puls
6. Ultrazvučni aparat sa sondom za pregled srca - ehokardiograf
7. Ergobicikl kompjuterizovani
8. Tredmil
9. Analizator laktata
10. Komplet za određivanje morfoloških karakteristika: antropometrijski set, visinomer po Martinu, vaga, kaliper, metalna traka, uglomer
11. Aparatura za merenje snage
12. Aparatura za merenje i određivanje psihoneuroloških funkcija
13. Komplet video opreme
Zavod za farmaciju:
a) Informatika i statistika:
1. PC kompjuter (više komada)
2. Jedinica masovne memorije - optičke, magnetne i dr.
3. Oprema za informacioni sistem
b) Laboratorijska oprema:
1. Hromatografi gasni sa detektorima, kolonama i pisačima
2. Hromatograf gasni sa masenim detektorom
3. Hromatograf tečni sa masenim detektorom
4. Hromatograf tečni sa detektorima, kolonama i pisačima
5. Uređaji i pribor za HPTLC
6. Pumpe peristatičke za tečnu hromatografiju pod niskim pritiskom
7. Gradijent pumpe pod visokim pritiskom
8. Spektrofotometar atomski apsorpcioni plameni, besplatni sa hidridnim sistemom
9. Spektrometar ICP emisioni sa računarom i printerom
10. Mikrotalasna pećnica sa teflonskim autoklavima
11. Spektrofotometar IC
12. Aparat za kvantitativnu elementarnu analizu
13. Aparat za automatsku fluorescentnu analizu
14. Gama-brojač
15. Tečni scintilacioni brojač
16. Spektrofluorimetar
17. Polarograf ili anoding striping voltmetar
18. Aparat za izotahoforezu
19. Aparat za hemoluminiscenciju
20. Kolektori frakcioni sa priborom
21. Uređaji za frakcionu destilaciju
22. Uređaji za ispitivanja toksičnosti i genotoksičnosti
23. Uređaji za uzimanje uzorka vazduha
24. Konduktometar
25. Uređaj za potenciometrijsku titraciju
26. Uređaj za potenciometrijsko određivanje vlage po Karl Fišeru
27. Kijeldal aparat
28. Električni vibratori
29. Kupatila ultrasonična
30. Električne vakuum pumpe
31. Rotacioni vakuum uparivači
32. Termostati
33. Frižideri
34. Dip-friz
35. Centrifuga do 20000 obrtaja u minuti sa hlađenjem
36. Klima komore za veštačko starenje sa priborom
37. Aparat za dissolution test
38. Aparat za liofilizaciju
39. Vaga analitička električna
40. Vaga automatska precizna za merenje mase do 1000 g
41. Komplet areometara
42. Uređaj za određivanje temperature destilacije
43. Uređaj za određivanje tačke topljenja
44. Uređaj za destilaciju etarskih ulja
45. Centrifuga
46. Mešalica magnetna
47. Uređaj za ispitivanje raspadljivosti tableta
48. Uređaj za ispitivanje tvrdoće tableta
49. Pehametar sa elektrodama
50. Polarimetar
51. Refraktometar
52. Penetrator
53. Fotometar plameni
54. Spektrofotometar UV/VIS
55. Viskozimetar
56. Aparat za ispitivanje habanja tableta
57. Mikroskop sa mikrometrom
58. Vodena vakuum pumpa
59. Sterilizator za sušenje
60. Eksikator
61. Kupatila vodena sa termostatom
62. Peć za žarenje
63. Digestor
64. Pribor za hromatografiju sa UV lampom
65. Laboratorijski pribor (piknometri, birete, pipete i dr.)
66. Laboratorijski sat
67. Štoperica
68. Aparat za destilaciju vode (300 l/čas)
69. Uređaj za membran filtraciju
70. Uređaj za razlivanje podloga
71. Lupa
72. Uređaj za enzimski test
73. Aparat za imunoelektroforezu sa priborom
74. Aparat za elektroforezu sa priborom
75. Brojač bakterija
76. Inkubator sa CO2
77. Uređaj za određivanje antibiotika difuzijom u agar, sa postoljem za nivelaciju, pločama, aparatom za bušenje ploča, aparatom za merenje zona inhibicije i dr.
78. Kolorimetar fotoelektrični
79. Komora aseptična sa laminarnim protokom
80.
81. Termostat vazdušni
82. Autoklav
83. Mikrodozeri i dispanzori
84. Špric boca za membran filtraciju
85. Uređaji za zatvaranje i otvaranje pertlovanih bočica
86. Aparat za ispitivanje prisutnosti pirogenih supstanci višekanalni
87. Fiziograf - aparat četvorokanalni za registraciju fizioloških funkcija
88. Aparat za određivanje endotoksina - LAL test
89. Aparat za registraciju efekata izolovanih organa životinja
90. Aparat za određivanje bihevioralne aktivnosti životinja
91. Uređaj za pranje laboratorijskih sudova
92. Aparat za demineralizaciju vode (120000 L-regenaracija)
93. Uređaj za veštačko starenje
94. Aparat za kapilarnu elektroforezu
Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju:
a) Oprema za rad:
1. Prskalica motorna zapremine 100 l
2. Prskalica ručna zapremine 5 - 10 l (jedan komad po izvođaču)
3. Aparat za ULV aerosol
4. Aparat za aplikovanje praškova i granula
5. Aparati za toplo zamagljivanje (dimni generatori)
6. Aparat za aplikovanje tečnih insekticida (Vobomatik)
7. Aparat za aplikovanje tableta i peleta
8. Posude za razmeravanje i pripremu sredstava
9. Mešalica i posude za primenu mamaca
10. Frižider za čuvanje animalnih komponenti
11. Vaga za razmeravanje rodenticida i komponenti mamaca
12. Oprema za nanošenje i postavljanje mamaca
13. Vozila putnička za svaku ekipu
14. Transportna vozila za prevoz hemikalija i opreme
b) Zaštitna oprema:
1. Zaštitno radno odelo i obuća
2. Kapa i zaštitne naočare
3. Respirator
4. Zaštitna maska sa filterima
5. Gumene rukavice
6. Aparat izolujući
7. Komplet za prvu pomoć u trovanju
8. Aparat za detekciju gasa
VI. Zavod za zaštitu zdravlja
a) Socijalna medicina:
1. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
2. Radne stanice povezane sa računarskom mrežom na nivou zavoda
b) Zdravstveno vaspitanje:
1. Video kamera VHS i Hi 8 mm
2. Videorekorder VHS i Hi 8 mm
3. Televizor kolor
4. Projekciono platno
5. Dijaprojektor
6. Grafoskop
7. Uređaj za repro snimanje
8. Uređaj za razvijanje filmova
9. Foto aparat i blic
10. Pribor i potrošni materijal za izradu šema, agitki, letaka, plakata, izložbi i dr.
11. Personalni kompjuter prilagođen radu sa grafikom i odgovarajućim perifernim uređajima
12. Laserski štampač u boji i crno beli
13. Vozilo
v) Informatika i statistika:
1. Računarska mreža sa serverom koja podržava odgovarajući broj radnih stanica za koordiniranje rada celog zavoda
2. Personalni kompjuter odgovarajuće konfiguracije sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
3. Radne stanice sa modemom
g) Epidemiologija:
1. Frižider sa frizom
2. Ručni frižider
3. Sterilizator suvi
4. Pribor za uzorkovanje vode i namirnica
5. Oprema za dezinfekciju
6. Komparator
7. Prskalica motorna zapremine 50 l
8. Prskalica motorna zapremine 5 l
9. Prskalica sa manometrom zapremine 10 l
10. Aparat za zamagljivanje kapaciteta 5 kg
11. Hlorometar
12. Komparator za određivanje rezidualnog hlora
13. Aparat za kiseonik sa priborom
14. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
15. Vozilo
d) Higijena i zaštita čovekove sredine:
1. Hromatograf gasni sa detektorima
2. Spektrofotometar UV-VIS
3. Pehametar električni sa priključkom za odgovarajuće jonoselektivne elektrode
4. Komplet za hromatografiju na tankom sloju sa lampom za UV zračenje
5. Vage analitička i tehnička
6. Spektrofotometar apsorpcioni atomski
7. Peć za žarenje sa termoregulatorom
8. Sušnica za zagrevanje do 200C sa ventilatorom
9. Centrifuge
10. Rotacioni vakuum uparivači
11. Aparat za homogenizaciju i ekstrakciju
12. Aparat za razaranje organskih materija mokrim putem
13. Turbidimetar
14. Konduktometar
15. Pumpe električne za uzorkovanje vazduha
16. Aparat za uzorkovanje sumpordioksida i čađi
17. Termostati
18. Frižideri
19. Reflektometar fotoelektrični
20. Kolorimetar
21. Kupatila vodena, peščana i uljana
22. Digestori
23. Aparat za destilaciju i demineralizaciju vode
24. Mikroskop binokularni svetlosni
25. Mešalica elektromagnetna sa grejačem
26. Pumpe za vakuum (električna i vodena)
27. Hromatograf gasni
28. Hromatograf tečni
29. Spektrofotometar apsorpcioni atomski
30. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
31. Reflektor sa mogućnošću temperiranja
32. Polarimetar
33. Komparator
34. Hlorometar
35. Komparator za određivanje rezidualnog hlora
36. Pribor za uzorkovanje voda i namirnica
37. Oprema za dezinfekciju vodenih objekata
38. Vozilo
đ) Mikrobiologija i parazitologija:
1. Vaga laboratorijska
2. Centrifuga sa 5000 obrtaja/minut
3. Vibrator električni
4. Termostat za temperature 25 C, 36 C
5. Inkubator za kulturu mikroaerofila i anaeroba
6. Autoklav
7. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
8. Sterilizator suvi
9. Sušnica za stakleno posuđe
10. Vaga analitička električna
11. Pehametar
12. Sigurnosne komore za rad
13. Aparat za razlivanje podloga
14. Sistemi za ultrafiltraciju
15. Mikroskop binokularni svetlosni
16. Mikroskop sa tamnim poljem
17. Mikroskop fluorescentni
18. Membran filter
19. Lampe za UV zračenje
20. Kupatilo vodeno za temperature 35C, 56 C, i 80 C
21. Frižideri
22. Dip-friz
23. Aparat za Elisa dijagnostiku
24. Aparat za automatsku dijagnostiku i izračunavanje rezistencije sa komponentama
26. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
27. Termostat za temperaturu 24,5 C
28. Kohov lonac
29. Spektrofotometar
30. Brojač kolonija K
31. Trihineloskop
32. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta
33. Nefelometar
e) Virusologija - serološka dijagnostika:
1. Centrifuga sa hlađenjem
2. Mikroskop binokularni svetlosni
3. Mikroskop fluorescentni
4. Komora za sterilni rad
5. Inkubator sa CO2
6. Pehametar
7. Mešalice magnetne
8. Vaga analitička električna
9. Aparat za Elisa dijagnostiku
10. Zamrzivač do -70 C
11. Kupatilo vodeno za temperature 37 C i 65 C
12. Frižider
13. Autoklav
14. Sušionica za stakleno posuđe
15. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
16. Aparat za jonizaciju vode
17. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
ž) Virusološka dijagnostika:
1. Centrifuga sa hlađenjem
2. Mikroskop binokularni svetlosni
3. Mikroskop fluorescentni
4. Mikroskop intervalni
5. Kriotom
6. Komora za sterilni rad
7. Inkubator sa CO2
8. Pehametar
9. Mešalice magnetne
10. Aparat za imunoelektroforezu
11. Spektrofotometar
12. Vaga analitička električna
13. Aparat za Elisa dijagnostiku
14. Zamrzivač do -70 C
15. Kupatilo vodeno za temperature 37C i 56C
16. Frižider
17. Dip friz
18. Autoklav
19. Sušionica za stakleno posuđe
20. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
21. Aparat za dejonizovanu vodu
22. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
z) Imunološka dijagnostika:
1. Centrifuga sa hlađenjem
2. Mikroskop binokularni svetlosni
3. Mikroskop fluorescentni
4. Mikroskop invertni
5. Aparat za protočnu citofluorimetriju
6. Kriotom
7. Komora za sterilan rad
8. Inkubator sa CO2
9. Pehametri
10. Mešalice magnetne
11. Aparat za imunoelektroforezu
12. Spektrofotometar
13. Scintilacioni brojač
14. Skidač kultura
15. Gama brojač
16. Vaga analitička električna
17. Kupatilo vodeno
18. Ultracentrifuga
19. Autoklav
20. Sušionica za stakleno posuđe
21. Obične centrifuge
22. Vaga za merenje većih težina
23. Personalni kompjuter sa mogućnošću priključenja na mrežu i odgovarajućim perifernim uređajima
i) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija: oprema za zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
VII. Klinika, odnosno institut
Pored opreme predviđene za odgovarajuću oblast, odnosno vrstu zdravstvene ustanove (opšta bolnica, specijalna bolnica, zavod koji obavlja stacionarnu zdravstvenu delatnost, zavod koji obavlja vanbolničku zdravstvenu delatnost i zavod za zaštitu zdravlja), klinika, odnosno institut u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavlja, ima i sledeću opremu, i to:
Klinika, odnosno institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine:
a) Dijagnostika i lečenje:
1. Respirator za decu telesne mase ispod 10 kg
2. Respirator za decu telesne mase iznad 10 kg
3. Sto za reanimaciju sa grejanjem
4. Izoleta otvorenog tipa sa grejanjem
5. Aparat za gastričnu sukciju
6. Aparat za sukciju pleuralnog izliva
7. Aspirator
8. Merač protoka kiseonika sa ovlaživačem
9. Aparat za merenje koncentracije kiseonika
10. Aparat za perkutanu biopsiju bubrega
11. Aparat za acetatnu hemodijalizu
12. Aparat za bikarbonatnu hemodijalizu
13. Aparat za automatsku peritonealnu dijalizu
14. Aparat za merenje krvnog pritiska
15. Aparat za plazmaferezu
16. Aparat za neinvazivno automatizovano merenje krvnog pritiska
17. Aparat za merenje vršnog ekspirijumskog protoka
18. Aparat za telesnu pletizmografiju
19. Aparat za telesnu pletizmografiju za decu
20. Aparat za merenje difuzije gasova u plućima
21. Oprema za ergomspirometriju sa monitorom i pulsnim oksimetrom
22. Aparat za merenje funkcije respiratornih mišića
23. Elektroencefalograf kompjuterizovani
24. Holter elektroencefalograf
25. Sistem EKG
26. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala
27. Elektroencefalograf portabilni
28. Elektromiograf
29. Aparat za pehametriju jednjaka
30. Aparat za manometarsko ispitivanje ezofagusnog svinktera
31. Izvor hladnog svetla
32. Bronhoskopi fleksibilni fiber - optički: pedijatrijski 3,6 mm, standardni 4,6 mm, ultratanki 2,2 mm
33. Merač protoka kiseonika sa ovlaživačem i redukcionim ventilom
34. Sto za bronhoskopiju
b) Laboratorijska dijagnostika:
1. Mikroskop invertni
2. Analizator za 22 hematološka parametra
3. Spektrofluorimetar
4. Aparat za imunoelektroforezu
5. Sistem za elektrofokusiranje
6. Sistem za visokonaponsku elektroforezu
7. Aparat za kapilarnu elektroforezu
8. Hromatograf gasni sa masenim spektrometrom
9. PCR analizator
10. Termo ploča za denaturaciju nukleinskih kiselina na temperaturi 92C - 95C PCR tehniku
11. Liofilizator
12. Kolektor frakcioni
13. Elisa procesor
14. Denzitometar
15. Sterilna komora sa laminarnim protokom
16. Generator vodonika
17. Termostat sa CO2
18. Aparat za citofluorimetriju
19. Aparat za serološku dijagnostiku virusa, parazita i bakterija
20. Aparat za automatsku obradu hemokultura kompjuterizovani
21. Aparat za brzu identifikaciju bakterija i brzi test osetljivosti
22. Komora za sterilni rad
23. Termostat za temperaturu 37 oC
24. Termostat za temperaturu 42 oC
25. Autoklav za sterilizaciju podloga
26. Autoklav za sterilizaciju kontaminiranog materijala
27. Zamrzivač sa temperaturom do -80oC
28. Sto za aseptičan rad
29. Aparat za pravljenje leda
30. Polaroid kamera
31. Autoklav
32. Transiluminator UV
33. Personalni računar
34. Aparat za klimatizaciju
v) Transfuziologija
1. Petalfuga
2. Centrifuga za mikroploče
3. Centrifuga za kartice
4. Separator krvnih ćelija
g) Radiološka i ultrazvučna dijagnostika
1. Magnetna rezonanca
2. Rendgen aparat pokretni
3. Aparat za angiokardiografiju iz dva pravca sa opremom za kateterizacije, digitalni angiograf i aparat za invazivno elektrofiziološko ispitivanje srca i krvnih sudova
d) Patohistološka dijagnostika:
1. Elektronsko-mikroskopska laboratorija (elektronski mikroskop, elektronsko-mikroskopski mikrotom i prateći laboratorijski materijal)
2. Aparat za dekalcinaciju
3. Fotoaparat sa mikroobjektivom i teleobjektivom i stativom
4. Istraživački mikroskopi sa fotoaparatima, dodacima za fazni kontrast, fluorescentnu mikroskopiju i polarizaciono svetlo
đ) Operaciona sala
1. Grejač operacionog stola (heater/cooler)
2. Aparati i instrumenti za laparoskopsku hirurgiju
3. Laparoskop sa sopstvenim izvorom svetla
4. Balon dilatatori za jednjak svih veličina
5. Komplet instrumenata za neonatalnu hirurgiju
6. Komplet instrumenata za plastičnu hirurgiju
7. Mikroskop operacioni
8. Naočare za uveličavanje
9. Mešgraft
10. Nož žilet
11. Nož hambi
12. Dermatom električni
13. Pločice za transplantat kože
14. Stolica za hirurga
15. Mikroskop operacioni
16. Komplet instrumenata za mikrohirurške operacije
17. Aspirator operacionog polja
e) Hirurška intenzivna terapija
1. Bebi term
2. Sto reanimacioni za novorođenče sa grejačem
3. Defibrilator sa kardio verzijom
4. Kolica za urgentnu terapiju
5. Grejač za infuzione rastvore i krv
ž) Oprema za kardiohirurgiju
1. Komplet instrumenata za kardiohirurgiju
2. Sternoton na električni pogon
3. Čeono svetlo
4. Kupatilo vodeno i grejač krvi
5. Frižider
6. Mašina za vantelesni krvotok
7. Defibrilator
8. Elektrokardiograf sa pulsnim oksimetrom portabl
9. Aparat za anesteziju sa pulmomatom
10. Monitor elektrokardiografski za praćenje TA sa dva modula, sa merenjem temperature, oksimetrijom i kapnografijom
11. Aparat za određivanje hemoglobina i hematokrita
12. Gasni analizator
13. Hemohron - aparat za određivanje aktivnog vremena koagulacije
14. Pumpe infuzione
15. Grejač operacionog stola (heater/cooler)
16. Aparat za klimatizaciju
z) Transplantacija kostne srži:
1. Hematološki izolator
2. Vertikalni laminirani protok - kabinet za rastvaranje lekova, pripremu infuzionih rastvora i obradu kostne srži
3. Aparat za ozon
4. Elektrokardiograf jednokanalni
5. Mikropipete po Ependorff-y: 5 - 50 ml. 50 - 200 ml, 200 - 1000 ml
6. Ormari za čuvanje laboratorijskog posuđa i hemikalija i radna površina za laboratoriju za kriobiologiju
i) Fizikalna medicina i rehabilitacija: odgovarajuća oprema predviđena za dom zdravlja, odnosno opštu bolnicu
Klinika, odnosno institut za ginekologiju i akušerstvo:
a) Ginekologija, infertilitet i endokrinologija:
1. Ultrazvučni aparat
2. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled genito-urinarnog sistema
3. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
4. Aparat za krioprezervaciju gameta i embriona
5. Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem
6. Aparat za pranje pipeta i ostalog pribora
7. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut
8. Zamrzivač
9. Komora za brojanje spermatozoida
10. Inkubator stoni
11. Inkubator sa CO2
12. Komora za sterilni rad
13. Mikromanipulator za intracitoplazmatske injekcije
14. Mikroskop invertni
15. Mikroskop sa video uređajem
16. Negatoskop
17. Pištolj za sušenje pipeta i ostalog pribora
18. Pumpa za aspiraciju ovocita
19. Regulator protoka ugljen-dioksida preklopni
20. Rendgen aparat sa monitorom i TV lancem
21. Vaga analitička električna
22. Monitor za histerosalpingografiju
23. Elektronski brojač spermatozoida
24. Set za intrauterinu inseminaciju
25. Set za intraperitonelnu inseminaciju
26. Komograf
27. Setovi za embriotransfer
28. Komplet optika
29. Inkubator stoni
b) Akušerstvo:
Porođajna sala:
1. Sonoprinteri
2. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondama za pregled genito-urinarnog sistema
3. Ultrazvučni aparat portabilni
v) Neonatologija:
1. Bilirubinometar transkutani
2. Haube za primenu kiseonika u krevetiću
3. Lampe za fototerapiju
4. Merači protoka kiseonika sa ovlaživačem i redukcionim ventilom
5. Monitor gasova transkutani
6. Monitor kardio-pulmonalne funkcije novorođenčeta
7. Nazalni SRAR aparat
8. Oksigenometar
9. Pehametar transkutani
10. Protokometri
11. Respiratori za decu telesne mase ispod 10 kg
12. Set sa malim laringoskopima
13. Sistem za trajnu drenažu
14. Stolovi za prepovijanje novorođenčadi
g) Operaciona sala i intenzivna nega:
1. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom
2. Embrioskop
3. Grejač krvi
4. Histeroskop sa pratećom opremom
5. Izvor svetla za endoskopske instrumente
6. Laser sa dodacima za endoskopske operacije
7. Lupa operaciona
8. Set za mikrohirurške operacije
9. Mikroskop operacioni
10. Rendgen aparat pokretni
11. Ultrazvučni aparat za pranje instrumenata
12. Oksimetar pulsni
13. Tuboskop
14. Termo bajk
15. Ćelijski termotransporter
Klinika, odnosno institut za psihijatriju (i zaštitu mentalnog zdravlja): oprema za neurologiju opšte bolnice i za specijalnu bolnicu za psihijatriju.
Klinika, odnosno institut za kardiovaskularne bolesti:
a) Kardiologija:
1. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
2. Kardijalni Dopler kompjuter
3. Holter monitoring kompjuter
4. Aparat za beleženje kasnih potencijala
5. Analizator elektronske kontrole
6. Aparat za registrovanje ezofagealnog elektrograma
7. Oprema za intrakardiološka elektrofiziološka ispitivanja
8. Oprema za intrakardiološku električnu ablaciju
9. Oprema za kompjuterizovani intrakardijalni maping
10. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
11. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju
12. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem
b) Kardiovaskularna hirurgija:
1. Sto operacioni
2. Lampa operaciona sa satelitom
3. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom
4. Oprema za anesteziju
5. Aparat za ekstrakorporalni krvotok
6. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i pulsa, sa oksimetrijom i kapnografijom
7. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
8. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
9. Intrakardijalni defibrilator
10. Aspirator vakuum električni
11. Pištolj za zatezanje plastičnih traka
12. Rendgen aparat sa TV lancem portabilni
13. Laser
14. Kateter za angioskopiju
15. Dopler kateter
16. Digitron
17. Kateter tipa Milar
18. Kateter za intravaskularnu ehokardiologiju
19. Aparat za merenje minutnog volumena
20. Sistem za sterilizaciju
21. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled srca - ehokardiograf
22. Ultrazvučni aparat za intravaskularnu kapnografiju
23. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled velikih krvnih sudova
24. Monitor za 4 temperature
25. Oksimetar sa kožnim probama
26. Mešač gasova za oksigenator
27. Elektrokardiograf trokanalni
28. Gasni analizator
29. Mašina za toplu i hladnu vodu
30. Monitor - repetitor hemodinamskih funkcija
31. Intraaortna balon pumpa
32. Uređaj za veštačku komoru
33. Elektroencefalograf
34. Aparat za merenje regionalnog moždanog protoka
35. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova mozga - transkranijalni Dopler
36. Temperaturne sonde za merenje ezofagealne temperature
37. Bronhoskop fiberoptički
38. Pumpa infuziona
39. Dušek za grejanje pacijenata
40. Grejač krvi
41. Aparat za intraoperativno merenje LjT intervala
42. Aparat za intraoperativne analize elektrostimulacije
Klinika, odnosno institut za ortopedsko-hirurške bolesti:
1. Grejač krvi
2. Antidekubitor
3. Aparat za dijatermiju monopolarni
4. Aparat za dijatermiju bipolarni
5. Jastuk plastični specijalni
6. Aparat za pranje operativnog polja pod pritiskom
7. Električni i pneumatski sistemi za sečenje i bušenje koštanih struktura
8. Standard setova za operativne zahvate na kostima
9. Uređaj za ultrafiltraciju vazduha
10. Aparat za sečenje metala
11. Setovi za revizionu hirurgiju zglobova i kičme
12. Mikroskop operacioni sa video sistemom
13. Specijalni dodaci za ortopedski operacioni sto (za šaku)
14. Turnikei dvostruki
15. Izvor hladnog svetla i hladno svetlo
16. Koagulatori bipolarni
17. Set instrumenata za mikrohirurške operacije
18. Dermatom aparat
19. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
20. Aparat za dijatermiju bipolarni
21. Ultrazvučni aparat Dopler
22. Elektrokardiograf trokanalni
23. Stimulator nervni električni perifernis
24. Aparat za merenje temperature transplantata
25. Kupatilo vodeno
26. Aparat za "patch graft"
27. Aparat za oštrenje instrumenata
28. Aparat za kontinuiranu pasivnu pokretljivost zglobova
29. Frižider
30. Zamrzivač do -80 C
Klinika, odnosno institut za onkologiju i radiologiju:
1. Mamomat sa jonotomatskom komorom
2. Mamograf sa komorom za automatsko razvijanje filmova
3. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa rektalnim i vaginalnim sondama i uređajem za vođenu biopsiju
4. Aparat angiografski sa "C" rukom za interventne procedure
5. Mamomat sa uređajem za vođenu biopsiju
6. ST-skener
7. Oprema za scintigrafiju
8. Linearni akcelerator - aparat za transkutanu radioterapiju
9.
10. Uređaji za kompjutersko planiranje zračenja
11. Uređaj za komplementarno unutrašnje zračenje
12. Oprema za pravljenje mulaža
13. Simulator za radioterapiju
14. Kompjuterski program za 2D planiranje radioterapije
15. Aparat za dozimetriju: naprstak jonizacione komore, elektrometar i pleksi fantom
16. Vodeni fantom automatski
17. Magnetna rezonanca
19. Frižider
20. Sterilizator suvi
21. Lampa germicidna pokretna
22. Antidekubitor
23. Komplet opreme za sterilni blok
24. Zamrzivač do -80o
25. Suvi termostat
26. Blatofleks
Institut za neonatologiju: odgovarajuća oprema predviđena za kliniku, odnosno institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, odnosno za kliniku i institut za ginekologiju i akušerstvo.
Klinika, odnosno institut za reumatologiju: odgovarajuća oprema predviđena za dijagnostiku, terapiju, laboratorijsku dijagnostiku, radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku i intenzivnu negu u opštoj bolnici.
Klinika, odnosno institut za plućne bolesti i tuberkulozu:
a) Prijemna ordinacija: oprema predviđena za ordinaciju za pneumoftiziologiju u opštoj bolnici, odnosno specijalnoj bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Aparat za drenažu pleuralnih empijema
2. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju
3. Spirograf portabl
4. Separator ćelija za elektroforezu
5. Vibromaser
6. Aparat za merenje venskog pritiska
7. Komora za CO2
8. Klizeći mikrotom
9. Kriotom
10. Oštrač mikrotomnih noževa
11. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem
12. Oprema za kinezi terapiju
13. Spirometar
14. Aparat za merenje difuznog kapaciteta pluća
15. Kapnograf
16. Oksigraf
17. Gasni analizator transkutani
18. Bronhoskop fiberoptički
v) Operaciona sala:
1. Lampa operaciona sa satelitom
2. Nož elektrohirurški
3. Aspirator vakuum električni
4. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom
5. Komplet za intubaciju za lasersku hirurgiju traheje
6. Oprema za aspiraciju
7. Respirator
8. Pumpa infuziona
9. Krevet za drenažu
10. Aparat za kiseonik sa priborom
Klinika, odnosno institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
a) Prijemna ordinacija: oprema za odgovarajuću ordinaciju u istoj oblasti opšte bolnice
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Oprema za magnetoterapiju
2. Oprema za mikrotalasnu dijatermiju
3. Laser
4. Oprema za laboratorijsku, funkcionalnu dijagnostiku, elektroterapiju i fototerapiju u opštoj bolnici
v) Termoterapija:
1. Lonac peloidni
2. Komora za termoterapiju
3. Oprema za termoterapiju opšte bolnice
g) Kinezi terapija:
1. Puli aparat
2. Ekstenzor elektronski
3. Oprema za kinezi terapiju opšte bolnice
d) Hidroterapija:
Turbulator za podvodnu masažu
đ) Radna terapija:
1. Mašina za šivenje
2. Stolica za radnu terapiju
3. Sto za radnu terapiju
4. Sprava za vežbe ekstremiteta
5. Ram za tkanje
6. Štafelaj za crtanje
7. Pribor za stolarske radove
8. Pribor za grnčarske radove
e) Druga oprema:
1. Vaskulator
2. Vakusak
3. Oprema za hiperbaričnu oksigenaciju
4. Aerosol inhalator
5. Invalidska kolica
Institut za medicinu rada:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Respirator
2. Aparat za sukciju i drenažu
3. Oprema za endotrahealnu intubaciju
4. Pumpe infuzione
v) Fiziologija i psihofiziologija rada:
1. Ergograf
2. Dinamometar
3. Oprema za antropometriju
4. Denzitometar
5. Gasni analizator
6. Holter monitor za EKG i puls
7. Aparat jednokanalni telemetrijski za EKG sa odašiljačem i prijemnikom
8. Oprema za ergometriju - ergo bicikl ili pokretna traka sa elektrokardiografskim monitorom i pisačem
9. Hronometar
10. Kaliper
11. Poligraf sa odgovarajućom sondom
12. Kapilaroskop
13. Aparat za merenje kožne temperature
14. Ortorajter
15. Oprema za psihofiziologiju rada
16. Holter monitor za TA
g) Laboratorijska dijagnostika:
1. Brojači radioaktivnosti (gama brojač, beta brojač)
2. Pumpa za uzimanje uzoraka vazduha portabilna
3. Mikroskop polarizacioni
4. Mikroskop fazno-kontrasni
Klinika za stomatološku zdravstvenu zaštitu: oprema predviđena za zavod za stomatologiju i druga specifična oprema u zavisnosti od broja i vrste stomatoloških oblasti iz kojih obavlja zdravstvenu delatnost.
Institut za zaštitu zdravlja (DžE i socijalno medicinska zdravstvena delatnost):
a) Higijena i zaštita čovekove sredine:
4. Hromatograf gasni sa masenim detektorima
5. Hromatograf gasni
6. Hromatograf tečni
7. Spektrofotometar IC
8. Spektrofotometar UV-VIS
9. Komplet za hromatografiju na tankom sloju
10. Spektrofotometar apsorpcioni atomski
11. Polarograf (voltmetar anoding striping)
12. Monitor za određivanje gasova u vazduhu portabilni
13. Aparat za merenje emisije dimnih gasova
b) Mikrobiologija i parazitologija:
1. Šeik (kupatilo vodeno sa mešačem)
2. Aparat za ispitivanje prisutnosti pirogenih supstanci - višekanalni
3. Mikroskop sa stočićem koji se zagreva
Institut za transfuziju krvi:
1. Aparat za elektrofokusiranje
2. Aparat za elektroforezu
3. Hromatograf gasni
4. Hromatograf tečni
5. Agregometar
6. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
7. Mešalica za trombocite
8. Aparat za intraoperativno spašavanje krvi
9. Oprema za intraoperativno spašavanje krvi
VIII. Apotekarska ustanova
Oprema predviđena ovom listom, i to:
1) za apoteku iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika u svakoj opštini;
2) za galensku laboratoriju i za laboratoriju za kontrolu i ispitivanje lekova, u apoteci u sedištu zdravstvene ustanove.
IDž. Zdravstveni centar
Oprema predviđena ovom listom, i to:
1) za dom zdravlja, u svakoj opštini;
2) za opštu bolnicu, u svakoj opštoj bolnici koja je u sastavu zdravstvene ustanove.
. Kliničko-bolnički centar
Kliničko-bolnički centar ima opremu predviđenu ovom listom za odgovarajuće oblasti opšte bolnice u središtu okruga, a najmanje u jednoj oblasti za kliniku, odnosno institut, odnosno klinički centar.
DžI. Klinički centar
Klinički centar ima sledeću opremu, i to u oblasti:
1 - 11) Zdravstvene zaštite dece i omladine, ginekologije i akušerstva, psihijatrije, kardiovaskularnih bolesti, ortopedsko-hirurških bolesti, onkologije i radiologije, neonatologije, reumatologije, plućnih bolesti i tuberkuloze, fizikalne medicine i rehabilitacije, i medicine rada: opremu predviđenu ovom listom za odgovarajuću kliniku, odnosno, institut (odeljak VII).
U ostalim oblastima iz kojih obavlja zdravstvenu delatnost, klinički centar (pored opreme predviđene ovom listom za odgovarajuću kliniku, institut, odnosno drugu zdravstvenu ustanovu) ima i sledeću dodatnu opremu, i to u oblasti:
12) Bolesti digestivnog sistema:
a) Prijemna ambulanta: oprema za prijemnu ordinaciju opšte hirurgije u opštoj bolnici
b) Operaciona sala:
1. Merač za neuromišićne blokade
2. Dušek za zagrevanje odraslih na operacionom stolu
3. Ultrazvučni aparat intraoperativni
4. Rendgen aparat sa TV lancem intraoperativni
5. Aparat za operativnu endoskopiju
6. Laser hirurški
7. Kavitron-digestor ultrazvučni
8. Koagulator organski
9. Koagulator infracrveni
10. Koagulator na principu toplog vazduha
11. Krio-sonda intraoperativna
12. Aparat za vensko-venski bay-pass
13. Aparat za autotransfuziju
v) Intenzivna nega:
1. Respirator
2. Aparat za sukciju i drenažu
3. Oprema za endotrahealnu intubaciju
4. Monitor za EKG, TA i puls
5. Pumpa infuziona
6. Defibrilator sa elektrokardiografskim monitorom
g) Dijagnostika:
1. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigeno terapiju
2. Aspirator vakuum električni
3. Ezofago-gastro-duodenoskop
4. Kolono-sigmoido-rektoskop
5. Laparoskop
6. Endovideo gastroskop
7. Endovideo duodenoskop sa holedoskopom
8. Endovideo kolonoskop
9. Ultrasonograf - ultrazvučni aparat endoskopski
10. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled abdomena
11. Pehametar
12. Aparat za monometarsko ispitivanje ezofagusnog sfinktera
13. Aparat za ispitivanje duodenalnog soka
14. Gasni analizator
15. Aparat za određivanje elektrolita
16. Nebulizator
17. Grejač krvi
18. Monitor metaboličkih funkcija transkutani
19. Aparat za izradu parafinskih poluga u vakuumu
20. Aparat za automatsku obradu tkiva
21. Kriokat - aparat za biopsiju "edž tempore"
22. Mikrotom
23. Ultramikrotom
24. Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata
25. Mikroskop fluorescentni
26. Termostat
27. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut
13) Endokrinih bolesti, dijabeta i bolesti metabolizma:
a) Prijemna ambulanta: oprema za bolesti digestivnog sistema
b) Operaciona sala:
1. Pribor za centralnu vensku kateterizaciju
2. Droperi infuzioni
3. Aparat za indirektnu kalorimetriju
4. Oprema za CAPD
5. Oprema za pripremu tkiva za transplantaciju ostrvaca pankreasa
6. Mikroskop imunofluorescentni
7. Zamrzivač
v) Intenzivna nega: oprema za intenzivnu negu za bolesti digestivnog sistema
g) Dijagnostika:
1. Pankreas "veštački"
2. Pumpa perfuziona
3. Dekstrometar
4. Pumpa insulinska
5. Aparat za krioprezervaciju
6. Aparat za indirektnu kalorimetriju
7. Analizator za određivanje hormona na mikrotitarskim pločama - višekanalni automatski
8. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut
9. Centrifuga sa hlađenjem
10. Gama brojač
11. Mešalica magnetna
12. Evaporator cirkulišući
13. Vibrofaks
14. Multimikser
15. Vakuum pumpa sa ispiranjem
16. Fluorimetar
17. Elektrokardiograf trokanalni
18. Aparat za automatsko određivanje krvne slike
19. Holter monitor za EKG i puls
20. Ultrazvučni aparat sa sondom za Dopler ehotomografiju
21. Aparat za određivanje acidobaznog stanja
22. Aparat za HPLC
23. Aparat za standardnu hromatografiju
24. Monitor kontinuiranog on-line merenje glukoze
25. Holter monitor za TA
14) Hematologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za internističku ordinaciju opšte bolnice
b) Dijagnostika:
1. Brojač krvnih elemenata automatski
2. Automatski sistem za koagulaciju krvi
3. Termostat
4. Mikroskop kompjuterizovani
5. Oprema za analizu hromozoma
6. Oprema za skeniranje hromozoma
7. Multifor sistem
8. Multitemp
9. Vaga analitička električna
10. Fibrintajmer
11. Elisa procesor
12. Cobe spectra ćelijski sistem
13. Facs calibur
14. Pećnica mikrotalasna sa teflonskim autoklavima
15. Oprema za transplantaciju matičnih ćelija
16. Elektrokardiograf trokanalni
15) Alergologije i imunologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za prijemnu ordinaciju u oblasti interne medicine u opštoj bolnici
b) Dijagnostika i terapija:
1. Centrifuga sa 5000 obrtaja/minut
2. Mikroskop binokularni svetlosni
3. Mikroskop fluorescentni
4. Mikroskop invertni
5. Aparat za protočnu citoflourimetriju
6. Kriotom
7. Aparat za destilaciju i redestilaciju vode
8. Spektrofotometar protočni
9. Kupatilo vodeno
10. Sterilizator suvi
11. Brojač radioaktivnosti (gama brojač, beta brojač)
12. Oprema za ćelijske kulture
13. Komora za sterilan rad
14. Inkubator za kultivisanje mikroaerofila i anaeroba
15. Oprema za prebacivanje ćelijske kulture za figlere
16. Aparat za imunoelektroforezu
17. Nefelometar
18. Elisa procesor
19. Turbidimetar
20. Aparat za imunoblot
21. Aparat za određivanje imunoglobulina
22. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
23. Zamrzivač do -70C
24. Zamrzivač do -20C
25. Frižider
26. Bodipletizmograf
27. Astograf
28. Aerosol inhalator
29. Set za endotrahealnu intubaciju
16) Zarazne bolesti:
a) Prijemna ordinacija: oprema za odgovarajuću ordinaciju opšte bolnice
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Gasni analizator
2. Elektrokardiograf trokanalni
3. Rendgen aparat portabilni
4. Mikroskop binokularni svetlosni
5. Aparat za likvorsku manometriju
6. Pribor za merenje venskog pritiska
7. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom
8. Bronhoskop fiberoptički
9. Faringolaringoskop rigidni
10. Sto operacioni
11. Lampa operaciona sa satelitom
12. Pumpa infuziona
13. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigenoterapiju
14. Aerosol inhalator
15. Ultrazvučni nebulizator za indukciju sputuma
16. Lampa fluorescentna
v) Laboratorijska dijagnostika:
Mikrobiologija:
1. Autoklav za sterilizaciju hranljivih podloga
2. Autoklav za sterilizaciju zaraznog materijala
3. Sterilizator suvi
4. Lampa ermicidna
5. Kupatilo vodeno
6. Električna žarulja ili brener na butan gas za sterilizaciju eza
7. Mikroskop fluorescentni
8. Mikroskop binokularni sa ugrađenim svetlom
9. Termostat
10. Frižider
11. Zamrzivač
12. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut
13. Aglutinoskop
14. Rotator
15. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
16. Aparat za razlivanje hranjivih podloga
17. Termostat sa CO2
18. Lonac anaerobni
19. Aparat za kompjuterizovano inkubiranje i praćenje rasta hemokultura
20. Komora za zaštitu od radioaktivnog zračenja
21. Aparat za kompjuterizovano određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija (MIC)
22. Aparat za kompjuterizovanu detekciju mikobakterija
23. Elisa procesor
24. Vaga automatska precizna za merenje mase do 1000 g
25. Pehametar
26. Sayc-ov filter
27. Komora za aseptični rad
Parazitologija:
1. Mikroskop binokularni svetlosni
2. Mikroskop fluorescentni
3. Strip rider
4. Elisa procesor
5. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut
6. Termostat
7. Zamrzivač
8. Autoklav
9. Sterilizator suvi
10. Trihinoskopski kompresor sa 30 polja
11. Mikropipete sa 8 kanala automatske
12. Pipete sa 12 kanala automatske
13. Pehametar
14. Frižider
15. Mešalica električna
Radioimunologija:
1. Mikroskop fluorescentni
2. Kupatilo vodeno
3. Zamrzivač
4. Frižider
5. Centrifuga sa 6000 obrtaja/minut
6. Mešalica vorteks
7. Mućkalica električna
8. Vakuum pumpa
Virusologija:
1. Termostat za temperaturu 37 C
2. Termostat sa CO2
3. Grejna ploča
4. Frižider
5. Zamrzivač
6. Zamrzivač od -70 C do -80 C
7. Kupatilo vodeno
8. Kupatilo vodeno sa rotatorom
9. Mešalica magnetna
10. Mešalica vorteks
11. Seckalica električna
12. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut
13. Centrifuga sa hlađenjem
14. Centrifuga sa 10000 - 25000 obrtaja/minut
15. Ultracentrifuga
16. Roter
17. Sonikator ultrazvučni
18. Mikroskop binokularni svetlosni
19. Mikroskop invertni
20. Mikroskop fluorescentni
21. Vakuum pumpa
22. Pehametar
23. Autoklav
24. Komora za aseptični rad
25. Elektropipetor
26. Spektrofotometar
27. Elisa procesor
28. Aparat za RIA dijagnostiku
29. Aparat za filtraciju
30. Amlifikator (oprema za PCR)
17) Neurologije:
a) Pripremna ordinacija: oprema za neurologiju opšte bolnice
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled krvnih sudova vrata
2. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler
3. Aparat za video monitoring epilepsija i spavanja
4. Fotoaktivni stimulator - tajmer
5. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala
6. Gama kamera
7. Scintron
8. Kolica VSG za reanimaciju
9. Aspirator bronhijalni šinski
10. Antidekubitor
11. Aparat za izoelektričko fokusiranje
12. Aparat za Njestern blot
13. Aparat za kortikalnu elektro stimulaciju
14. Luria - Nebraska testovi
15. Aparat za određivanje koncentracije lekova u tkivnoj tečnosti
16. Aparat za mijeloscintigrafiju
17. Aparat za scintigrafiju mozga
18. Aparat za NjADA test
19. Foto-fang stimulator
20. Aparat za plazmaferezu
21. Elektroencefalograf sa poligrafom
18) Kožnih bolesti (pored opreme za ordinaciju za kožne i venerične bolesti u opštoj bolnici):
a) Prijemna ordinacija:
1. Ultrazvučni aparat - Dopler za pregled dubokih venskih sudova ekstremiteta
2. Mikroskop polarizacioni
3. Mikrotom klizni sa noževima
4. Kriokat - aparat za biopsiju "edž tempore"
5. Aparat za površinska rendgen zračenja
6. Reflektor na stalku
7. Oscilometar
8. Elektrokardiograf trokanalni
9. Aspirator vakuum električni
10. Termostat
11. Sterilizator suvi
19) Neurohirurgije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju za neurologiju
b) Operaciona sala:
1. Sto operacioni
2. Lampa operaciona sa satelitom
3. Mikroskop operacioni sa TV i video sistemom
4. Aspirator vakuum električni
5. Laser hirurški ugljendioksidni - ND: Yag kontaktni laser sa priključkom za endoskop
6. Endoskop za neurohirurgiju sa instrumentima i dodacima
7. Aparat za anesteziju sa automatskom ventilacijom pluća, aspiracijom i kapnografijom
8. Monitor za EKG, TA i puls, sa oksimetrijom i kapnografijom
9. Aparat za dijatermiju monopolarni
10. Aparat za dijatermiju bipolarni
11. Freza
12. Stolica sa automatskim spuštanjem i podizanjem
13. Trepan
14. Aparat za digitalnu angiografiju
15. Aparat za stereotaksičnu neurohirurgiju
16. Stimulator nervni za regionalnu anesteziju
17. Dušek za zagrevanje novorođenčeta
18. Defibrilator
19. Aparati za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigeno terapiju za odrasle i decu
20. Monitor za invazivno praćenje EKG, TA i pulsa, sa oksimetrijom i kapnografijom
21. Monitor za merenje intrakranijalnog pritiska
22. Aparat za ispitivanje evociranih potencijala
23. Ultrazvučni aparat Dopler za otkrivanje vazdušne embolije
24. Aparat za kortikalnu elektrostimulaciju
25. Pumpa volumetrijska
26. Brojač kapi
27. Špric pumpa
28. Pumpa infuziona
29. Aparat za hipotermiju
30. Antidekubitor
31. Gasni analizator
32. Gasni sterilizator
33. Respirator za transport bolesnika
34. Specifični držači za glavu (Mayfild)
35. Aspirator hirurški ultrasonični
36. Aparat za intraoperativnu cerebralnu ultrasonografiju
37. Rendgen aparat sa TV lancem portabilni
38. Set za epiduroskopiju - set za endoskopsku dijagnostiku i tretman epiduralnog bolnog sindroma
39. Set za perkutanu discektomiju
40. Sistem za stereotaksičku radiohirurgiju
41. Elektroencefalograf portabilni
42. Respiratori za odrasle i decu
43. Vaga za merenje telesne mase bolesnika u krevetu
44. Setovi za standardne i mikrohirurške operacije
45. Aparat za perkutanu radiofrekventnu rizotomiju Gasser-ovog gangliona
46. Aparat za perkutanu hordotomiju
v) Dijagnostika:
1. Rendgen aparat šestoventilni sa TV lancem i pulsnom skopijom
2. Buki sto sa plafonskim stativom i uređajem za tomografiju
3. Ultrazvučni aparat sa linearnom i konveksnom sondom
4. Komora za razvijanje rendgen filmova
5. Rendgen instalacija za digitalnu cerebralnu arteriografiju
6. Magnetna rezonanca
7. Sistem za "Off line" analizu EEG snimaka sa monitorom
8. Sistem za 24-časovno kabl telemetrijsko EEG snimanje sa video snimanjem i mogućnošću snimanja 2 pacijenta
9. Sistem za "Off line" analizu kabl telemetrijskog video snimka po tipu "Split screen"
10. Elektroencefalograf digitalni sa monitorom za intraoperativnu upotrebu
11. Elektrokardiograf trokanalni portabilni
12. Elektrostimulator za intraoperativnu stimulaciju nerava
13. Ultrazvučni aparat kolor Dopler sa sondama za pregled krvnih sudova glave - transkranijalni Dopler
14. Pribor za antišok terapiju
15. Aparat za automatsko ubrizgavanje kontrastnih sredstava
16. Aparat angiografski digitalni
17. CT - skener
18. Skener spiralni
19. Aparat za ubrizgavanje kontrastnog sredstva za skener spiralni
20. Aparat za suvo lasersko razvijanje rendgen filmova
20) Plastične i rekonstruktivne hirurgije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju u neurologiji
b) Operaciona sala (pored opreme za operacionu salu u opštoj hirurgiji opšte bolnice):
1. Aparat za dijatermiju monopolarni
2. Aparat za dijatermiju bipolarni
3. Dermatom sa derma braderom
4. Kada sa liftom (za opekotine)
5. Aspirator operacionog polja
6. Rendgen aparat portabilni
7. Mikroskop operacioni
8. Lupa naočari
9. Izvor hladnog svetla
10. Elektrostimulator nerava
11. Reflektor na stativu
12. Autoklav
13. Sistem šinski za pridržavanje ekstremiteta za operacionu salu za opekotine
14. Sto operacioni sa daljinskim komandovanjem pozicije i preklapanja
15. Kolica sa pokretnom trakom za prenošenje pacijenata
16. Dermatom električni sa nastavcima
v) Intenzivna nega i terapija:
1. Respirator
2. Aparat za sukciju i drenažu
3. Oprema za endotrahealnu intubaciju
4. Pumpe infuzione
5. Elektrokardiograf trokanalni
6. Pumpa infuziona
7. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za identifikaciju krvnih sudova portabilni (za intenzivnu negu)
8. Krevet za negu opečenih
9. Šator kiseonički
10. Aparat za respiratornu potporu, inhalacionu i oksigeno terapiju
11. Gasni analizator
12. Termostat
13. Glukometar
14. Aspirator vakuum električni
21) Otorinolaringologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju u oblasti ORL opšte bolnice
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Rino-faringo-laringo fiberskop
2. Ultrazvučni aparat za sinusoskopiju
3. Set laringoskopski za mikrolaringoskopiju
4. Set ezofagoskopski za dijagnostiku i intervencije
5. Telelaringofaringoskop rigidni
6. Strobolaringoskop
7. Videomikro laringoskop
8. Fotolaringoskop
9. Foto - TV video kamera sistem za endoskopska snimanja
10. Sistem za vizuelizaciju glasa i govora
11. Setovi za rehabilitaciju dece oštećenog sluha
12. Aparat za promontorijumski test
13. Programator slušnih aparata kompjuterizovani
14. Oprema za hiruršku rehabilitaciju glasa i govora sa protezom
15. Analizator larinksnih funkcija kompjuterizovani
v) Operaciona sala:
1. Aparat za proizvodnju hladnog svetla (fontana)
2. Elektroneurograf
3. Elektroneurostimulator
4. Ultrazvučni aparat za razbijanje sijalolita
22) Oftalmologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju u oblasti oftalmologije opšte bolnice
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega:
1. Laser
2. Krio ekstraktor
3. Adaptometar
4. Mezaptometar
5. Elektrotonograf
6. Aparat za ultrazvuk u A i B slici
7. Fundus kamera
8. Elektroretinograf
9. Aparat za okulografiju
10. Fakoemulzifikator
v) Operaciona sala:
1. Aparat za dijatermiju bipolarni
2. Monitor za EKG, TA i puls
3. Vitrektom
4. Lampa baktericidna
5. Lampa operaciona sa satelitom
23) Nuklearne medicine:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju nuklearne medicine opšte bolnice.
b) Dijagnostika i terapija:
1. Kamera "njhole body"
2. Kamera "Spect"
3. Gama kamera univerzalna
4. Gama kamera mobilna
5. Gama kamera standardna
6. Multiprobe sistem
7. Kalibrator doza
8. Zaštitni uređaji
9. Gama brojač automatski
10. Beta brojač automatski
11. Centrifuga sa hlađenjem
12. Zamrzivač
13. Denzitometar
14. Medicinski ciklotron kompaktni
15. PET skener
16. HARDCOPY uređaj
17. Elektrokardiograf dvanaestokanalni
18. Uređaj za ehotomografiju
19. Uređaj za alternativne imunološke analize
20. UV spektrofotometar
21. Frižider
22. Komplet nespecifičnih uređaja za mikroanalitičke laboratorije
24) Urologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za ordinaciju u oblasti urologije opšte bolnice:
Panendoskop
b) Operaciona sala:
1. Uretrocistoskop sa ureterotomom
2. Resektoskop sa ureterotomom
3. Rendgen aparat portabilni
4. Laparoskop sa opremom (uključujući i TV lanac)
5. Laser
6. Kamera za urološku videoendoskopiju
7. Lampa operaciona sa satelitom
v) Intenzivna nega:
1. Respirator
2. Aparat za sukciju i drenažu
3. Oprema za endotrahealnu intubaciju
4. Pumpe infuzione
g) Dijagnostika i terapija (pored opreme za dijagnostiku i terapiju za urologiju u opštoj bolnici):
1. Aparat za urodinamska ispitivanja
2. Aparat za ureterorenoskopiju
3. Ultrazvučni aparat Dopler sa sondom za pregled genitourinarnog sistema
4. Aparat za termoterapiju adenoma prostate
25) Nefrologije:
a) Prijemna ordinacija: oprema za prijemnu ordinaciju u urologiji
b) Dijagnostika, terapija i intenzivna nega: oprema za nefrologiju - hemodijalizu opšte bolnice.
1. Nož elektrohirurški
2. Pehametar
26) Kliničko-biohemijske dijagnostike:
1. Centrifuga sa hlađenjem
2. Kriofuga
3. Kupatilo vodeno sa hlađenjem
4. Mućkalica horizontalna
5. Pehametar sa priključkom za jon selektivne elektrode
6. Fotometar
7. Analizator biohemijski automatski višekanalni
8. Analizator za specijalne namene (lekovi, hormoni)
9. Tufitajmer
10. Analizator za 22 hematološka parametra
11. Aparat za imunoelektroforezu
12. Aparat za elektrofokusiranje
13. Aparat za visokonaponsku elektroforezu
14. Aparat za kapilarnu elektroforezu
15. Hromatograf gasni sa masenim spektrometrom
16. Aparat za tečnu hromatografiju visoke osetljivosti - HPLC
17. Gama brojač
18. PCR analizator
19. Termo ploča
20. Liofilizator
21. Kolektor frakcioni
22. Sistem za filtriranje tečnosti i rastvora za HDLC
23. Komora sterilna sa laminarnim protokom
24. Generator vodonika
25. Aparat za citoflourimetriju
26. Aparat za savremenu serološku dijagnostiku (Minvidas)
27. Aparat za automatsku obradu hemokultura kompjuterizovani
28. ATV ekspression aparat za brzu identifikaciju bakterija i brži test osetljivosti
29. Komora za sterilni rad
30. Baktosejf - aparat za sterilizaciju
31. Termostat za temperaturu 25 C
32. Termostat za temperaturu 37 C
33. Termostat za temperaturu 42 C
34. Autoklav za sterilizaciju podloga
35. Autoklav za sterilizaciju kontaminiranog materijala
36. Zamrzivač do -80 C
37. Aparat za klimatizaciju
38. Aparat za pravljenje leda
39. Polaroid kamera
40. Transhiminalor UV
27) Patologije i sudske medicine:
1. Mikroskop sa faznim kontrastom
2. Mikroskop sa polarizacijom
3. Mikroskop sa automatskim fotouređajem
4. Mikroskop sa fotouređajem
5. Mikroskop imunofluorescentni
6. Mikroskop sa vezom u kompjutersku mrežu
7. Mikroskop binokularni svetlosni
8. Mikrotom univerzalni automatski
9. Centrifuga sa 3000 obrtaja/minut
10. Ultracentrifuga
11. Kriotom
12. Aparat za automatsko bojenje tkivnih preparata
13. Autotehnikon
14. Termostat
15. Dispenzer parafinski
16. Kupatilo vodeno
17. Noževi mikrotomski
18. Frižider
19. Zamrzivač
20. Hladna komora
21. Sterilizator
22. Autoklav
23. Sto obdukcioni
24. Komplet instrumenata za obdukciju
25. Električna testera za lobanju i kosti
26. Citocentrifuga
27. Linija Immuno stajn automatska
28. Uređaj za kompjutersku analizu slike
29. Linija za kulturu ćelija i tkiva
30. Aparat za automatsko bojenje citoloških preparata
31. Fotoaparat sa priborom za mikrofotografije
32. Mikroskop elektronski za skeniranje
---
B) Drugi oblici obavljanja zdravstvene delatnosti
1) Lekarska, odnosno stomatološka ordinacija:
1.1. Za opštu medicinu:
- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, vaga sa visinomerom, osnovni pribor za ORL preglede, oftalmoskop, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente i suvi sterilizator.
1.2. Za ginekologiju:
- radni sto, dve stolice, ginekološki sto, reflektor na stalku pokretni, oprema za ginekološki pregled, paravan, dvostepenik , kolposkop, pribor za ginekološke intervencije i suvi sterilizator.
1.3. Za ginekologiju i akušerstvo:
- radni sto, dve stolice, ginekološki sto, reflektor na stalku pokretni, oprema za ginekološki pregled, paravan, dvostepenik, otoman za pregled, vaga sa visinomerom, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, pelvimetar, kardiotokograf i slušalice za tonove ploda.
1.4. Za pedijatriju:
- radni sto, dve stolice, sto za prepovijanje novorođenčadi, vaga sa visinomerom, vaga za merenje novorođenčadi, sto za pregled novorođenčadi, otoman za pregled, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, reflektor na stalku, pribor za ORL preglede, orman za instrumente, toplomer, špatule, neurološki čekić, negatoskop, orman za lekove i sanitetski materijal i suvi sterilizator.
1.5. Za internu medicinu:
- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki, čekić, toplomer, špatule, negatoskop, vaga sa visinomerom, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente i elektrokardiograf.
1.6. Za opštu hirurgiju:
- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, paravan, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente, suvi sterilizator, sto za manje intervencije, pokretna lampa i aspirator vakuum električni.
1.7. Za oftalmologiju:
- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, oftalmoskop, biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom, keratometar po Žavelu, perimetar po Goldmanu, ortorajter, tablice za ispitivanje boja, oprema za određivanje naočara, oprema za kontaktna sočiva, oprema za slabovidu i razroku decu, anomaloskop, sinoptofor i suvi sterilizator.
1.8. Za otorinolaringologiju:
- sto radni specijalni za ORL, dve stolice, oprema za ORL preglede, audiometar portabl, timpanometar portabl, laringoskop rigidni, mikroskop za uho, suvi sterilizator, elektrokoagulator, električni vakuum aspirator, aerosol inhalator, ultrazvučni aparat za čišćenje instrumenata i oprema za traheotomiju.
1.9. Za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju:
- radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer, špatule, negatoskop, paravan, orman za lekove i sanitetski materijal, orman za instrumente, suvi sterilizator, sto za manje intervencije, lampa pokretna i aspirator vakuum električni.
1.10. Za urologiju:
- komplet instrumenata za urološke preglede, cistoskop sa sopstvenim izvorom svetla, cistoskop sa resektoskopom, uretroskop, radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, čekić neurološki, negatoskop i suvi sterilizator.
1.11. Za stomatologiju:
- stomatološki aparat sa mikromotorom i turbinom, stomatološka stolica, terapeutska stolica, suvi sterilizator, autoklav za brzu sterilizaciju, plastični kontejner za odlaganje instrumenata, ultrazvučni aparat za čišćenje sitnih instrumenata, orman za instrumente, stočić za instrumente, metalna kaseta za instrumente, mikser za amalgam kompozite, kavitron, aparat za svetlosnu polimerizaciju, aparat za ispitivanje vitaliteta, termokauter, set za reanimaciju, osnovni set za parodontopatiju i instrumenti za stomatološke intervencije.
1.12. Za druge oblasti, odnosno specijalnosti:
- oprema za odgovarajuću ordinaciju i neophodnu dijagnostiku predviđena za dom zdravlja, opštu bolnicu ili drugu zdravstvenu ustanovu.
2) Dispanzer:
2.1. Za opštu medicinu:
- oprema za ordinaciju opšte medicine (tačka 1. podtačka 1.1.).
2.2. Za zdravstvenu zaštitu žena:
- oprema za ordinaciju iz ginekologije, odnosno za ordinaciju iz ginekologije i akušerstva (tačka 1. podtačke 1.2. i 1.3.).
2.3. Za zdravstvenu zaštitu dece:
- oprema predviđena za ordinaciju iz pedijatrije (tačka 1. podtačka 1.4.).
2.4. Za zdravstvenu zaštitu radnika:
- oprema predviđena za medicinu rada u domu zdravlja (tačka 13. podtačke a, b i v).
2.5. Za druge oblasti:
- oprema predviđena za odgovarajuću oblast, odnosno specijalnost u domu zdravlja ili opštoj bolnici.
3) Zdravstveni kabinet:
3.1. Za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
- oprema za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju predviđena za dom zdravlja (tačka 14. podtačke a i b).
3.2. Za oftalmologiju:
- oprema za ordinaciju iz oftalmologije (tačka 1. podtačka 1.7.).
3.3. Za otorinolaringologiju:
- oprema za ordinaciju iz ORL (tačka 1. podtačka 1.8.).
3.4. Za ultrazvuk:
- odgovarajući ultrazvučni aparat sa pratećom opremom.
3.5. Za radiologiju:
- oprema predviđena za radiološku dijagnostiku u domu zdravlja (tačka 8. podtačke 1. do 9).
3.6. Za endoskopiju i druge oblasti i specijalnosti:
- oprema predviđena za odgovarajuće oblasti i specijalnosti u domu zdravlja ili opštoj bolnici.
4) Zdravstvena stanica:
- oprema predviđena za lekarsku ordinaciju, prostorije za intervencije i stomatološku ordinaciju koje su predviđene za opštu medicinu odnosno stomatološku zdravstvenu zaštitu u domu zdravlja.
5) Zdravstveno savetovalište:
- videorekorder VHS i Hi 8 mm, televizor kolor, dijaprojektor, grafoskop, fotoaparat i blic, platno sa stalkom, izložbeni pano, radni sto, dve stolice, otoman za pregled, reflektor na stalku, aparat za merenje krvnog pritiska, stetoskop, neurološki čekić, toplomer i špatule.
6) Apoteka:
- lekovi, menzure (porcelanske, emajlirane, plastične, staklene), apotekarske kašike, komora za rastvaranje antibiotskih sirupa, automatske birete - digitalne, frižider, registar kasa, računska mašina, PC računar, police, radni stolovi, rešo, sudopera i stručna literatura (Jugoslovenska farmakopeja sa izmenama i dopunama, Formula magistrales et reagencia, Farmakoterapijski priručnik, Aktuelni registar lekova, priručnik o otrovima i antidotima, propisi u oblasti proizvodnje i prometa lekova).
7) Laboratorija (za medicinsku odnosno kliničku biohemiju, za mikrobiologiju, za patološku anatomiju, za zubnu tehniku i dr.):
- oprema za odgovarajuću oblast u domu zdravlja, opštoj bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.
8) Patronažna služba:
- radni sto, stolice, torba patronažne sestre, stetoskop, aparat za merenje krvnog pritiska i orman za kartoteku.
9) Poliklinika:
- oprema predviđena za odgovarajuće specijalnosti u domu zdravlja, opštoj bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.
10) Služba kućnog lečenja i zdravstvene nege:
- elektrokardiograf jednokanalni portabl, aparat za kiseonik sa aspiratorom, portabl, lekarska torba, torba medicinskog tehničara i obično vozilo.
11) Ambulanta medicinske sestre - tehničara za medicinsku negu:
- oprema predviđena za patronažnu službu (tačka 8).
12) Specijalistička ordinacija, odnosno zdravstveni kabinet za hiperbaričnu medicinu - kompletnu opremu za jednu od sledeće tri komore:
a) Jednomesna komora (free flonj):
1. Električna instalacija u S izvođenju
2. Mikroprocesni kontrolni sistem
3. Aparat za komunikaciju sa pacijentom u komori
4. Elektroencefalograf za praćenje bolesnika unutar komore
5. Elektrokardiograf za praćenje bolesnika unutar komore
6. Aparat za merenje krvnog pritiska bolesnika unutar komore
7. Aparat za registraciju disajnih parametara
8. Aparat za praćenje telesne temperature bolesnika unutar komore
9. Aparat za merenje temperature unutar komore
10. Respirator bez električnog pogona
11. Aparat za sukciju
12. Roler pumpni sistem radi intravenskih infuzija bolesnika unutar komore
13. Pod konduktivni
14. Aparat za merenje čistoće kiseonika
15. Aparat za merenje koncentracije kiseonika u komori i prostoriji
16. Aparat za merenje vlažnosti unutar komore
17. Aparat za merenje koncentracije CO i CO2 unutar komore
18. Filter za soda lajm (natron kreč)
19. Siliko gel - za vlažnost
20. Sistem za gašenje požara
Oprema za obezbeđivanje kiseonika
1. Sistemi za kontrolu čistoće kiseonika
2. Sistem za gašenje požara
3. Cisterna za tečni kiseonik
4. Isparivač ili uređaj za proizvodnju kiseonika (molekularna sita)
5. Uređaj za proizvodnju kiseonika
b) Jednomesna komora sa udisanjem kiseonika pomoću maske:
Komora
1. Aparat za merenje protoka kiseonika po pacijentu
2. Respirator bez električnog pogona
3. Aparat za merenje koncentracije kiseonika u komori sa alarmom za veće koncentracije od dozvoljenih
4. Sistem za audio komunikacije
5. Kontrolni panel za praćenje rada komore
6. Sistem za gašenje požara
7. Sistem za otvaranje komore iznutra
Oprema za obezbeđivanje vazduha
1. Kompresori
2. Sistem za gašenje požara
3. Banka vazdušna
4. Tankovi za vazduh
5. Sistem za kontrolu vazduha
6. Sistemi za kontrolu čistoće kiseonika
7. Sistem za prečišćavanje vazduha - filtri
8. Respirator bez električnog pogona
Oprema za obezbeđivanje kiseonika
1. Sistem za gašenje požara
2. Cisterna za tečni kiseonik
3. Isparivač ili
4. Uređaj za proizvodnju kiseonika (molekularna sita)
v) Višenamenska komora:
Komora
1. Komora sa vratima za prolaz bolesničkog kreveta: širine min. 90 cm; visine min. 160 cm
2. Priključak za EEG monitoring unutar komore
3. Elektrokardiograf trokanalni
4. Priključak za elektrokardiografski monitoring unutar komore
5. Aparat za merenje krvnog pritiska
6. Aparat za merenje protoka kiseonika po pacijentu
7. Aparat za praćenje temperature unutar komore
8. Respirator bez električnog pogona
9. Aparat za sukciju
10. Aparat za merenje koncentracije kiseonika u komori sa alarmom za veće koncentracije od dozvoljenih
11. Aparat za merenje vlažnosti vazduha unutar komore
12. Kamera sa monitorima koji pokrivaju sve pacijente
13. Sistem audio komunikacije
14. Kontrolni panel za praćenje rada komore
15. Pretkomora - minimum dva uređaja za disanje
16. Sistem za gašenje požara
Oprema za obezbeđivanje vazduha
1. Kompresori
2. Sistem za gašenje požara
3. Banka vazdušna
4. Tankovi za vazduh
5. Sistem za kontrolu vazduha
6. Sistemi za kontrolu čistoće kiseonika
7. Sistemi za prečišćavanje vazduha - filtri
8. Respirator bez električnog pogona
Oprema za obezbeđivanje kiseonika
1. Sistem za gašenje požara
2. Cisterna za tečni kiseonik
3. Isparivač ili
4. Uređaj za proizvodnju kiseonika (molekularna sita)
13) Oprema za hipobaričnu medicinu - odgovarajuću opremu za hiperbaričnu medicinu i drugu specifičnu opremu.
14) Ustanova socijalne zaštite koja obavlja zdravstvenu delatnost - oprema za lekarsku ordinaciju i intervencije predviđena za opštu medicinu u domu zdravlja.