Na osnovu člana 93. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/2003 i 64/2003), a u vezi sa članom 24. stav 1. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002, 62/2003 i 64/2003),
Ministar prosvete i sporta donosi

Pravilnik

o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja

(Objavljeno u "Prosvetni glasnik", br. 4 od 28 januara 2004)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja za I razred, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Program ogleda iz člana 1 ovog pravilnika ostvaruje se u skladu sa:
1. Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002 i 5/2003), i to sa nastavnim planom i programom:
1) srpskog jezika kao nematernjeg jezika;
2) jezika nacionalnih manjina;
3) stranih jezika - engleskog, francuskog, ruskog i nemačkog jezika;
4) matematike;
5) biologije;
6) računarstva i informatike;
7) muzičke umetnosti;
8) likovne kulture i
2. Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta verska nastava za srednje škole ("Prosvetni glasnik", broj 6/2003).

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Broj 110-00-151/2003-08

U Beogradu, 22. decembra 2003. godine

Ministar, prof. dr Gašo Knežević, s.r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA


Područje rada: Saobraćaj
Obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled
Trajanje obrazovanja: četiri godine

CILj OGLEDA:
Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:
- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima
- uvođenjem novog nastavnog plana i programa kroz horizontalno i vertikalno povezivanje nastavnih tema i sadržaja, u sklopu modula, a u cilju ostvarivanja ishoda obrazovanja (predlog novog nastavnog plana i programa za prvi i drugi razred dat je u prilogu ovog predloga, njegov je sastavni deo i predstavlja polaznu osnovu za kontinuirani rad na poboljšanju njegovog kvaliteta)
- uvođenje fleksibilnog nastavnog programa, definisanog u potpunosti od strane škole kao krajnjeg realizatora programa, a u zavisnosti od interesa lokalne sredine, kako bi se obezbedila efikasnija upošljivost stručnjaka ovog obrazovnog profila u lokalnoj sredini.
- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika.
Uvođenje organizacionih novina:
- prilagođavanje unutrašnje strukture nastavnog plana i časova u okviru godišnjeg fonda časova u skladu sa postavljenim ishodima obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu (nov nastavni plan) a prema strategiji strukture nastavnog plana u reformisanoj srednjoj stručnoj školi
- nastavni plan i program će biti objavljivani za svaku školsku godinu radi usaglašavanja sa neophodnim izmenama tokom realizacije programa ogleda
- nastavni sadržaji su organizovani modularno
- povećanje fonda časova praktične nastave radi uspešnijeg ostvarivanja opštih ciljeva obrazovanja u ovom obrazovnom profilu
- uvođenje izborne nastave, kao mogućnosti za učenika da samostalno planira i organizuje svoj ukupni obrazovni proces.
OČEKIVANI ISHODI OGLEDA
Unapređen i kvalitetan obrazovno-nastavni rad:
- efikasni i podsticajni metodi rada sa učenicima primenjeni u svakodnevnoj obrazovnoj praksi
- nastavni sadržaji organizovani modularno, na način koji omogućava usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju a koja predstavljaju osnovu za usvajanje pojmova i znanja u narednim fazama rada i školovanja
- vertikalno i horizontalno povezani nastavni planovi i programi
- objektivno ocenjivanje učenika prema postavljenim kriterijumima
TRAJANjE OGLEDA
Predviđeno je da ogled traje od septembra 2003. do juna 2007. godine.
NAČIN OSTVARIVANjA OGLEDA
Ogled će biti realizovan putem obuke nastavnika srednjih stručnih škola područja rada Saobraćaj, primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.
Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se realizuje program ovog ogleda, biće organizovana u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:
- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju) trodnevna obuka
- ocenjivanje učenika - trodnevna obuka
- stručno usavršavanje nastavnika kroz obuku za akreditovane programe.
Nastavnici srednjih stručnih škola će u okviru obrazovnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.
U okviru stručnih aktiva biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je moguće postizanje obrazovnih ishoda.
Stručni timovi će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih tema i sadržaja kako sa oblasnim i predmetnim timovima, tako i sa predstavnicima privrede.
Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima.
USLOVI OSTVARIVANjA PROGRAMA OGLEDA
Ogled će se realizovati u uslovima svakodnevnog obrazovnog rada u srednjim stručnim školama. Njegova realizacija podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.
Ministarstvo prosvete i sporta i Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih će pružiti kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke profesora, materijal za rad, praćenje i evaluaciju ogleda.
PRAĆENjE I VREDNOVANjE OGLEDA
Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Primena ogleda će biti praćena najmanje četiri puta u toku školske godine.
Na kraju školske godine, metodom paralelnih grupa biće ispitani ishodi obrazovno vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.

I. NASTAVNI PLAN

1. Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta I razreda


I RAZRED
nedeljno godiš.
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 18 666
1a. Srpski jezik i književnost 3 111
1b. ____________ jezik i književnost
2. Engleski jezik 2 74
3. Drugi strani jezik 2 74
4. Fizičko vaspitanje 2 74
5. Matematika 3 111
6. Računarstvo i informatika 2 74
7. Istorija 2 74
8. Biologija 2 74
B : OPŠTESTRUČNI PREDMETI 2 74
1. Fizika 2 74
V : STRUČNI PREDMETI 8 292
1. Saobraćajna geografija 2 74
2. Saobraćajni vodič 2 74
3. Praktična nastava 4 148
G : IZBORNI PREDMETI 2 74
1. Izborni predmet predviđen Zakonom 1 37
2. Izborni predmeti predviđeni Programom ogleda 1 37
Ukupno: A + B + V + G 30 1106
Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova
teorije i vežbi.
Blok nastava i praksa prikazuju se u ukupnom zbiru na godišnjem nivou.

2. Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima

G : IZBORNI PREDMETI I II III IV
Izborni predmet predviđen Zakonom
1. Građansko vaspitanje / Verska
nastava
Izborni predmeti predviđeni
Programom ogleda
1. Likovna kultura
2. Muzička umetnost
3. Scenska umetnost
4. Keramika
5. Tehničko crtanje
6. Mehanika
7. Tereti u logistici
8. Matematika (odabrani moduli)
9. Srpski jezik i književnost
(odabrani moduli)
10. Fizika (odabrani moduli)
11. Savremene tehnologije u
saobraćaju
12. Kontrola saobraćaja i uređaji za
kontrolu
13. Preventiva u saobraćaju

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:
- Građanskog vaspitanja ili Verske nastave - 1 čas nedeljno tokom školske godine
- Izborni predmet I razred - 1 čas nedeljno tokom školske godine (sa mogućnošću realizacije u bloku, ili sa 2 časa nedeljno)
- Izborni predmet II razred - 2 časa nedeljno tokom školske godine (sa mogućnošću realizacije u bloku, ili sa 4 časa nedeljno)
Učenik može svake godine da bira izborni predmet i ima do 33 časa nastave nedeljno u stručnoj školi, odnosno 35 časova ako stiče obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ili dvojezično. Učenik u drugom razredu bira predmet Tehničko crtanje i u trećem predmet Mehanika ukoliko nastavlja školovanje kao Tehničar za bezbednost saobraćaja. U trećem razredu učenik bira predmet Tereti u logistici ukoliko završava svoje školovanje kao Vozač motornih vozila. Takođe, učenik može u trećem razredu može izabrati i o onaj izborni predmet koji nije u funkciji okončanja ili nastavka školovanja, ukoliko nije siguran u svoj izbor obrazovnog programa. U drugom, trećem i četvrtom razredu učenik može, ali i ne mora birati dva od ponuđena četiri opšte-obrazovna ili tri stručna predmeta, što će opredeliti nastavak školovanja na fakultetu ili lični afiniteti.
Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno akreditovan. Realizuje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30% učenika oglednog odeljenja.
U toku školovanja učenik može da bira određene predmete samo jedanput (likovna kultura, muzička umetnost, keramika, scenska umetnost).
Ocena izbornog predmeta je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.
3. Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I II III IV UKUPNO
RAZRED RAZRED časova RAZRED časova RAZRED časova časova
časova
Čas odeljenskog do 70 do 70 do 68 do 64 do 272
starešine
Dodatni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Dopunski rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Pripremni rad do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
Društveno korisni do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
rad
Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada

4. Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima


I II III IV
Ekskurzija 2-3 dana 2-3 dana 3-4 dana do 5 dana
Jezik drugog naroda ili nacionalne 2 časa nedeljno
manjine sa elementima nacionalne
kulture
Drugi strani jezik 2 časa nedeljno
Drugi predmeti 1 - 2 časa nedeljno
Stvaralačke i slobodne aktivnosti 30-60 časova godišnje
učenika (hor, sekcije i drugo)
Društvene aktivnosti - đački 15-30 časova godišnje
parlament, učeničke zadruge
Kulturna i javna delatnost škole 2 radna dana
Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika,
fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih
profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili
po programima koji su prethodno akreditovani.

5. Ostvarivanje školskog programa po nedeljama


razred razredno mentorski rad obavezne ukupno ostalo
časovna (nastava u vannastavne radnih nedelja (matura)
nastava bloku, praksa) aktivnosti
I 37 2 39
II 35 2 2 39
III 35 2 2 39
IV 30 4 2 39 3

II. NASTAVNI PROGRAM

SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 111 111
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijaju stabilnu, humanu i tolerantnu ličnost koja, kada je izložena individualnom ili kolektivnom problemu isti rešava stvaralačkim putem.
- Treba ih podstaći da razvijaju logično mišljenje i kritičan stav, te aktivno učešće u dijalogu, uz argumente.
- Učenici bi trebalo da razviju sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i rešavanje konflikta.
- Učenici se osposobljavaju za timski rad, kao i otvorenost, bez verskih, rasnih, nacionalnih i polnih predrasuda.
- Učenici treba da unaprede znanja o sopstvenoj kulturi, kao i drugim kulturama u horizontalnom i vertikalnom preseku (sinhrona/dijahrona ravan).
- Cilj nastave je svakako i dostizanje nivoa jezičkih i komunikativnih znanja i sposobnosti koje omogućavaju efikasnu komunikaciju u usmenom i pisanom obliku u različitim situacijama u profesionalnom životu.
- Znanja o jeziku, književnosti i medijima, relevantna za budući razvoj i aktivan i bogat emocionalni i psihološki život.
- Znanja jezičke kulture u skladu sa standardnim književnim jezikom, relevantna za njihovo buduće obrazovanje i profesionalni razvoj.
- Naravno, tu su i razumevanje različitih govornih stilova i prepoznavanje višeznačnosti i u govoru i u tekstu, što povlači za sobom razumevanje čak i psihologije ličnosti, te prepoznavanje i razlikovanje formalne i neformalne komunikacije.
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Stilske formacije 5
Pravopis 12
Uvod u proučavanje književnog dela 14
Između mita i književnosti 12
Narodna književnost 10
Gramatika 12
Srednjovekovna književnost 14
Načini i sredstva komunikacije 8
Humanizam i renesansa 12
Kultura izražavanja 12

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Stilske formacije
Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
uočavanje povezanosti sa samostalan rad na književna periodizacija u problemski pristup
drugim umetnostima prikupljanju i istorijskom smislu (knj. aktivna nastava
prepoznavanje osobenosti povezivanju starog veka; srednji vek; korišćenje
vlastite književne kulture informacija humanizam i renesansa; istorijskog i i
u komparativnom smislu osposobljavanje za barok...itd.) geografskog atlasa
uviđanje sinhrone i korišćenje odlike epoha korišćenje interneta
dijahrone ravni i osnovne različitih izvora korelacija sa drugim sa adresama na
odlike epoha, kao dela saznanja oblastima umetnosti i naukama kojima su
opšte kulture, veštine (enciklopedije, točak istorije iste karakteristični
mišljenja i iskazivanja leksikoni, evaluacija snimci
rezultata povodom internet, film...) arhitektonskih i
univerzalnog kroz epohe, unapređenje znanja o likovnih dela
gde se čovek izjašnjava o sopstvenoj i drugim određene epohe
svetu, drugom čoveku, kulturama obavezna saradnja sa
narodu, duhu vremena. samostalnost u profesorima
osobenost se tako izražava izvođenju zaključaka istorije,
kroz jezik i stil. prepoznavanje stila umetnosti,
"Stil je čovek sam" Bifon i epohe filozofije,
geografije.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Pravopis
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
usvajanje i usvajanje kulture osnovni principi vežbanje kroz
utvrđivanje znanja pismenog i usmenog pravopisa srpskog lektorske,
o standardnoj izrađivanja po književnog jezika korektorske
jezičkoj normi standardu. pravopisi i vežbe.
preciznost u posredovanje pravopisni grupni i
usmenom, i razvijenije jezičke priručnici i individualni rad
preciznost i kulture i umeće služenje njima. pismeno
pravilna korišćenja iste. pisanje velikog izražavanje kroz
upotreba osposobljavanje učenika slova. razne oblike
pravopisa u da se teorijska znanja sastavljeno i obavezno
pisanom o jezičkim pojavama i rastavljeno pisanje korišćenje
izražavanju. pravopisnoj normi reči. PRAVOPISA
jasnoća i uspešno sprovode u pravopisni znaci. (Pižurica,
pravilnost u praksi skraćenice, Pešikan,
pismenoj razvijanje jezičkog rastavljanje reči na Jerković/Dešić)
komunikaciji, senzibiliteta i kraju retka. pravopisne vežbe
što podrazumeva izražajnih interpunkcija diktat
i pravilno sposobnosti učenika. jezičke i samodiktat
ispunjavanje pravopisne vežbe. dopunjavanje iskaza
raznih pismeni sastavi. preoblikovanje
normiranih evaluacija teksta
obrazaca.

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Uvod u proučavanje književnog dela
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
razvijanje sposobnosti razumevanje priroda posle završenog čitanja
mišljenja kritičkog stava povezanosti književnosti. Andrića, obavezan domaći
prema stvarnosti. književnosti sa književni rodovi i zadatak na temu lepote i
utisci, razumevanje, stvarnošću i vrste trajnog (predlog: Ako hoćeš
saznavanje i doživljavanje drugim sferama recepcija da budeš besmrtan... posadi
umetničke vrednosti u umetnosti. književnosti drvo, napiši knjigu, rodi
književnom delu da razume osnovne naratološki dete)
usvajanje osnovnih elemente teksta i principi (tačka pitanje jedinstva mesta,
književno-teorijskih znanja da zauzme stav gledišta; ja, on vremena, radnje pokazati na
prema istom forma, ko primerima iz grčke
usvajanje govori?) tragedije, pa do Šekspira
naratoloških kompozicija (primer San letnje noći u
principa i njihova književnog dela režiji Nikite Milivojevića
primena. struktura lirskog Narodno pozorište Bgd)
razvijanje kulture književnog dela samostalno pisanje eseja o
slušanja u struktura epskog poseti pozorištu i
različitim književnog dela individualnom doživljaju
komunikativnim struktura drame predstave
situacijama. (sve po izboru).
Akcenat svakako
na Aristotelovom
jedinstvu mesta,
vremena i radnje.
Ivo Andrić
(uloga, značaj i
smisao
književnosti u
životu i društvu)
0 priči i pričanju
Dragoslav
Mihajlović Kad su
cvetale tikve -
čitanje modernog
romana sa
analiom, uz
primenu naučnog
kao evaluacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Između mita i književnosti
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
unapređenje znanja o opažanje sličnosti među Vavilonsko-sumerska programski zadaci,
klasičnoj kulturi, različitim kulturama književnost; grupni rad,
književnoj tradiciji, kao opažanje različitosti, kao najstariji samostalno pisanje
i o univerzalnom u neophodnosti značajne za proces univerzalni motivi eseja i čitanje
istom. individualizacije u Epu o Gilgamešu celokupnog dela Ep o
prepoznavanje najvećih razvijanje svesti o potrebi (potraga za večnim Gilgamešu
kulturnih i umetničkih negovanja kulture životom; ulazak u radioničarski rad u
tekovina antičke i svest o značaju čitanja i širenja grad; saradnji sa
tekovina antičke i sopstvenih vidika prijateljstvo, profesorom
hrišćanske silazak u Pakao) psihologije-prepoznaj
provenijencije. Ep o Gilgamešu kao svoj arhetip
shvatanje i prepoznavanje samostalno različite strategije
arhetipskih modela istraživanje kroz čitanja i slušanja
ponašanja preko grčkih domaći zadatak korišćenje svih
mitova. upoznajte grčke i dostupnih medija
upoznavanje sa značajem rimske bogove u obradi Biblije
književnosti starog veka (predlog za čitanje obavezno pisanje
koji nose univerzalne odlomaka domaćih zadataka
motive značajne za Ovidijevih
modernu književnost Metamorfoza; kao i
knjige Kreativnog
centra Lavirint;
Nada Korać
antička tragedija
i mit (tumačenje
C.G .Jung)
hebrejska
književnost-biblijsk
e legende
Stari zavet -
zajedničko čitanje
i analiza odlomaka
Novi zavet sa
akcentom na
stradanju Hristovom
(obavezna
korelacija sa
veroučiteljem)
evaluacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Narodna književnost
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
prepoznavanje i oslobađanje mitomanije i lirika (sinkretzam) samostalan rad na pisanju eseja
razlikovanje vrsta razlikovanje legende od aminizam, obredno...) kritička recepcija
narodne umetnosti istorijske stvarnosti legende, bajke (Propov upoređivanje sa našim vremenom
saznanje o značaju prepoznavanje "drugog" model) grupni rad; individualni rad
narodne književnosti za slabijeg u našoj epika i njene podele (po obavezna saradnja sa profesorom
naš narod u istorijskom književnosti (žene, ciklusima...) istorije
kontekstu deca, narod) Kosovo između mita i mogućnost debate
razvijanje estetskih jačanjem nacionalne stvarnosti različite strategije čitanja
kriterijuma u čitanju samosvesti lakša Kneževa večera prepoznavanje tačke gledišta
iste integracija u evropske Kosovska devojka
tokove Banović Strahinja
prepoznavanjem Hasanaginica
osobenosti svoga roda, Dioba Jakšića
poštovanje i tuđeg domaći zadaci: Je li bilo
običaji i verovanja kao kneževe večere? Uloga
individualno bogatstvo, žene u narodnim
ali i kritička distanca pesmama...
recitovanje odabranih
stihova i usmeni komentar
samostalnog izbora pesma
evaluacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Gramatika
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik prepoznaje vrste reči i osposobljavanje da po pravilima morfologija; reči sa deklinacijom morfologija se
zna njihovu pravilnu upotrebu standardnog jezika bude obavljena reči sa konjugacijom isključivo obnavlja
vlada terminologijom usmena i pismena profesionalna glagolski vid, rod. glagolske osnove, ceo modul uz Pravopis
sagledava fonetsku prirodu komunikacija bezlični/lični Glasovni sistem
srpskog jezika fonetika i fonologija, glas i fonema srpskog književnog
pravilno artikuliše glasove alternacije suglasnika (po zvučnosti, jezika u Gramatici
primenjuje stečena znanja o mestu, palatalizacija, sibilarizacija, Stanojčić, Popović
glasovnim alternacijama u jotovanje)
pravopisnim rešenjima alternacije samoglasnika (o-e, l-o;
razvija kritičko i logičko mišljenje nepostojano a)
valuacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Srednjovekovna književnost
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
svest o potrebi važi za svaki počeci slovenske pismenosti različite strategije čitanja
negovanja sopstvene modul-razvijanje značaj Ćirila i Metodija pisanje eseja, problemska
književne kulture kulture slušanja u Sveti Sava (u legendi: nastava i samostalan rad
poznavanje osnova različitim žitijima; narodnoj poeziji; pravljenje pozorišnog komada za
slovenske komunikativnim istorijska fakta- KRMČIJA) školsku slavu
pismenosti, jezika situacijama domaći zadatak: Lik Svetog kao primer prezentacija CD
i najstarijih (predavanje, Save kroz vreme DUŠANOV ZAKONIK (Izd. Narodna
spomenika razgovor, diskusija, Jefimija biblioteka Srbije 1999)
zakonitosti epohe debata) Despot Stefan Lazarević
i sticanje osnovnih evaluacija
uzročno-posledične pojmova i znanja na
veze kojima se zasniva
važnost i uloga tumačenje
nacionalne srednjovekovne
istorije za kulture
savremeno življenje poštovanje
i uloga različitosti u
književnosti u odnosu na sopstveni
istoriji i nacionalni
svest o identitet
nacionalnom
identitetu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Načini i sredstva komunikacije
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
osposobljavanje učenika za znanja ove vreme jezik kao rad u saradnji sa
efikasnu komunikaciju zasnovanu relevantna su za sredstvo profesorima
na demokratskom dijalogu budući aktivan život komunikacije drugih struka
osposobljavanje učenika da učenika i potrebu za vrste (psihologija,
učestvuje u svim oblicima napredovanjem komunikacije i informatika)
komunikacije kroz razlučite učenik ovladava svešću smetnje u istoj radioničarski
medije o brzini i potrebi (šum; recepcija rad
prepoznavanje i razlikovanje razmene informacija - obavezna korišćenje svih
govornih stilova poseduje svest o saradnja sa prof. vrsta izvora
distinkcija neverbalnog od planeti kao globalnom informatike) informacija
verbalnog, kao prepoznavanje u selu, gde ništa u Mekluanova najrazličitijih
stapanju, kao prepoznavanje u profesiji nije galaksija, strategija
stapanju, što pomaže boljem nedostupno vavilonska samostalno
razumevanju psihologije drugih svest o potrebi delenja biblioteka pisanje izveštaja
razlikovanje formalne i u timu vrste medija - CD Ivo Andrić
neformalne komunikacije informacija kao moć kojima treba (Zadužbina Ive
vladanje osnovnim pojmovima o koja uči razlikovnosti književno delo Andrića 2003).
izvorima informacija, jeziku kao dobra od zla. kao predložak
i sredstvu komunikacije i korelacija sa
njegovim drugim vidovima drugim
umetnostima i
korist
književnosti u
medijima
individualni rad
na raz. med.
(strip,
nedeljnici,
žurnali,
godišnjaci, CD ,
TV , Internet,
film...) po
aktuelnim
događajima i
naslovima
veština
komunikacije u
stvarnom životu
pisanje tekstova
po pravilima
žurnalistike
evaluacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Humanizam i renesansa
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
poznavanje književnih vrsta traženje uzorka u liku Renesansa i nove saradnja sa prof.
epoha renesansnog čoveka granice (novi geografije i istorije;
svest o ulozi umetnosti u opažanje sličnosti kao kontinenti i korišćenje raznih
stvarnom životu i razlika među heliocentričan medija
zakonitosti epohe i fenomenima književne i sistem; CARPE DIEM) problemska nastava
izdvajanje opšteg od kulturne istorije Petrarka i svet grupni; individualni
pojedinačnog različitih naroda soneta rad
izazivanje različitih Bokačo i odlomci iz recitovanje stihova
senzacija pred Dekamerona samostalno pisanje
raznolikošću u književnosti Dante-odlomci eseja (teme:
Servantes - odlomci Renesansni čovek nekad
Šekspirov svet i sad; Ko je Don
pozorišta i ukidanje Kihot?; Romeo i Julija
Aristotela u filmu i
Romeo i Julija pozorištu...)
(razgovor i čitanje odlazak u pozorište
seminarskih radova) (preporuka SKUP Marin
Dubrovnik i Marin Držić, režija Jagoš
Držić Marković JDP)
evaluacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kultura izražavanja
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
utemeljenje nastave usvajanje kulture stilske vežbe - osim pismenog zadatka koji se
pismenosti pismenog i usmenog upoznavanje sa rade po jedan po
gramatike i izražavanja po normi stilskim figurama i kvalifikacionom periodu, ovaj
naratologije na posedovanje razvijene funkcionalnim modul je kruna u praktičnoj
jezičkim vežbanjima jezičke kulture stilovima primeni naučenog. Pismeni
utvrđivanje metoda i negovanje pravilnog šta ima novo? Dela -teme, gradivo;
načina stvaranja u izražavanja iz moderne svakodnevnica, svet
etapama pismenog standardnim jezikom književnosti osećajnosti; gradivo; iz
zadatka praktična upotreba u pismeni zadaci (4+2) đačkog života, prijateljstvo
osposobljavanje svakodnevnici dela iz moderne književnosti
učenika da u funkcionalnih stilova po interesovanju učenika -
pismenom sastavljanju izražavanje osećanja, GOSPODAR PRSTENOVA, HARI
pravopisna jezička stavova, potreba... POTER...
i stilska vežbanja pravilno i kreativno izveštaj o pročitanom, vežbe
stavljaju u službu interpretiranje i u zapažanju stilske
praktičnih pisanih tumačenje odabranog raznovrsnosti, vežbe
ostvarenja teksta asocijacija
poznavanje metaforičko kazivanje,
funkcionalnih simbolička upotreba reči.
stilova

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Književne kritike, studije, eseji, rečnici, enciklopedije. Korišćenje medija (TV , video, Internet). Odlazak u pozorište. Neophodne geografske karte.
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA
- Istorija
FIZIČKO VASPITANjE (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)
1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 1 73 74
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:
- Razvijanje i očuvanje antropomotoričkih sposobnosti u skladu sa uzrasnim i individualnim karakteristikama
- Razvijanje motoričkih umenja i navika - Osposobljavanje za samostalno vežbanje
- Očuvanje i unapređivanje zdravlja
- Razvoj pozitivne slike o sebi
- Promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija
3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA

Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Antropomotoričke sposobnosti 20
Atletika 10
Gimnastika 10
Plivanje 10
Sportske igre 12
Druga motorička iskustva 12
NAPOMENA: ukoliko škola nema uslova za izvođenje nastave plivanja časovi
predviđeni za ovaj modul preraspodeljuju se na sledeći način: atletika 4 časa,
gimnastika 4 časa i sportske igre 2 časa

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA

Naziv modula: Antropomotoričke sposobnosti
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE
MODULA
razvijanje i očuvanje unapređivati i utvrđivanje inicijalnog stanja obzirom da je za
antropomotoričkih održavati opštefizička priprema realizaciju
sposobnosti u skladu sa antropomotoričke rad usmeren na razvoj ili drugih modula
uzrasnim i individualnim sposobnosti (snagu, održavanje pojedinačnih potreban
karakteristikama brzinu, izdržljivost, sposobnosti: odgovarajući
osposobljavanje za samostalno koordinaciju, snaga (svi vidovi), nivo
vežbanje u slobodno vreme gipkost, preciznost, brzina (brzina reakcije, antropomotoričkih
očuvanje i unapređivanje ravnotežu) pojedinačnog pokreta i sposobnosti, po
zdravlja poznavati sportske frekvencija pokreta), sistemu povratne
razvoj pozitivne slike o sebi tehničko-taktičke izdržljivost (aerobna i sprege će se,
termine anaerobna), pored časova
produbiti znanja o pokretljivost, opredeljenih za
funkcionisanju koordinacija. ovaj modul i na
pojedinih organskih preciznost, ostalim časovima
sistema prilikom ravnoteža i preko drugih
vežbanja i oporavka atletika predviđenih
poznavati osnovne gimnastika sadržaja
pojmove vezane za sportske igre praktično
karakter fizičke aerobik uticati na njihov
aktivnosti: obim i ples i dr. razvoj
intenzitet testovi za utvrđivanje stanja objašnjavati
znati kako da prati sposobnosti učenicima kakav
reakcije organizma pravilno držanje tela je uticaj
na opterećenje utvrđivanje finalnog stanja odabranog
(merenje pulsa, sadržaja
praćenje disanja i (vežbe....),
sl.) obim i
poznavati procedure intenzitet
bezbednog vežbanja (koliko
biti sposoban da ponavljanja, kojom
samostalno kreira brzinom...)
jednostavnije ukazivati na
programe fizičkog greške koje se
vežbanja (jutarnja pojavljuju
gimnastika, vežbe osposobljavati
oblikovanja, trčanje) učenike za
profilisati samostalno
sopstvene potrebe za vežbanje
fizičkim vežbanjem i oprema za
sistematski se vežbanje
baviti fizičkom higijena
aktivnošću u
slobodno vreme
održavati ličnu i
kolektivnu higijenu
koristiti fizičku
aktivnost kao
sredstvo za
suočavanje sa stresom
ili njegovim
posledicama
poznavati uzroke
nastajanja
nepravilnih držanja
tela
poznavati uticaj
nepravilnih držanja
tela po organizam
znati osnovne vežbe
za najvažnije grupe
mišića koje
obezbeđuju pravilno
držanje tela
sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
promovisati fizičku
aktivnost kao deo
zdravog načina
života
objektivno
vrednovati i
prihvatati svoje
postignuće i
postignuće drugih u
fizičkoj aktivnosti;
potvrđivati svoje
sposobnosti i
sticati samopouzdanje

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Atletika
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
razvijanje usavršavati umenja iz atletike provera umenja stečenih u objašnjavati
motoričkih umenja stečena u osnovnom obrazovanju osnovnoj školi učenicima kakav
i navika unapređivati i održavati tehnika: vežbe trčanja je uticaj
razvijanje i antropomotoričke sposobnosti visoki i niski start odabranog
očuvanje (snagu, brzinu, izdržljivost, tehnika skokova sadržaja
antropomotoričkih koordinaciju, gipkost, tehnika bacanja (vežbe...), obim
sposobnosti u preciznost, ravnotežu) elementarne igre i intenzitet
skladu sa poznavati osnovne pojmove poligoni (koliko
uzrasnim i vezane za karakter fizičke doziranje opterećenja preko pulsa ponavljanja, kojom
individualnim aktivnosti: obim i intenzitet pripremanje organizma za brzinom...)
karakteristikama znati kako da prati reakcije vežbanje (zagrevanje, istezanje...) ukazivati na
osposobljavanje za organizma na opterećenje greške koje se
samostalno (merenje pulsa, praćenje disanja pojavljuju
vežbanje u i sl.) osposobljavati
slobodno vreme poznavati procedure bezbednog učenike za
očuvanje i vežbanja samostalno
unapređivanje biti sposoban da samostalno vežbanje
zdravlja kreira jednostavnije programe oprema za vežbanje
razvoj pozitivne fizičkog vežbanja (jutarnja higijena
slike o sebi gimnastika, vežbe oblikovanja,
trčanje)
profilisati sopstvene potrebe
za fizičkim vežbanjem i
sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
koristiti fizičku aktivnost
kao sredstvo za suočavanje sa
stresom i njegovim posledicama
sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
promovisati fizičku aktivnost
kao deo zdravog načina života
moći da objektivno vrednuje i
prihvata svoje postignuće i
postignuće drugih u fizičkoj
aktivnosti

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Gimnastika
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
razvijanje poboljšati umenja provera umenja stečenih u objašnjavati učenicima kakav
motoričkih umenja i iz gimnastike osnovnom obrazovanju je uticaj odabranog sadržaja
navika stečena u osnovni elementi partera (vežbe...) na organizam
razvijanje i očuvanje osnovnom osnovni elementi na spravama ukazivati na greške koje se
antropomotoričkih obrazovanju podrške u parovima pojavljuju
sposobnosti u unapređivati i ravnoteže u parovima osposobljavati učenike za
skladu sa uzrasnim održavati kolutanja i preskoci u parovima samostalno vežbanje
i individualnim antropomotoričke poligoni koji u sebi sadrže oprema za vežbanje
karakteristikama sposobnosti gimnastike elemente higijena
osposobljavanje za (snagu, brzinu, vežbe istezanja
samostalno vežbanje izdržljivost,
u slobodno vreme koordinaciju,
očuvanje i gipkost,
unapređivanje preciznost,
zdravlja ravnotežu)
razvoj pozitivne poznavati
slike o sebi sportske
promovisanje tehničko-taktičke
pozitivnih termine
socijalnih poznavati
interakcija procedure
bezbednog vežbanja
održavati ličnu i
kolektivnu
higijenu
koristiti fizičku
aktivnost kao
sredstvo za
očuvanje zdravlja
moći da
objektivno
vrednuje i
prihvata svoje
postignuće i
postignuće drugih
uspostavljati
saradničke
odnose,
učestvovati u
timskom radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Plivanje
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
razvijanje usvajati znanje ili usavršavati ponašanje pri objašnjavati učenicima kakav
motoričkih umenja umenje plivanja boravku na bazenu je uticaj plivanja na
i navika unapređivati i održavati higijena pri organizam i značaj za
razvijanje i antropomotoričke sposobnosti boravku na bazenu zdravlje
očuvanje (snagu, brzinu, izdržljivost, provera umenja ukazivati na greške koje se
antropomotoričkih koordinaciju, gipkost, stečenih u pojavljuju
sposobnosti u preciznost, ravnotežu) osnovnom osposobljavati učenike za
skladu sa poznavati sportske obrazovanju samostalno vežbanje
uzrasnim i tehničko-taktičke termine obuka neplivača oprema za vežbanje
individualnim poznavati procedure bezbednog usavršavanje
karakteristikama vežbanja tehnike plivanja
osposobljavanje za održavati ličnu i kolektivnu elementarne igre
samostalno higijenu u vodi
vežbanje u koristiti fizičku aktivnost vežbe oblikovanja
slobodno vreme kao sredstvo za očuvanje i u vodi
očuvanje i unapređivanja zdravlja trčanje u vodi
unapređivanje moći da objektivno vrednuje i (ukoliko je bazen
zdravlja prihvata svoje postignuće i male dubine)
razvoj pozitivne postignuće drugih akvabik
slike o sebi

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Sportske igre
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
razvijanje motoričkih umenja i navika posedovati umenja iz sportskih igara provera umenja ukazivati na
razvijanje i očuvanje antropomotoričkih stečena u osnovnom obrazovanju stečenih u greške koje se
sposobnosti u skladu sa uzrasnim i unapređivati i održavati osnovnom pojavljuju
individualnim karakteristikama antropomotoričke sposobnosti (snagu, obrazovanju osposobljavati
osposobljavanje za samostalno vežbanje u brzinu, izdržljivost, koordinaciju, obnavljanje učenike za
slobodno vreme gipkost, preciznost, ravnotežu) osnovnih samostalno vežbanje
očuvanje i unapređivanje zdravlja poznavati sportske tehničko-taktičke elemenata oprema za vežbanje
razvoj pozitivne slike o sebi termine tehnike higijena
promovisanje pozitivnih socijalnih imati profilisane sopstvene potrebe igra
interakcija za fizičkim vežbanjem i sistematski se odeljenjsko
baviti fizičkom aktivnošću u slobodno takmičenje
vreme
koristiti fizičku aktivnost kao
sredstvo za suočavanje sa stresom i
njegovim posledicama
sistematski se baviti fizičkom
aktivnošću u slobodno vreme
promovisati fizičku aktivnost kao deo
zdravog načina života
prihvatati sopstveni fizički izgled i
sposobnosti, i biti svestan razvojnih
promena;
potvrđivati svoje sposobnosti i
sticati samopouzdanje
rešavati probleme uz poštovanje svog
okruženja
promovisati sportski fer-plej
prepoznavati negativnosti u sportu i
kritički se odnositi prema njima
(doping, gruba igra, navijački
izgredi i sl.)
posedovati informacije o osobenostima
različitih kultura u sredini u kojoj
živi i uvažavati ih
korektno se odnositi prema svim
akterima sportskog događaja (igrači,
treneri/nastavnici, sudije, navijači
i dr.)
moći da sarađuje sa svim članovima
ekipe i učestvuje u timskom radu

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Druga motorička iskustva
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku UPUTSTVO ZA
modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
razvijanje posedovati i druga provera umenja stečenih u objašnjavati
motoričkih umenja motorička iskustva osnovnoj školi učenicima kakav
i navika u zavisnosti od tehnika: vežbe trčanja je uticaj
razvijanje i ličnih visoki i niski start odabranog
očuvanje interesovanja i tehnika skokova sadržaja
antropomotoričkih mogućnosti sredine tehnika bacanja (vežbe...), obim
sposobnosti u (ples, aerobik, elementarne igre i intenzitet
skladu sa klizanje, vožnja poligoni (koliko
uzrasnim i rolera, bicikla, doziranje opterećenja preko pulsa ponavljanja, kojom
individualnim plivanje, umetničko pripremanje organizma za vežbanje brzinom...)
karakteristikama plivanje, (zagrevanje, istezanje...) ukazivati na
osposobljavanje za badminton, greške koje se
samostalno orijentiring, pojavljuju
vežbanje u karate, džudo, osposobljavati
slobodno vreme aikido, učenike za
očuvanje i taekvondo...) samostalno
unapređivanje unapređivati i vežbanje
zdravlja održavati oprema za vežbanje
razvoj pozitivne antropomotoričke higijena
slike o sebi sposobnosti
(snagu, brzinu,
izdržljivost,
koordinaciju,
gipkost,
preciznost,
ravnotežu)
poznavati osnovne
pojmove vezane za
karakter fizičke
aktivnosti: obim i
intenzitet
znati kako da
prati reakcije
organizma na
opterećenje (merenje
pulsa, praćenje
disanja i sl.)
poznavati
procedure
bezbednog vežbanja
biti sposoban da
samostalno kreira
jednostavnije
programe fizičkog
vežbanja (jutarnja
gimnastika, vežbe
oblikovanja,
trčanje)
moći da profiliše
sopstvene potrebe
za fizičkim
vežbanjem i
sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
koristiti fizičku
aktivnost kao
sredstvo za
suočavanje sa
stresom i njegovim
posledicama
sistematski se
baviti fizičkom
aktivnošću u
slobodno vreme
promovisati
fizičku aktivnost
kao deo zdravog
načina života
moći da objektivno
vrednuje i
prihvata svoje
postignuće i
postignuće drugih
u fizičkoj
aktivnosti

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
- Anderson, B. (2001): Stretching, Zagreb, Gopal D .O.O
- Anderson, B. Burke, E . Pearl, B. (2002): Fitness za sve, Zagreb, Gopal D .O.O.
- Baey, J. (1968): Gymnastics in the schools, Boston

- Ivanić, S. (1996): Metodologija, Beograd, Gradski sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda

- Korkin, V . P. (1983): Akrobatika, Moskva, Fizkuljtura i sport

- Kukolj, M. (1996): Opšta antropomotorika, Beograd, Finegraf

- Nićin, . (2003): Fitness, Beograd, Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta "Braća Karić" i Viša škola, za sportske trenere

ISTORIJA (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)
1. OBLICI I TRAJANjE REALIZACIJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 43 31 74
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- proširivanje osnovnih teoretskih znanja - razvijanje sistematičnosti i urednosti u radu

- osposobljavanje za planiranje rada i preuzimanje odgovornosti za sopstveni rad

- osposobljavanje učenika za timski oblik rada

- osposobljavanje za samostalno korišćenje udžbenika, priručnika i ostalih izvora podataka, izvođenje sudova i zaključaka na osnovu izvorne građe i literature

- razvijanje interesovanja za istorijske procese - razvijanje kritičke istorijske svesti i istorijskog mišljenja, kao osnove naučnog tumačenja razvoja ljudskog društva

- negovanje nacionalnog identiteta

- sagledavanje mesta i uloge jedne zajednice u opštim tokovima.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula
(časovi)
Hronologija 3
Praistorija 4
Stari vek 8
Opšta istorija srednjeg veka 10
Srbija u doba Nemanjića 8
Evropa od DžVI do DžVIII 6
Južnoslovenski narodi pod Osmanlijskom vlašću 5
Svet i Srbija krajem DžIDž i početkom DžDž 8
veka
Kraljevina Jugoslavija 5
Svetski ratovi 12
Svet i Jugoslavija posle Drugog svetskog rata 5

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Praistorija
Trajanje modula: 4 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
sticanje osnovnih zna podelu praistorije i život u praistoriji udžbenik istorije za
znanja vezanih za osnovna obeležja načina života neolitska prvi razred
praistorijski u pojedinim periodima "revolucija" gimnazije
razvoj shvati značaj prvih čovekovih prvi oblici arheološki nalazi
dostignuća, njihov uticaj na umetnosti verovanja (fragmenti
kasniji razvoj, kao i način na i transporta kako keramike,
koji se do tih dostignuća došlo mi danas znamo o kremenice, oružje)
životu u praistoriji ili bar crteži i
fotografije nalaza
ilustracije kultnih
kola
poseta arheološkoj
zbirci muzeja ili
odlazak na neki od
praistorijskih
lokaliteta (Vinča,
Lepenski vir...)

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Hronologija
Trajanje modula: 3 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA MODULA
sticanje osnovnih savlada hronološku podelu istorijski objašnjenja reči i izraza iz udžbenika
znanja i pojmova prošlosti rečnik istorije za srednje stručne škole
vezanih za zna osnovne pojmove vezane za podela istorije izrada rečnika pojmova
hronologiju računanje vremena izrada vremenske ose i vremenskog
razlikuje vremensku podelu časovnika
prošlosti i računanje vremena razvrstavanje pojmova po vremenskoj
savlada osnovne istorijske osi (računarska obrada rečnika -
pojmove razvrstavanje po periodima i
zna da svrsta savladane pojmove u svrstavanje po azbučnom redu)
vremenske periode

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Stari vek
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
sticanje osnovnih samostalno stare civilizacije, istorijske karte starog veka
znanja vezanih za prikuplja podatke nastanak, razvoj i radna sveska za prvi razred
period Starog i vrši rasprostranjenost gimnazije
veka kompilaciju Egipat - način Kun: Legende i mitovi Stare
sakupljenih života, grad, hram Grčke
informacija i grobnica G .S.Trankvil: Dvanaest
samostalno Grčka kroz mitove rimskih careva
izvodi zaključke Rim - način života, ilustracije antičkih
na osnovu školovanje, položaj lokaliteta
sakupljenih robova i žena, vremenska osa razvoja
podataka simboli Rima - transporta
spozna značaj Cezar, Avgust,
kulturnog Neron
nasleđa Starog Rimski ilirski
veka carevi i
shvati uzroke graditeljstvo na
nastanka i Balkanu
razlike između civilni i vojni
tipova država transport

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Opšta istorija srednjeg veka
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: MODULA UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
sticanje osnovnih shvati proces feudalizacije, opšte karakteristike istorijska karta
znanja vezanih za njegove uzroke i posledice Srednjeg veka (seoba radna sveska i
period Srednjeg spozna način života u Srednjem naroda, nastanak udžbenik istorije za
veka veku feudalnih odnosa, drugi razred
zna najvažnije političke periodizacija i gimnazije
promene i tekovine srednjeg karakteristike vremenska osa
veka (nastanak univerziteta, pojedinih perioda...) sinhrona tabela
začeci parlamentarizma...) najznačajniji događaji događaja
u Srednjem veku
život u ranom srednjem
veku
doseljavanje Slovena na
Balkan, pokrštavanje i
nastanak pravih država
srednjevekovni gradovi,
feudalno društvo, život
u poznom srednjem veku
istorija jedne ulice

Preporučeni načini ocenjivanja modula

usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični raz rad
rada veština


Naziv modula: Srbija u doba Nemanjića
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
sticaj osnovnih zna najvažnije političke Vladavina Nemanjića istorijska karta
znanja vezanih za događaje srednjovekovne Život i običaji u srednjovekovnoj Srbiji radna sveska i udžbenik istorije
nacionalnu istoriju Srbije kultura srednjovekovne Srbije za drugi razred gimnazije
Srednjeg veka shvati značaj kulturnog razvoj prevoznih sredstava loza Nemanjića
nasleđa srednjovekovne Turska osvajanja i način ratovanja R. Ljušić: Srpske dinastije
Srbije ilustracije manastira
spozna način života u Monografija Hilandara
srednjovekovnoj Srbiji sinhrona tabela
(CD Sveta Gora, Osam vekova
Hilandara, Loza Nemanjića)

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični raz rad
rada veština


Naziv modula: Evropa od DžVI do DžVIII veka
Trajanje modula: 6 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
sticanje osnovnih znanja zna najvažnije kako privredni razvoj istorijska karta
vezanih za razvoj i promene u političke tako i nove pojave u kulturi i istorija za prvi
Evropi u periodu od kulturne promene religiji razred
DžVI do DžVIII razvija smisao za timski industrijska četvorogodišnjih
veka rad revolucija-revolucija u stručnih škola
uoči ubrzan proces saobraćaju istorija sveta,
razvoja kulture i građanske treći tom
privrede i posledice tog revolucije-nastanak SAD vremenska osa
razvoja -a i revolucija u
Francuskoj

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Južnoslovenski narodi pod Osmanlijskom vlašću
Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku MODULA
modula učenik će:
sticanje zna oblike borbe Turski feudalni istorijska karta
osnovnih protiv Turaka sistem istorija za prvi razred četvorogodišnjih stručnih škola
znanja vezanih zna tok Prvog i život pod Turcima radna sveska iz istorije za treći razred gimnazije
za borbu za Drugog ustanka, Srpska revolucija R.Ljušić: Srpske dinastije
oslobođenje od kao i njihov poseta Miloševom konaku u Topčideru
strane značaj i posledice vremenska osa
vlasti, kao i sinhrona tabela
značaj te vremenska osa
borbe sinhrona tabela

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Svet i Srbija krajem DžIDž i početkom DžDž veka
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE MODULA
sticanje osnovnih znanja vezanih zna najvažnije pronalaske u II industrijska istorijska karta
za razvoj opšte i nacionalne oblasti saobraćaja i uticaj revolucija i saobraćaj istorija za drugi razred
istorije u drugoj polovini DžIDž i industrijske revolucije na spoljna politika velikih četvorogodišnjih stručnih
početkom DžDž veka njegov razvoj sila škola
zna uzroke stvaranja blokova Srbija u vreme radna sveska iz istorije za
pred Prvi svetski rat Obrenovića četvrti razred gimnazije
zna najvažnije političke Nikola Pašić R.Ljušić: Srpske dinastije
događaje u Srbiji Obrenovića Beograd na razmeđu vremenska osa
vekova - razvoj sinhrona tabela
saobraćaja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Kraljevina Jugoslavija
Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
sticanje osnovnih zna najvažnije događaje vezane za opšti pregled razvoja Kraljevine istorijska karta
znanja vezanih za razvoj Kraljevine Kralj Aleksandar Karađorđević istorija za drugi razred
razvoj Kraljevine spozna način života u Kraljevini i životu Kraljevini (selo-grad-dvor, četvorogodišnjih stručnih škola
između dva svetska nastalo jedinstvo različitosti razvoj saobraćaja) radna sveska iz istorije za
rata četvrti razred gimnazije
R.Ljušić: Srpske dinastije
ilustracije iz monografije
Službeno odelo u Srbiji 19. i 20.
vek
sinhrona tabela

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Svetski ratovi
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
sticanje osnovnih zna najvažnije događaje opšti pregled Prvog svetskog istorijska karta
znanja vezanih za tok, vezane za uzroke i rata istorija za drugi razred
uzroke i posledice posledice Prvog i Drugog zapadni front u tekstovima četvorogodišnjih stručnih
svetskih ratova svetskog rata savremenika škola
shvati promene nastale u Srbija u Prvom svetskom ratu radna sveska iz istorije
Jugoslaviji tokom i svetski mir u 14 tačaka za četvrti razred
posle Drugog svetskog Adolf Hitler i Drugi svetski gimnazije
rata rat Grupa autora: Drugi
koncentracioni logori svetski rat
rat u Jugoslaviji - monarhija vremenska osa
ili republika

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Svet i Jugoslavija posle Drugog svetskog rata
Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
sticanje osnovnih zna osnovne SSSR - SAD istorijska karta
znanja vezanih za karakteristike razvoja J. B . Tito istorija za drugi razred
posleratni razvoj posle svetskih ratova i razvoj saobraćaja četvorogodišnjih stručnih
Sveta i Jugoslavije promenu odnosa sila u škola
svetu radna sveska iz istorije
shvati posleratni razvoj za četvrti razred
Jugoslavije i promene gimnazije
nastale rušenjem monarhije vremenska osa
sinhrona tabela

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Srpski jezik i književnost

FIZIKA (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OBLICI I TRAJANjE REALIZACIJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
1 74 74
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Dobijanje temeljnih teoretskih znanja iz fizike

- Dobijanje znanja potrebnih za razumevanje stručnih predmeta

- Razvijanje logičkog i apstraktnog mišljenja

- Razvijanje sistematičnosti i urednosti u radu

- Osposobljavanje za planiranje rada i preuzimanje odgovornosti za sopstveno učenje

- Formiranje osnova za nastavak obrazovanja

- Formiranje kulture fizičkih pojmova, koje podrazumevaju svest o značaju fizike kao prirodne nauke

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Kinematika 20
Dinamika 20
Statika 7
Termodinamika 27

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Kinematika
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
razumevanje razume šta su fizičke veličine. istaći povezanost sa
kinematičkih pojava fizičke veličine, Merenje. matematikom, tehničkim
i veličina koje njihovu podelu i Eksperiment. crtanjem.
dovode do kretanja merenje Vektori i osnovne istaći povezanost
tela razume zavisnost operacije sa između analitičkog i
između fizičkih vektorima. grafičkog prikaza
veličina. Osnovne Referentni sistem. fizičkih veličina.
fizičke veličine i Vektor položaja. Resursi: grafofolije,
one koje se izvode Kretanje. Podela grafoskop, projekc.
razume različite kretanja. Ravnomerno platno, kompjuter,
vrste kretanja i neravnomerno Atvudova mašina,
(ravnomerno, kretanje. Obrtni disk, uređaj sa
neravnomerno, Kružno kretanje magnetnim držačima,
translatorno i jednoliko kružno hronometar, nonijus,
rotaciono) kretanje. Mikrometarski zavrtanj,
zna kinematičke Trenutna brzina. uraditi test na kraju
veličine Srednja brzina. modula.
translatornog i Ubrzanje.
rotacionog kretanja Tangencijalno
ubrzanje.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Dinamika
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
sticanje osnovnih razume da je uzrok kretanja pojam sile i impuls povezanost sa stručnim
znanja iz tela sila. Razume Njutnovi zakoni predmetima .
dinamike povezanost sile kao (I, II, uraditi test na kraju
razumevanje fizičke veličine, sa III) inercijalni modela
dinamičkih impulsom, ubrzanje i masom. i neinercijalni sistemi resursi: grafofolije,
procesa i razume gravitaciju i njen referenci. grafoskop, projekciono
veličina koje uticaj na kretanje tela. Njutnov zakon gravitacije platno, kompjuter,
dovode do razume povezanost kretanja skalarni i vektorski Maksvelov točak, Oberbekov
dinamičkog sa silom i energijom proizvod točak, kolica sa oprugom
kretanja tela. shvati zakone održavanja i rad sile. Snaga.
da ume da ih navede. Mehanička energija.
razume pojam sudara u Ukupna energija u
fizici mehanici. Vučna sila i
razume dinamiku rotacionog kretanje tela.
kretanja i fizičke veličine elastični i neelastični
koje opisuju dinamiku sudar
rotacionog kretanja. sile kod kružnog kretanja.
Sila trenja i otpora.
moment sile.
moment inercije
moment impulsa.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Statika
Trajanje modula: 7 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
sticanje osnovnih znanja iz razume princip ravnoteža materijalne tačke resursi: grafofolija,
statike rada i primenu slaganje dveju paralelnih sila grafoskop, projekciono
razumevanje pojma ravnoteže i prostih mašina istih smerova platno, kompjuter
uslove koji dovode fizičko telo (poluga, strma slaganje dveju paralelnih sila (intermedijalni prikaz)
u stanje ravnoteže ravan, kotur itd.) suprotnih smerova stativ, daska dužine 1,5
shvata uslove koji spreg sila, moment sprega sila m
dovode do ravnoteža čvrstog tela, vrste uraditi test na kraju
ravnoteže tela, ravnoteže modula
iako sile deluju ravnoteža tela na strmoj ravni
na telo poluga
razume pojam
sprega sila i
moment sprega sila
poznaje vrste
ravnoteže i razume
ravnotežu tela na
strmoj ravni.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičkih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Termodinamika
Trajanje modula: 27 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku OSTVARIVANjE MODULA
modula učenik će:
razumevanje razume gasne gasni zakoni - Bojl - Mariotov povezanost sa stručnim
termodinamičkih pojava i zakone i - izotermski proces; - Gej - predmetom motori i motorna
termodinamičkih veličina povezanost Lisakov - izobarski proces; - vozila.
koje dovode do kretanja termodinamičkih Šarlov zakon - izohorski resursi: grafofolije,
tela veličina. proces; grafoskop, projekciono platno,
zna pojmove količina toplote. Unutrašnja kompjuter, termometar,
količina toplote, energija. Promena unutrašnje barometar, PVT aparat, model
unutrašnja energije. Toplotni kapacitet. toplotnog motora.
energija, toplotni Adijabatski proces. uraditi test na kraju modula.
kapacitet
razume
termodinamičke
principe
I princip
termodinamike
II princip
termodinamike
koeficijent
korisnog dejstva
rada toplotne
mašine.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA SAOBRAĆAJNA GEOGRAFIJA (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 44 30 74
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- razvijanje osnova naučne pismenosti

- razumevanje pojava, procesa i promena na osnovu znanja zakona, modela i teorija prirodnih nauka

- razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i rešavanje problema

- razvijanje sposobnosti za izvođenje istraživanja

- razumevanje povezanosti prirodnog okruženja sa društvenim pojavama u prostoru i vremenu

- ovladavanje informaciono-komunikacionim tehnologijama

- sticanje znanja o značaju očuvanja ekološke ravnoteže

- sticanje saznanja o procesima i proizvodima različitih tehnologija i njihovom geografskom razmeštaju

- razvijanje samosvesti i odgovornog ophođenja prema sebi i okruženju

- razvijanje sposobnosti i korišćenja različitih izvora informacija i samostalnog i timskog učestvovanja u istraživačkim projektima

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Saobraćaj - pojam, podela i značaj 2
Faktori razvoja saobraćaja 8
Primena karata u saobraćaju 15
Industrija saobraćajnih sredstava 8
Saobraćajne grane i njihov teritorijalni razmeštaj 33
Saobraćaj u funkciji drugih delatnosti 8

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Saobraćaj - pojam, podela i značaj
Trajanje modula: 2 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE MODULA
razumevanje znati pojam saobraćaja pojam i podela korišćenje osnovne literature
saobraćaja kao znati podelu saobraćaja saobraćajne geografije korišćenje shema, skica,
složene i značajne razumeti značaj saobraćaja pojam, značaj i podela video-bim prezentacija
privredne delatnosti saobraćaja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Faktori razvoja saobraćaja
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO
Po završetku modula MODULA UPUTSTVO ZA
učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
razumevanje povezanosti znati uticaj prirodni i društveni korišćenje osnovne
prirodnog okruženja sa prirodnih faktora faktori razvoja literature
društvenim pojavama u na razvoj saobraćaja korišćenje slikovnih
prostoru i u vremenu saobraćaja istorijski razvoj i grafičkih
poznavanje ekonomsko znati društvene saobraćaja pomoćnih sredstava
geografskih elemenata faktore koji utiču osnovni ekonomsko korišćenje
saobraćaja i na razvoj geografski elementi odgovarajućih karata
saobraćajno-geografskih saobraćaja saobraćaja
kategorija razumeti razvoj saobraćajno-geografske
saobraćaja u kategorije
prostoru i u
vremenu
znati osnovne
ekonomsko
geografske elemente
saobraćaja
znati osnovne
saobraćajno-geografs
ke kategorije

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Primena karata u saobraćaju
Trajanje modula: 15 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
kartografsko umeti da u geografskom karta - pojam, elementi i korišćenje osnovne
opismenjavanje za koordinatnom sistemu odredi podela literature
samostalno položaj tačaka na Zemlji predstavljanje geografskog korišćenje geografskih
korišćenje i umeti da odredi nadmorsku visinu sadržaja na kartama karata
samostalnu i nagib terena tematska kartografija za korišćenje računara i
izradu karata umeti da primenjuje razmer za potrebe saobraćaja odgovarajućih
različitih po određivanje rastojanja na karti tehnička sredstva i kartografskih softvera
tematici, umeti da se služi kartom kao digitalna kartografija korišćenje grafičkih
sadržaju i izvorom geografskih znanja i GIS i primenu saobraćaju načina izražavanja
razmeru informacija
umeti da primeni različite
kartografske metode u
samostalnoj izradi kartografskog
materijala
poznavati osnovna tehnička
sredstva i njihovu primenu u
digitalnoj kartografiji
znati pojam, strukturu i primenu
GIS-a uopšte i u saobraćaju

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Industrija saobraćajnih sredstava
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
sticanje znanja o procesima i znati vrste saobraćajnih vrste saobraćajnih korišćenje osnovne
proizvodima različitih sredstava sredstava literature
tehnologija i o geografskom znati geografski razmeštaj proizvodnje korišćenje slikovnog i
razmeštaju njihove proizvodnje razmeštaj proizvodnje saobraćajnih grafičkog materijala
saobraćajnih sredstava sredstava - korišćenje interneta kao
znati najveće kompanije makroregioni i centri izvora informacija
koje proizvode kompanije za korišćenje geografskih
saobraćajna sredstva proizvodnju karata
saobraćajnih sredstava

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Saobraćajne grane i njihov teritorijalni razmeštaj
Trajanje modula: 35 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik će: UPUTSTVO ZA
OSTVARIVANjE MODULA
razumeti teritorijalni znati postanak i istorijski razvoj drumski saobraćaj korišćenje osnovne
razmeštaj saobraćajnih drumskog saobraćaja železnički saobraćaj literature
grana uslovljen prirodnim i znati faktore razvoja cevovodni saobraćaj - mreža naftovoda i korišćenje interneta
društvenim faktorima znati grane drumskog saobraćaja gasovoda u svetu kao izvora
znati kategorizaciju i mrežu drumskih najznačajnije kopnene saobraćajnice u informacija
saobraćajnica našoj zemlji korišćenje grafičkog
znati prednosti i nedostatke drumskog pomorski saobraćaj - moreuzi i kanali i slikovnih
saobraćaja luke i trgovačka flota sveta materijala
znati postanak i istorijski razvoj rečno-kanalski saobraćaj korišćenje
železničkog saobraćaja jezerski saobraćaj geografskih karata
znati faktore razvoja vodeni saobraćaj u našoj zemlji izbegavati
znati vrste transporta železnicom vazdušni saobraćaj - najveći aerodromi memorisanje
znati prednosti i nedostatke najveće svetske vazduhoplovne kompanije statističkog
železničkog saobraćaja vazdušni saobraćaj u našoj zemlji materijala, a
znati razvoj pomorskog saobraćaja osnovna obeležja savremenih faktografski
znati faktore razvoja telekomunikacija materijal
razumeti značaj moreuza i kanala u najvažnije i najmasovnije predstavljati putem
pomorskom saobraćaju telekomunikacione usluge (telefon, tabela, dijagrama i
poznavati geografski razmeštaj važnih telegraf, mobilni telefon, pejdžing grafikona
pomorskih luka i njihovu ulogu u sistem, radio i televizija)
povezivanju sa drugim granama najznačajniji satelitski sistemi
saobraćaja geografija interneta
znati prednosti i nedostatke vodenog
saobraćaja
razumeti značaj izgradnje kanala i
njihovu povezanost sa plovnim rekama
znati razmeštaj jezera sa
najfrekventnijim saobraćajem
znati istorijski razvoj vazdušnog
saobraćaja
znati faktore razvoja
poznavati razmeštaj najznačajnijih
vazduhoplovnih luka
znati najveće vazduhoplovne kompanije
u svetu
znati prednosti i nedostatke
vazdušnog saobraćaja
znati razvoj telekomunikacionog
saobraćaja
znati vrste telekomunikacionih usluga
poznavati najvažnije satelitske
sisteme
znati regionalnu strukturu interneta

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Saobraćaj u funkciji drugih delatnosti
Trajanje modula: 8 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
razumevanje razumeti značaj razumeti značaj korišćenje osnovne
povezanosti saobraćaja u povezivanju saobraćaja u povezivanju literature
saobraćaja sa drugim proizvodnje i potrošnje proizvodnje i potrošnje korišćenje interneta kao
privrednim razumeti značaj razumeti značaj izvora informacija
delatnostima saobraćaja za razvoj saobraćaja za razvoj korišćenje grafičkog i
turizma turizma slikovnih materijala
znati geografske znati geografske korišćenje geografskih
posledice brzog posledice brzog karata
tehničkog razvitka tehničkog razvitka
saobraćaja saobraćaja
razumeti ulogu razumeti ulogu
saobraćaja u saobraćaja u
integracijskim procesima integracijskim
u svetu procesima u svetu
znati načine zagađivanja znati načine zagađivanja
životne sredine životne sredine
saobraćajnim sredstvima saobraćajnim sredstvima
razumeti važnost zaštite razumeti važnost
i unapređivanja životne zaštite i unapređivanja
sredine. životne sredine.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Z . Žegarac: Infrastruktura, 2002.

- M. Lješević: Urbana ekologija, Geografski fakultet, Beograd

- J. Adamović: Urbana ekonomija, Geografski fakultet, Beograd, 2002.

- N . Carić: Opšta privredna geografija, 1974.

- P. Tomić, J. Romelić, L. Lazić: Ekonomska geografija sveta, 1996.

- M. Todorović: Osnove tipologije i regionalizacije poljoprivrede Srbije, SGD , Beograd

- M. Grčić: Industrijska geografija, "Naučna knjiga", Beograd

- Stojkov: Metode prostornog planiranja, Geografski fakultet, Beograd, 2002.

- S. Kicošev, D . Dunčić: Geografske osnove prostornog planiranja, PMF- Novi Sad, 1998. g.

- J. Dinić, Ekonomska geografija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1999.

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- stručni predmeti

SAOBRAĆAJNI VODIČ (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OBLICI I TRAJANjE REALIZACIJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 74 74
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Obogaćivanje postojećeg jezičkog fonda novim stručnim rečima i izrazima

- Pravilno korišćenje osnovne stručne terminologije

- Sagledavanje suštinske povezanosti svih vidova saobraćaja

- Razumevanje značaja pravilnog funkcionisanja saobraćaja

- Sticanje znanja o principima rada svih motora

- Sticanje znanja o osnovnim problemima logistike

- Dobijanje znanja o značenju osnovnih elemenata saobraćajne signalizacije

- Formiranje pozitivnog stava prema bezbednosti saobraćaja

- Osposobljavanje za planiranje rada i preuzimanje odgovornosti za sopstvenu afirmaciju i afirmaciju struke

- Formiranje saobraćajne kulture, koja podrazumeva svest o delovanju u sopstvenom okruženju

- Formiranje osnova za nastavak obrazovanja

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Vidovi saobraćaja 18
Regulisanje saobraćaja 14
Saobraćajne nezgode 22
Motorna vozila 20

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Vidovi saobraćaja
Trajanje modula: 18 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE
Po završetku modula učenik će: MODULA
sticanje znati osnovne karakteristike i probleme svih drumski saobraćaj modul realizovati kroz nekoliko
osnovnih vidova saobraćaja železnički saobraćaj tematski povezanih radionica, pri
znanja o razumeti neraskidivu povezanost svih vidova vodni saobraćaj čemu učenike treba angažovati po
povezanosti saobraćaja vazdušni saobraćaj grupama, kao predstavnike određenih
vidova znati na jednostavnim primerima prikazati PTT saobraćaj i nove vidova saobraćaja, odnosno grana
saobraćaja i primenu logistike tehnologije privrede sa sopstvenim konceptima
privrednih znati elemente povezanosti poljoprivrede, logistika razvoja i konkretnim primerima.
grana u cilju turizma i građevine sa saobraćajem RTC Logistiku i robno transportne
razvoja razumeti neophodnost razvoja saobraćaja u saobraćaj i turizam centre realizovati kroz prikaz (na
društva kontekstu razvoja društva saobraćaj i poljoprivreda hameru) realizacije transportnog
saobraćaj i građevinarstvo procesa. Sve vreme učenici treba da
vode dnevnik (rečnik) u koji će
upisivati nove pojmove i
definicije, dobijene zadatke i
njihovu realizaciju, kao i lepiti
primere iz štampe i stručne
literature.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Regulisanje saobraćaja
Trajanje modula: 14 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
sticanje osnovnih poznavati osnovna značenja infrastruktura modul sa učenicima realizovati
pojmova o putnoj horizontalne i vertikalne drumskog saobraćaja kroz radionice i samostalni rad.
mreži i saobraćajnoj signalizacije značaj i povezanost Učenike treba uputiti da
signalizaciji znati primenu i povezanost saobraćajne samostalno uočavaju pravilno
upotrebe saobraćajne signalizacije postavljanje signalizacije. Za
signalizacije horizontalna raskrsnice ili deo putne mreže u
moći uprošćeno grafički signalizacija okruženju škole uraditi uprošćene
prikazati saobraćajnu vertikalna grafičke zadatke u grupama na
signalizaciju i način njenog signalizacija hameru. Uputiti učenike na
obeležavanja grafičko prikazivanje odgovarajuću stručnu literaturu
moći da se orijentiše u saobraćajne i prezentaciju novih
prostoru pomoću saobraćajne signalizacije tehnologija. Na kraju
signalizacije orijentacija u organizovati u okruženju škole
shvatati značaj primene prostoru pomoću (nekoliko raskrsnica i
novih tehnologija u saobraćajne saobraćajnica) takmičenje u
saobraćajnoj signalizaciji signalizacije orijentaciji u prostoru pomoću
razumeti potrebu upravljanja nove tehnologije u saobraćajnih znakova.
saobraćajem, naročito u saobraćajnoj
velikim gradovima signalizaciji i
vođenje saobraćaja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Saobraćajne nezgode
Trajanje modula: 22 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
sticanje osnovnih shvatati značaj kvalitetne prepoznavanje opasnosti i upoznavanje sa pojmom
znanja o saobraćajnim informacije u bezbednosti značaj kvalitetne informacije saobraćajnih nezgoda
nezgodama i njihovim saobraćaja bezbednost saobraćaja kao realizovati kroz
posledicama shvatati tok i dinamiku opštedruštveni problem radionice prezentacije
saobraćajne nezgode saobraćajne nezgode, pojam i sopstvenih iskustva ili
razumeti elementarne uzroke uzroci novinskih izveštaja i
nastanka saobraćajnih nezgoda značaj analize saobraćajnih traženjem zajedničkih
razumeti posledice saobraćajnih nezgoda imenitelja. Isticanje
nezgoda posledice saobraćajnih nezgoda značaja kvalitetnog
informisanja realizovati
kroz radionicu trač.
Analizu saobraćajnih
nezgoda i posledice
realizovati kroz
radionice simuliranih
suđenja sa podelom uloga
(skeč).

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Motorna vozila
Trajanje modula: 20 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
će:
sticanje predstave o razumeti principe rada oto, princip rada oto principe rada motora sa
funkcionisanju agregata na dizel i električnih motora motora učenicima realizovati u
motornim vozilima, razlikama u shvatiti značaj uvođenja princip rada školskoj radionici, pri čemu
transportnim sredstvima novih tehnologija, pre dizel motora treba insistirati na
drumskog saobraćaja i svega sa aspekta zagađenja princip rada razumevanju procesa i razlika.
samostalno korišćenje osnovne životne sredine električnih nove tehnologije i vrste
stručne terminologije vezane razlikovati osnovne tipove motora transportnih sredstava
za tehničko-eksploataciona motornih vozila i njihove nove tehnologije realizovati kroz rad po
svojstva motornog vozila. karakteristike proizvodnje grupama i prezentaciju, pri
razumeti stručne termine motornih vozila čemu im se mora omogućiti
vezane za vrste pristup stručnoj literaturi i
tehničko-eksploatacione transportnih časopisima.
karakteristike motornih sredstava u posle posete sajmu automobila
vozila drumskom organizovati po grupama
moći da samostalno saobraćaju i marketing prezentaciju
prezentuje elementarne njihova namena odabranih vozila sa berzom
tehničko-eksploatacione dizajn (kupovinom) vozila od
karakteristike nekog vozila automobila najubedljivijih grupa.
marketing i
motorna vozila

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Ekologija

- Saobraćajna geografija

- Srpski jezik i književnost

PRAKTIČNA NASTAVA (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 148 148
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- sticanje praktičnih znanja o alatima, mernim instrumentima i materijalima,

- stvaranje radnih navika i veština u određenom stepenu,

- razvijanje pouzdanosti, odgovornosti i preciznosti na radu,

- shvatanje značaja zaštite na radu i primene ličnih i kolektivnih sredstava zaštite,

- sticanje praktičnih znanja primene mera zaštite i održavanja motora i električnih uređaja,

- sticanje praktičnih znanja o postavljanju saobraćajne signalizacije na putevima,

- sticanje praktičnih znanja iz oblasti pružanja prve pomoći povređenim osobama,

- praktična obuka vožnje za određenu kategoriju,

- sticanje praktičnih znanja o primeni radio stanica, mobilnih telefona kao i o očitavanju vrednosti sa tahografskih listića,

- sticanje praktičnog znanja praćenja procesa obuke, izrade kontrole dokumentacije u auto školama,

- sticanje praktičnih znanja vršenja uviđaja i izrade uviđajne dokumentacije,

- praktično znanje vršenja procene štete na vozilu,

- praktično znanje vršenja unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja,

- formiranje osnove za dalje školovanje.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Alati 30
Merni instrumenti 30
Materijali 44
Zaštita na radu 44

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Alati
Trajanje modula: 30 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula MODULA ZA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
osposobljavanje učenika poznavati i koristiti pojam i značaj insistirati na
za praktično priručni alat, lopatu, priručnih alata, efikasnoj primeni
korišćenje alata u pajser, ćuskiju, kramp vrste, osobine i svih alata u
konkretnim poslovima i dr., način korišćenja konkretnim
poznavati i koristiti priručnih alata, poslovima,
automehaničarski alat lopate, pajsera, razvijati urednost,
i pribor, razne vrste ćuskije, krampa i tačnost i
i dimenzije ključeva, dr., sistematičnost u
moment ključ, automehaničarski radu.
specijalni ključevi, alat,
klešta, stega, izbor i način
poznavati i koristiti korišćenja
testeru, razne turpije automehaničarskog
čekiće, razvrtnje, alata,
ureznice, nareznice, moment ključ,
igle, odvijače i dr. specijalni ključevi,
klešta, stege,
nareznice, ureznice,
igle, turpije,
odvijači i dr. alati.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Merni instrumenti
Trajanje modula: 30 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
osposobiti učenika poznavati i koristiti merne merni instrumenti insistirati na primerima iz
za samostalno instrumente metar, mikrometar, pomično metar, svakodnevnog života
korišćenje mernih merilo, lisnato merilo, uglomer, mikrometar, razvijati tačnost i urednost na
instrumenata i manometar, termometar i dr. pomično merilo, radu
pravilno određivanje znati odabrati određeni merni lisnato merilo,
brojnih vrednosti instrument u konkretnim poslovima, manometar,
fizičkim veličinama pravilno koristiti dobijene brojne termometar,
u određenim mernim vrednosti u konkretnim poslovima. ostali merni
jedinicama instrumenti.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Materijali
Trajanje modula: 44 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO
Po završetku modula učenik će: ZA OSTVARIVANjE MODULA
osposobiti razlikovati vrste metala, metali, naglasiti važnost
učenika da razlikovati vrste farbi, farbe, poznavanja fizičkih i
razlikuje razlikovati plastične materijale, plastične mase, hemijskih osobina
materijale razlikovati prirodnu i veštačku koža, materijala,
od kojih se kožu, staklo, insistirati na
izrađuju razlikovati vrste stakala na antikorozivna sredstva i sredstva zaštite vozila od štetnih praktičnim primerima
sastavni vozilu, uticaja, iz područja rada.
delovi vozila razlikovati sredstva zaštite od rashladne tečnosti,
korozije i drugih štetnih uticaja pogonska goriva,
sredstva za zaštitu vozila,
uticaj kvaliteta materijala na vek trajanja vozila.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Zaštita na radu
Trajanje modula: 44 časa


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik OSTVARIVANjE MODULA
će:
Osposobljavanje učenika za poznavati i razlikovati štetne materije na i u insistirati na primerima iz
poznavanje štetnih materija i dejstva štetnih materija vozilu, svakodnevnog života,
za korišćenje ličnih i koje se koriste pri izradi kiseline, teorijske iskaze potkrepiti
kolektivnih sredstava zaštite vozila, baze, demonstracionim ogledima,
poznavati štetno dejstvo ulja, insistirati na potpunom
materija koje se nalaze u masti, razumevanju značaja zaštite
vozilu ( kiseline, baze, goriva, na radu i njene efikasne
ulja, masti i goriva), nega vozila, primene
poznavati i primenjivati mere zaštite na radu,
mere zaštite na radu, lična sredstva zaštite na
poznavati i primenjivati radu
lična i kolektivna kolektivna sredstva zaštite
sredstva zaštite na radu. na radu,
poznavati uticaje štetnih zaštita životne sredine.
materija koje produkuje
vozilo na životnu sredinu

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- S Golubović, "Praktikum" za I, II, III, IV razred srednje škole,

- Tehnologija obrazovnog profila za automehaničare,

- Udžbenici iz tehnologije materijala

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Ekologija

- Fizika

SCENSKA UMETNOST (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 5 32 37
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Razvoj stvaralačkih sposobnosti učenika,

- Emotivno obogaćivanje ličnosti i sticanje sigurnosti, samopouzdanja, kao i fleksibilnosti u komunikaciji,

- Podsticanje učenika da istražuje sopstvenu i ličnosti drugih i da formira kritičan stav o istom,

- Bogaćenje jezičkog fonda i kulture govora,

- Razvijanje mašte i stvaralačkih sposobnosti učenika,

- Razvijanje sposobnosti opservacije pojava u okruženju i formiranje sopstvenih stavova,

- Razvijanje sposobnosti saradnje u kolektivu.

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Teorija i istorija drame 5
Vežbe pokreta i govora 5
Dramski komad 27

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Teorija i istorija drame
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula učenik će:
razvijanje svesti o učenik treba da ima razvijenu teorija drame u užem smislu, koristiti udžbenik Zdenka Škreba i knjigu
potrebi negovanja kulturu, smetnja u različitim komparativna teorija tragedije. Ronalda Harvuda
pozorišnog izraza komunikativnim situacijama jedinstvo mesta vremena i radnje. selektivno prezentovanje informacija
uloga pozorišta u sticanje osnovnih pojmova i znanja na antička drama (kom.) izgrađivanje ličnog odnosa prema izvoru
humanizaciji kojima se i danas zasniva pozorišna srednji vek (misterije, mirakuli) informacija
ličnosti umetnost. renesansa i >latComedia dell arte korelacija sa književnošću i izvođačkim
usvajanje znanja da razume osnovne elemente dramskog Šekspir umetnostima
istorijski okvir teksta. Viktor Igo, Strinberg, Čehov početna predavanja edž catedra, što
drame da ima svest o značaju pozorišta Pirandelo, Breht, Beket se kasnije potpuno napušta, i prelazi na
evaluacija praktičan rad.

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Vežbe pokreta i govora
Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
koordinacija i koncentracija, te osposobljavanje za brzo i vežbe pokreta za pokret: zamišljenim situacijama
emocionalni angažman učenika koji lako prilagođavanje u - zagonetke postići spontanost kao u životu
"prepoznaje" sličnost sa stvarnim svakodnevici - igra ogleda i za pokret i za govor:
životom prepoznavanje sopstvenih vežbe govora potencirati preciznost u
razvijanje snalažljivosti i preciznosti. i tuđih modela ponašanja - brzalice emotivnom izražavanju pri
Govorne igre razvijaju spontanost formiranje kritičkog i - pitanje pravilnog disanja (obavezna predstavljanju određenog karaktera
izražavanja, maštu, radoznalog duha korelacija sa profesorom fizičkog ili događaja
emotivnost i kreativnost u načinu vaspitanja) samostalan rad (grupni,
mišljenja govorne igre individualni)
Razvijanje samopouzdanja u pravilnom - na slovo na slovo
izražavanju kroz vežbu govora - nastavljanje reči na zadnje slovo
- sastavljanje priče dodavanjem reči i
rečenica
imitacija

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Dramski komad
Trajanje modula: 27 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA OSTVARIVANjE MODULA
Po završetku modula MODULA
učenik će:
potvrđivanje učenika kao steći mogućnost dramatizacija radi se isključivo kako se grupa dogovori
stvaraoca dalekosežnog planiranja čitanje tekstova moguće pratiti časove književnosti i raditi npr.
pomoć pri učenju i pamćenju uz kako igre tako i budućeg podela uloga Romeo i Juliju (dramatizaciju, s obzirom da je to
emotivno angažovanje života i rada rasporedne probe lektira 1 razreda)
sticanje sposobnosti steći sigurnost i rad na mizanscenu komad se radi za završnu priredbu kraja školske
fleksibilne i stvaralačke samopouzdanje za postavka na sceni godine
ličnosti izražavanje svojih ovladavanje prostorom i eventualno se rade kratke predstave za školske
grupno učešće potpomaže emocija, potreba i stavova pokretom priredbe
sticanje iskustava i navika vezivanje raščlanjenih obavezana korelacija sa profesorom likovnog oko
za kolektivni život i rad delova scenografije i muzičkog oko zvučne zavese ili
u jedinstvenu celinu songova

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA

- Zdenko Škreb "Teorija književnosti"

- Ronald Harvud "Istorija pozorišta" Klio, Bgd. 2001.

- Zora Bokšan Tanurdžić "Od igre do pozornice" Kreativni centar, Bgd. 2001.

6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA

- Srpski jezik i književnost

- Istorija

- Likovna umetnost

- Muzička kultura

- Fizičko vaspitanje

KERAMIKA (za obrazovni profil: TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - ogled)

1. OSTVARIVANjA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA - OBLICI I TRAJANjE


RAZRED NASTAVA PRAKSA UKUPNO
Teorijska nastava Vežbe Praktična nastava Nastava u bloku
I 10 5 22 37
NAPOMENA: u tabeli je prikazan godišnji fond časova za svaki oblik rada

2. CILjEVI PREDMETA:

- Sticanje osnovnih znanja o razvoju grnčarstva

- Sticanje znanja o tehnikama izrade, ukrašavanja i načinima sušenja - pečenja keramike

- Razvijanje kreativnosti

- Preuzimanje odgovornosti za sopstvene odluke i realizaciju

- Osposobljavanje učenika za timski rad

3. NAZIV I TRAJANjE MODULA PREDMETA


Razred: prvi


NAZIV MODULA Trajanje modula (časovi)
Razvoj keramike 10
Figurine 10
Posuđe 12
Finalna obrada 5

4. CILjEVI, ISHODI, PREPORUČENI SADRŽAJI I NAČINI OCENjIVANjA MODULA


Naziv modula: Razvoj keramike
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO
Po završetku modula učenik UPUTSTVO ZA
će: OSTVARIVANjE
MODULA
sticanje osnovnih zna osnovne karakteristike glina rad sa glinom,
znanja o razvoju gline kao sirovine prve pojave keramike radi ostvarenja
keramike, zna kratki istorijat razvoja primese kontakta sa
tipologiji, keramike načini obrade materijalom,
načinu izrade, zna osnovne načine obrade, tipologija neobavezno
ukrašavanja i ukrašavanja i finalne dorade ukrašavanje (urezivanje, vajanje
finalne dorade, zna primenu keramičkih grebanje, utiskivanje. izrada prikaza
kao i o primeni proizvoda kroz istoriju barbotin, engoba, bojenje, osnovnih tipova
grnčarije slikanje) posuda,
sušenje - pečenje najčešćih
primena (upotrebna, ornamenata i
dekorativna i ritualna) tehnika
ukrašavanja
poseta
Etnografskom
muzeju i
uspostavljanje
kontakta sa
lokalnim
grnčarima

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Figurine
Trajanje modula: 10 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula SADRŽAJI MODULA OSTVARIVANjE MODULA
učenik će:
proširivanje osnovnih znanja o svojeručno, na osnovu figurine u izrada prikaza figurina
razvoju figurina, načinu primera iz praistorije prošlosti, način kroz istoriju
ukrašavanja i finalne dorade, ili samoinicijativno, izrade i ritualni školska izložba radova
kao i o ritualnoj primeni napravi figurinu, ukrasi značaj, igračke
je i osuši izrada figurine po
preuzme odgovornost za izboru (kopija ili
svoj rad i finalni original),
proizvod ukrašavanje i sušenje

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Posuđe
Trajanje modula: 12 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: OSTVARIVANjE MODULA
proširivanje osnovnih znanja o svojeručno, na osnovu primera iz tipologija posuđa izrada prikaza tipova
tipologiji keramike, načinu praistorije ili samoinicijativno, izrada posude (jedne ili posuda kroz istoriju
ukrašavanja i finalne dorade, napravi posudu i ukrasi je više) po izboru izrada tipova ornamenata
kao i o primeni savlada osnovnu terminologiju vezanu za ukrašavanje posude pre pečenja
grnčarstvo
preuzme odgovornosti za svoj rad i
finalni proizvod
razvija kreativnost
shvati koliko truda je potrebno da se od
ideje dođe do ostvarenja

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština


Naziv modula: Finalna obrada
Trajanje modula: 5 časova


CILjEVI MODULA ISHODI MODULA PREPORUČENI SADRŽAJI PREPORUČENO UPUTSTVO ZA
Po završetku modula učenik će: MODULA OSTVARIVANjE MODULA
proširivanje osnovnih zna najčešće tehnike finalne finalna obrada-sušenje izrada ognjišta, u skladu
znanja o finalnoj obradi obrade ili pečenje sa mogućnostima
keramike, pečenju i sam izabere, u skladu sa dorada posle pečenja: školska izložba radova
ukrašavanju posle pečenja mogućnostima, način finalne bojenje ili slikanje
obrade posude koju je uradio
razvija sposobnosti za timski
rad (zajednička izrada
ognjišta i pečenje)

Preporučeni načini ocenjivanja modula


usmeno test esej domaći pismeni aktivnost praćenje dnevnik test samostalni grafički
izlaganje zadatak zadatak na času praktičnog rada praktičnih praktični rad rad
rada veština

5. PREPORUČENA LITERATURA ZA REALIZACIJU PREDMETA
6. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA/MODULIMA