Na osnovu člana 25. Zakona o hidrometeorološkim poslovima od interesa za celu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 10/88), direktor Saveznog hidrometeorološkog zavoda propisuje

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANjU MREŽA I PROGRAMA RADA HIDROLOŠKIH STANICA OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 50/90 i 54/90)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se mreže i programi rada hidroloških stanica od interesa za celu zemlju.

Član 2.

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) biološki pokazatelji kvaliteta voda su stepen saprobnosti po Liebman-u i stepen biološke produktivnosti propisani Uredbom o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 6/78);
2) fizičko-hemijski pokazatelji kvaliteta vode su skup fizičkih i hemijskih osobina i sadržaja, propisanih Uredbom o klasifikaciji voda ("Službeni list SFRJ", br. 6/78) i Odlukom o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih materija u međurepubličkim vodotocima, međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 8/78);
3) granulometrijski sastav je kvantitativna raspodela čestica u masi uzetog uzorka rečnog nanosa ili tla, zavisno od krupnoće čestica, izražena u procentima od ukupne mase ispitivanog uzorka;
4) hidrološka stanica je stanica na kojoj se izvodi utvrđeni program hidroloških osmatranja;
5) hidrološko osmatranje je direktno merenje, određivanje ili ispitivanje jednog elementa ili više elemenata i pokazatelja režima voda;
6) hidrološki izveštaj je izveštaj o osmotrenim hidrološkim elementima za određeno mesto i određeno vreme;
7) izveštajna stanica je hidrološka stanica sa koje se svakodnevno, u utvrđenim terminima, dostavlja izveštaj o osmotrenim podacima;
8) izvor zagađenja je prirodni ili veštački izliv materija koje menjaju kvalitet vode;
9) kota nule je nadmorska visina nulte tačke vodomera ili pijezometra u odnosu na Jadransko more;
10) kontrola kvaliteta površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i mora je utvrđivanje osobina površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i mora određivanjem sadržaja fizičko-hemijskih, bioloških, mikrobioloških i radioloških pokazatelja;
11) limnigraf je uređaj za kontinuirano registrovanje vodostaja;
12) mikrobiološki pokazatelj kvaliteta vode je najverovatniji broj koliformnih klica u jednom litru vode, propisan Uredbom o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 6/78);
13) mreža hidroloških stanica je skup hidroloških stanica na kojima se sprovodi utvrđeni program hidroloških osmatranja;
14) opasne i štetne materije su materije koje je zabranjeno ispuštati u vodotok i čije su koncentracije ograničene Odlukom o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih materija u međurepubličkim vodotocima, međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 8/78);
15) pijezometar je hidrogeološka bušotina, sa ugrađenom perforiranom metalnom ili plastičnom cevi i pratećim filterom, na kojoj se osmatraju nivoi i temperature podzemnih voda i uzimaju uzorci za određivanje kvaliteta voda. Pod određenim uslovima, u istu svrhu se može koristiti i kopani bunar;
16) proticaj je zapremina vode koja protekne kroz poprečni profil vodotoka u jedinici vremena;
17) prva izdan su podzemne vode akumulirane u prvoj vodonosnoj sredini od površine terena, sa nivoom koji se koleba pod dominantnim uticajem hidroloških i meteoroloških uslova u slivu;
18) skraćeni obim analize je ispitivanje osnovnih fizičko-hemijskih karakteristika vode (temperatura vode i vazduha, vidljiva i prava boja, providnost, ploveće i lebdeće materije, miris, elektroprovodljivost, pH-vrednost, slobodni CO2, karbonati i bikarbonati, rastvoreni kiseonik i zasićenost, VRK-5 HRK iz KMNO4, amonijačni jon, nitriti, nitrati i ortofosfati;
19) suspendovani nanos je deo ukupnog nanosa koji u suspenziji održava turbulencija toka vode;
20) tačnost osmatranja je najmanja jedinica merne skale do koje se može pouzdano izmeriti ili proceniti osmatrana veličina;
21) termograf je uređaj za kontinuirano registrovanje temperature vode;
22) UTC je univerzalno računanje vremena (Universal Time Counting);
23) vodni bilans je bilans vodnih masa koje ulaze, izlaze ili se zadržavaju u određenom slivnom području za određeni period;
24) vodostaj je rastojanje nivoa vode od utvrđene kote nule mernog uređaja;
25) zagađivač je element ili jedinjenje koje u rastvorenom ili suspendovanom obliku kao sadržaj izliva menja kvalitet vode prijemnika.

Član 3.

Prema programu osmatranja, hidrološke stanice se dele na:
1) stanice za površinske vode;
2) stanice za podzemne vode prve izdani;
3) stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i mora;
4) stanice za posebne namene.
Na jednoj hidrološkoj stanici mogu se izvoditi programi više stanica iz stava 1. ovog člana. Stanice mogu imati profesionalne ili honorarne osmatrače, a mogu biti i automatske. Lokacija za hidrološku stanicu bira se prema uslovima koji će biti utvrđeni propisom o postupcima i načinu hidroloških osmatranja i propisom za kontrolu kvaliteta vode.

II. UTVRĐIVANjE MREŽA HIDROLOŠKIH STANICA OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU

Član 4.

Skup svih hidroloških stanica u SFRJ definisanih u članu 3. ovog pravilnika čini hidrološki osmatrački sistem Jugoslavije.
Mreže hidroloških stanica od interesa za celu zemlju sačinjavaju stanice utvrđene ovim pravilnikom.

Član 5.

Hidrološki osmatrački sistem Jugoslavije obuhvata:
1) mrežu stanica za površinske vode, koju sačinjavaju:
- glavne stanice za površinske vode;
- stanice za površinske vode I reda;
- stanice za površinske vode II reda;
- izveštajne stanice za površinske vode;

2) mrežu stanica za podzemne vode prve izdani, koju sačinjavaju:

- glavne stanice za podzemne vode;
- stanice za podzemne vode I reda;
- stanice za podzemne vode II reda;
- izveštajne stanice za podzemne vode;

3) mrežu stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i mora, i to:

a) mrežu stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda koju sačinjavaju:
- glavne stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda;
- stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda I reda;
- izveštajne stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda;
b) mrežu stanica za kontrolu kvaliteta podzemnih voda prve izdani;
v) mrežu stanica za kontrolu kvaliteta mora;

4) mrežu hidroloških stanica za posebne namene.

1. Mreža stanica za površinske vode od interesa za celu zemlju

Član 6.

S obzirom na karakteristike režima površinskih voda (reka i jezera), u Jugoslaviji se utvrđuju sledeći kriterijumi za ustanovljenje mreže hidroloških stanica za površinske vode od interesa za celu zemlju:
1) na dugim deonicama vodotoka duž kojih nema većih pritoka, hidrotehničkih objekata i velikih naselja, stanice se raspoređuju na rastojanju od 40 do 50 km;
2) u rečnim slivovima izrazito planinskih regiona sa gustom hidrografskom mrežom i neravnomernom raspodelom padavina, stanice se raspoređuju tako da kontrolišu oticanje sa slivne površine veličine od 300 do 1000 km2. Izuzetno, u nepristupačnim i retko naseljenim planinskim regionima stanice se mogu raspoređivati tako da kontrolišu oticanje sa slivne površine veličine od 1000 do 5000 km2;
3) u rečnim slivovima ravničarskih regiona stanice se raspoređuju tako da kontrolišu oticanje sa slivnih površina veličine 1000 do 2500 km2. Izuzetno, u retko naseljenim ravničarskim regionima stanice se mogu rasporediti tako da kontrolišu oticanje sa slivne površine veličine od 3000 do 10000 km2;
4) stanice se raspoređuju još i:
a) na deonicama glavnih vodotoka gde je usled bočnog dotoka prirast proticaja veći od 20%, i to u zoni nizvodno do ušća pritoke u glavni vodotok;
b) na mestu isticanja reke iz prirodnog jezera;
v) na vodotocima presečenim državnom granicom, i to na deonici gde vodotok ulazi na jugoslovensku teritoriju ili sa nje izlazi;
g) na deonici vodotoka pred ušćem u more, prirodno jezero, akumulaciju, ili drugu reku van uticaja uspora;
d) na prirodnim jezerima čija je vodna površina veća od 40 km2;
đ) na prirodnim ili veštačkim jezerima presečenim državnom granicom;
e) duž vodotoka na mestima neposredno uzvodno i nizvodno od hidrotehničkih objekata izgrađenih u rečnom koritu.

Član 7.

Mrežu stanica za površinske vode od interesa za celu zemlju čine glavne stanice, stanice I reda, stanice II reda i izveštajne stanice, čiji podaci predstavljaju osnovu za istraživanje i praćenje kvantitativnih karakteristika površinskih vodnih resursa.
Spisak hidroloških stanica za površinske vode od interesa za celu zemlju sastavni je deo ovog pravilnika (prilog broj 1).

2. Mreža stanica za podzemne vode prve izdani od interesa za celu zemlju

Član 8.

S obzirom na karakteristike vodonosne sredine i režim podzemnih voda prve izdani utvrđuju se sledeći kriterijumi za ustanovljenje mreže stanica za podzemne vode prve izdani od interesa za celu zemlju:
1) duž većih aluvijalnih područja na maksimalnom rastojanju od 40 km postavlja se jedan pijezometar (bunar);
2) u zonama visokog nivoa podzemnih voda i u područjima sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom uz primenu melioracionih mera, stanice se postavljaju tako da kontrolišu režim podzemnih voda na svakih 5 do 20 km2;
3) u područjima u kojima usled intenzivne eksploatacije podzemnih voda dolazi do znatnih promena gradijenta potencijala, stanice se postavljaju tako da kontrolišu promenu gradijenta potencijala u granicama od 5:1000 do 5:10000;
4) u zoni uticaja akumulacije na režim podzemnih voda priobalja stanice se postavljaju duž akumulacije na svakih 2 do 10 km;
5) stanice se postavljaju i u aluvijalnim područjima presečenim državnom granicom.

Član 9.

Mrežu hidroloških stanica za podzemne vode prve izdani od interesa za celu zemlju čine glavne stanice, stanice I reda, stanice II reda i izveštajne stanice za podzemne vode, čiji podaci predstavljaju osnovu za istraživanje i praćenje promena glavnih karakteristika režima većih akvifera.
Spisak stanica za podzemne vode prve izdani od interesa za celu zemlju sastavni je deo ovog pravilnika (prilog broj 2).

3. Mreža stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i mora od interesa za celu zemlju

3.1. Mreža stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda

Član 10.

S obzirom na karakteristike režima površinskih voda, prostorni raspored izvora zagađenja i potrebu ocenjivanja kvaliteta voda i njihove upotrebljivosti, utvrđuju se sledeći kriterijumi za ustanovljavanje mreže stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda od interesa za celu zemlju:
1) stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda postavljaju se na 50 do 70% stanica za površinske vode iz člana 7. ovog pravilnika, i to:
a) na deonici vodotoka nizvodno od izvora zagađenja koji menja kvalitet vode, posebno u pogledu sadržaja opasnih i štetnih materija;
b) na deonici vodotoka na kojoj se menja hidrološki režim oticanja;
v) na deonici vodotoka uzvodno od ušća u glavni tok, jezero iii more;
2) na dužim vodotocima stanice se postavljaju duž celog toka reke na deonicama dužine od 30 do 100 km;
3) na vodotocima presečenim državnom granicom, stanice se postavljaju u graničnim zonama do 10 km, a na vodotocima koji čine državnu granicu stanice se postavljaju na rastojanju od 50 do 70 km;
4) stanice se postavljaju u zoni sanitarne zaštite objekata za vodosnabdevanje i zonama značajnih melioracionih sistema, i to pre uliva u reku i posle crpnih postrojenja.

Član 11.

Mrežu stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda od interesa za celu zemlju čine glavne stanice, stanice I reda i izveštajne stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda, čiji podaci predstavljaju osnovu za kategorizaciju vodotoka i jezera u pogledu kvaliteta i upotrebljivosti njihovih voda i za praćenje promena glavnih kvalitativnih karakteristika površinskih vodnih resursa u našoj zemlji.
Spisak stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda od interesa za celu zemlju sastavni je deo ovog pravilnika (prilog broj 3).

3.2. Mreža stanica za kontrolu kvaliteta podzemnih voda prve izdani

Član 12.

Radi praćenja kvaliteta podzemnih voda prve izdani sa stanovišta njihove upotrebljivosti i zaštite i utvrđivanja zavisnosti između kvaliteta površinskih i podzemnih voda, stanice za kontrolu kvaliteta vode prve izdani od interesa za celu zemlju postavljaju se:
1) na 15 do 30% od broja stanica za podzemne vode prve izdani.
Izuzetno, u zonama intenzivne infiltracije i poljoprivredne proizvodnje sa primenom agrotehničkih mera, postavlja se do 60% od broja stanica za podzemne vode prve izdani;
2) u akviferima presečenim državnom granicom;
3) u aluvionima vodotoka od interesa za dve ili više republika ili autonomnih pokrajina u zoni stanica za kontrolu kvaliteta površinskih voda.

Član 13.

Mrežu stanica za kontrolu kvaliteta podzemnih voda prve izdani od interesa za celu zemlju čine stanice koje zadovoljavaju kriterijume iz člana 12. ovog pravilnika.
Spisak stanica za kontrolu kvaliteta podzemnih voda prve izdani od interesa za celu zemlju sastavni je deo ovog pravilnika (prilog broj 4).

3.3. Mreža stanica za kontrolu kvaliteta mora

Član 14.

Radi utvrđivanja uticaja zagađivanja sa obale, brodova i drugih izvora zagađenja obalnog i otvorenog mora i uticaja reka na kvalitet mora, daju se sledeći kriterijumi za ustanovljavanje mreže stanica za kontrolu kvaliteta mora od interesa za celu zemlju:
1) stanice se postavljaju u zonama uticaja vodotoka koji se ulivaju u more;
2) u zonama uticaja izvora zagađenja sa kopna stanice se postavljaju na mestima mešanja sa vodom priobalnog mora;
3) stanice se postavljaju na glavnim plovidbenim putevima, čvorištima plovidbenih puteva i prilazima lukama.

Član 15.

Mrežu stanica za kontrolu kvaliteta mora od interesa za celu zemlju čine priobalne stanice i postaje na otvorenom moru, prema kriterijumima iz člana 14. ovog pravilnika.
Spisak stanica za kontrolu kvaliteta mora od interesa za celu zemlju sastavni je deo ovog pravilnika (prilog broj 5).

4. Mreža stanica za posebne namene

Član 16.

Mreža stanica za posebne namene od interesa za celu zemlju uspostavlja se radi određivanja specifičnih hidroloških fenomena za različite zahteve prema kriterijumima u čl. 6, 8, 10, 12. i 14. ovog pravilnika.

5. Evidencija hidroloških stanica

Član 17.

U Saveznom hidrometeorološkom zavodu vode se katalozi hidroloških stanica od interesa za celu zemlju.
U kataloge hidroloških stanica od interesa za celu zemlju unose se sledeći podaci i informacije:
1) identifikacija stanice;
2) tehničke karakteristike stanice;
3) istorijat stanice.
Sadržaj kataloga hidroloških stanica od interesa za celu zemlju za svaku mrežu hidroloških stanica i način identifikacije stanica i način identifikacije stanica jedinstveni su i biće utvrđeni propisom o načinu evidentiranja i prikupljanja podataka osmotrenih u mreži hidroloških stanica od interesa za celu zemlju.

III. PROGRAM RADA HIDROLOŠKIH STANICA

1. Program rada stanice za površinske vode

Član 18.

Na stanici za površinske vode osmatraju se sledeći elementi:
1) vodostaj;
2) proticaj;
3) suspendovani nanos;
4) pad vodnog ogledala;
5) temperatura vode;
6) karakteristike leda i pokrivenost vodene površine.

Član 19.

Vodostaji se osmatraju u 06.00 UTC ili u 06.00 i 18.00 sati UTC, na stanicama za površinske vode sa vodomernom letvom i kontinuirano na stanicama sa limnigrafom.

Član 20.

Proticaj vode more se po celoj amplitudi promene vodostaja (u porastu i opadanju) u toku jedne godine. Merenja moraju biti ravnomerno raspoređena po godišnjim sezonama. Broj merenja zavisi od promenljivosti rečnog korita i ranga stanice i biće utvrđen propisom o postupcima i načinu hidroloških osmatranja.

Član 21.

Uzorak vode za određivanje suspendovanog nanosa uzima se u 06.00 sati UTC ili za vreme trajanja poplavnog talasa, u 06.00 i 18.00 sati UTC. Uzorak mora biti reprezentativan za određivanje srednje koncentracije na celom poprečnom profilu reke.
Detaljno merenje pronosa suspendovanog nanosa vrši se istovremeno sa merenjem proticaja vode, uzimanjem uzoraka vode u svim tačkama gde se meri i brzina vode. Broj merenja u toku godine treba da bude dovoljan da se pouzdano odredi koeficijent redukcije i biće utvrđen propisom o postupcima i načinu hidroloških osmatranja.
Granulometrijski sastav suspendovanog nanosa iz rečnog korita i materijala sa dna u akumulacijama određuje se 5 do 10 puta godišnje.

Član 22.

Pad vodnog ogledala na stanici za površinske vode koja je pod uticajem uspora ili depresije određuje se u 06.00 sati UTC, a na ostalim stanicama za površinske vode pad vodnog ogledala se određuje pri svakom merenju proticaja vode.

Član 23.

Temperature vode osmatraju se u 06.00 sati UTC, ili u 06.00 i 18.00 sati UTC na stanicama sa termometrom i kontinuirano na stanicama za površinske vode sa termografom.

Član 24.

Karakteristike leda i pokrivenost vodene površine osmatraju se u zimskim mesecima u 06.00 sati UTC.
Debljina leda na plovnim putevima meri se svaki drugi dan, u periodu pojave i trajanja leda.

Član 25.

Izveštaji o osmotrenim elementima na izveštajnim stanicama (član 18. tač. 1, 2, 5. i 6. ovog pravilnika) dostavljaju se u terminima koji će biti utvrđeni propisom za hidrološki prognostički sistem.

Član 26.

Na glavnoj stanici za površinske vode osmatraju se svi elementi iz člana 18. tač. 1. do 6. ovog pravilnika.
Na stanici za površinske vode I reda osmatra se vodostaj i pojedini elementi iz člana 18. tač. 2. do 6. ovog pravilnika.
Na stanici za površinske vode II reda osmatra se samo vodostaj.

2. Program rada stanice za podzemne vode prve izdani

Član 27.

Na stanici za podzemne vode prve izdani osmatraju se:
1) vodostaj;
2) temperatura vode.

Član 28.

Na stanici za podzemne vode prve izdani vodostaj se osmatra svakog 5, 10, 15, 20, 25. i poslednjeg dana u mesecu.
U priobalnom delu u kome na nivo podzemnih voda prve izdani utiču površinske vode, u periodu visokih voda i učestalih promena vodostaja, osmatranja se vrše svaki dan u 06.00 sati UTC.
Temperatura vode na stanici za podzemne vode prve izdani osmatra se u terminima utvrđenim u stavu 1. ovog člana.

Član 29.

Glavnu stanicu za podzemne vode prve izdani predstavlja pijezometar (grupa-baterija), koji je po položaju i konstrukcijskim karakteristikama prilagođen uslovima vodonosne sredine i lociran u zoni glavne klimatološke stanice ili glavne stanice za površinske vode.
Na stanici za podzemne vode I reda osmatra se jedan elemenat ili oba elementa utvrđena u članu 27. tač. 1. i 2. ovog pravilnika. Stanicu za podzemne vode I reda predstavlja pijezometar (grupa-baterija), prilagođen odgovarajućoj vodonosnoj sredini i lociran u zoni obične klimatološke stanice ili stanice I reda za površinske vode.
Na stanici za podzemne vode II reda osmatra se samo vodostaj. Stanica za podzemne vode II reda locirana je po mogućstvu u zoni stanice za površinske vode.

Član 30.

Izveštaji o osmotrenim elementima na izveštajnim stanicama za podzemne vode prve izdani (član 27. tač. 1. i 2. ovog pravilnika) dostavljaju se u terminima koji će biti utvrđeni propisom za hidrološki prognostički sistem.

3. Program rada stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i mora

Član 31.

Na stanici za kontrolu kvaliteta površinskih voda osmatraju se grupe pokazatelja:
1) organoleptičkih osobina;
2) kiselosti - alkalnosti;
3) kiseoničnog režima;
4) mineralizacije;
5) sadržaja štetnih i opasnih materija;
6) bioloških indikatora;
7) mikrobioloških sadržaja;
8) stepena radioaktivnosti.
Pri osmatranju pokazatelja kvaliteta površinskih voda moraju se obezbediti i podaci o vodostaju, proticaju, temperaturi vode i meteorološkim uslovima. Ako na lokaciji stanice za kontrolu kvaliteta površinskih voda nisu obezbeđeni podaci o vodostaju i proticaju, oni se moraju obezbediti sa susedne merodavne stanice.

Član 32.

Na glavnoj stanici za kontrolu kvaliteta površinskih voda, kontrola se vrši svakodnevno, sa skraćenim obimom analize, odnosno 52 puta godišnje (jedanput nedeljno), sa ispitivanjima koja sadrže i pokazatelje utvrđene u članu 31. tač. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.
Pokazatelji utvrđeni u članu 31. tač. 6, 7. i 8. ovog pravilnika i ukupni organski ugljenik (TOC) ispituju se u periodu april - oktobar, u sedam ravnomerno raspoređenih serija prema hidrološkim uslovima.
Obim pokazatelja prema grupama biće utvrđen propisom za ispitivanje kvaliteta voda.
Kvalitet površinskih voda na stanici I reda kontroliše se najmanje 12 puta godišnje, odnosno jedanput mesečno. Ispitivanja obuhvataju pokazatelje iz tač. 1, 2, 3. i 4. člana 31. ovog pravilnika, kao i deo štetnih materija NH4, NO2, NO3, PO4 na -3, ukupni fosfor i fenole. U periodu karakterističnih nivoa (minimalnih i prvih porasta posle sušnog perioda), najmanje četiri puta godišnje vrše se ispitivanja utvrđena u članu 31. tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. ovog pravilnika, kao i sadržaja ukupnog organskog ugljenika (TOC).

Član 33.

Izveštaji o parametrima kvaliteta osmotrenim na izveštajnim stanicama za kontrolu kvaliteta površinskih voda (član 31. tač. 3, 4. i 5. i član 32. stav 1. ovog pravilnika) dostavljaju se na način i u terminima koji će biti utvrđeni propisom za hidrološki prognostički sistem.

Član 34.

Na stanici za kontrolu kvaliteta podzemnih voda prve izdani osmatraju se pokazatelji:
1) kiselosti - alkalnosti;
2) mineralizacije;
3) organskog zagađivanja;
4) štetnih i opasnih materija;
5) mikrobioloških sadržaja;
6) stepena radioaktivnosti.
Kvalitet podzemnih voda prve izdani ispituje se najmanje tri puta godišnje, u periodu karakterističnih nivoa podzemnih voda (minimalni, srednji i maksimalni).

Član 35.

Na stanici za kontrolu kvaliteta mora ispituju se pokazatelji:
1) organoleptičkih osobina;
2) kiseoničnog režima;
3) saliniteta;
4) mikrobioloških sadržaja;
5) stepena biološke produktivnosti;
6) povećanja prirodne temperature;
7) površinskih otpadnih materija;
8) stepena radioaktivnosti;
9) sadržaja štetnih i opasnih materija.
Kvalitet mora ispituje se najmanje 12 puta godišnje.

4. Program rada stanice za posebne namene

Član 36.

Na stanici za posebne namene vrše se osmatranja jednog ili više elemenata i pokazatelja, i to:
1) merenje talasa na rekama i jezerima;
2) merenje isparavanja;
3) merenje vlažnosti tla.

Član 37.

Na stanici za posebne namene vrši se:
1) merenje talasa, svakodnevno u 06.00 sati UTC;
2) merenje isparavanja sa vodene površine, svakog dana u 06.00 i 18.00 sati UTC;
3) merenje vlažnosti tla svakih 10 dana (5, 15. i 25. dana u mesecu).
Ostali elementi, kao što su preciznije određivanje bilansa površinskih voda, podzemnih voda prve izdani i kvalitativnih promena vode, regulišu se posebnim programom rada stanica, a u funkciji specijalnih zahteva.

5. Kvalitet podataka i izvršenje programa rada

Član 38.

Podaci osmotreni na hidrološkoj stanici od interesa za celu zemlju unose se u dnevnike čiji će sadržaj biti utvrđen propisom o evidentiranju, prikupljanju, arhiviranju i razmeni hidrometeoroloških podataka od interesa za celu zemlju.
Izveštaji sa osmotrenim operativnim podacima, koji se uključuju u razmenu hidrometeorološkim telekomunikacionim sistemom, šifruju se primenom postupaka utvrđenih u Priručniku za ključeve.

Član 39.

Podaci osmotreni u mrežama hidroloških stanica od interesa za celu zemlju moraju biti kontrolisani.
Kvalitet podataka prvog nivoa (direktna očitavanja instrumenata) kontroliše se na stanici na kojoj su podaci osmotreni.
Kvalitet podataka drugog nivoa (vrednosti hidroloških parametara), namenjenih za tekuću operativnu upotrebu, kontroliše se u organizaciji nadležnoj za rad stanice pre uključivanja u razmenu hidrometeorološkim telekomunikacionim sistemom.

Član 40.

Savezni hidrometeorološki zavod je odgovoran da podaci koji se arhiviraju, objavljuju ili uključuju u međunarodnu razmenu hidroloških podataka budu kontrolisani.

Član 41.

Izvršenje programa rada hidroloških stanica od interesa za celu zemlju, koji je utvrđen ovim pravilnikom, prati Savezni hidrometeorološki zavod.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 42.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

Prilog 1
SPISAK STANICA ZA POVRŠINSKE VODE OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU
------------------------------------------------------------------------
R. Naziv stanice Vodotok Odstojanje Izve- Rang Nadležna
br. od ušća štajna stanice služba
(km) stanica
------------------------------------------------------------------------
SLIV CRNOG MORA
------------------------------------------------------------------------
1 Bezdan Dunav 1425.5 + GL VOJ
2 Apatin 1401.4 + I VOJ
3 Bogojevo 1367.4 + GL VOJ
4 Dalj 1362.0 + GL HRV
5 Vukovar 1336.5 + I HRV
6 Ilok 1301.5 + I HRV
7 Novi Sad 1255.1 + I VOJ
8 Slankamen 1215.5 + I VOJ
9 Čenta 1206.0 + GL VOJ
10 Zemun 1174.0 + I SRB
11 Pančevo 1153.3 + I SRB
12 Smederevo 1116.2 + I SRB
13 Banatska Palanka 1076.6 + I VOJ
14 Veliko Gradište 1059.2 + I SRB
15 Golubac 1042.2 + I SRB
16 Donji Milanovac 995.0 + I SRB
17 Nova stanica 974.0 II SRB
18 Nova stanica 956.0 II SRB
19 HE Đerdap-GV 943.0 + II SRB
20 HE Đerdap-DV 943.0 + II SRB
21 Brza Palanka 883.8 I SRB
22 Mihajlovac (Nova st.) 872.0 + I SRB
23 Prahovo 861.0 + GL SRB
24 Dravograd Drava 402.0 + I SLO
25 Borl 320.0 I SLO
26 Varaždin 284.9 + I HRV
27 Nova stanica 242.0 I HRV
28 Botovo 227.2 + GL HRV
29 Terezino Polje 152.3 + I HRV
30 Donji Miholjac 74.6 + GL HRV
31 Belišće 53.8 + I HRV
32 Osijek 19.1 + I HRV
33 Otiški Vrh Meža 1.4 I SLO
34 Videm Dravinja 4.4 I SLO
35 Zamušani Pesnica 10.5 I SLO
36 Ludbreg Bednja 12.2 I HRV
37 Ceršak Mura 133.0 I SLO
38 Gornja Radgona 108.5 + GL SLO
39 Mursko Središče 62.5 + I HRV
40 Letina 40.0 I HRV
41 Pristava Ščavnica 5.7 I SLO
42 Polana Ledava 44.5 I SLO
43 Čentiba 3.5 I SLO
44 Hodoš 52.0 I SLO
45 Nova stanica 0.2 I SLO
46 Nova stanica Vučica 5.0 I HRV
47 Nova stanica Vuka 0.5 I HRV
48 Novi Kneževac Tisa 144.5 + GL VOJ
49 Senta 123.4 + I VOJ
50 Padej 105.4 I VOJ
51 Brana Bečej-GV 63.0 + I VOJ
52 Brana Bečej-DV 63.0 + I VOJ
53 Žabalj 38.9 + I VOJ
54 Titel 9.8 + GL VOJ
55 Subotica Kereš 27.1 I VOJ
56 Vrbica Zlatica 34.1 I VOJ
57 Tavankut-ustava Krivaja 105.0 I VOJ
58 Hetin Stari Begej 36.9 + I VOJ
59 Klek-GV Plovni Begej 0.8 I VOJ
60 Klek-DV 0.8 I VOJ
61 Srpski Itebej-GV 29.0 + I VOJ
62 Srpski Itebej-DV 29.0 + I VOJ
63 Stajićevo-GV Begej 10.0 + I VOJ
64 Stajićevo-DV 10.0 + I VOJ
65 Radovljica Sava 900.9 + GL SLO
66 Sveti Jakob 847.1 + GL SLO
67 Litija 818.6 I SLO
68 Radeče 783.6 + GL SLO
69 Brestanica (Nova st.) 730.0 I SLO
70 Jesenice 693.8 + I HRV
71 Podsused 675.4 I HRV
72 Zagreb 664.2 + I HRV
73 Rugvica 636.3 + I HRV
74 Galdovo 581.5 + I HRV
75 Crnac 575.0 + I HRV
76 Jasenovac 500.5 + GL HRV
77 Stara Gradiška 453.4 + I HRV
78 Mačkovac 439.0 + I HRV
79 Davor-nizv. 418.0 + I HRV
80 Slavonski Kobaš 390.5 I HRV
81 Slavonski Brod 360.0 + I HRV
82 Oprisavci (Nova st.) 330.0 I HRV
83 Slavonski Šamac 306.0 + I HRV
84 Županja 262.0 + I HRV
85 Brčko 226.0 I BiH
86 Jamena 200.0 + I VOJ
87 Bosanska Rača 176.0 + GL BiH
88 Bosut 160.0 + I VOJ
89 Sremska Mitrovica 136.0 + GL VOJ
90 Šabac 102.6 + I SRB
91 Ostružnica 41.0 + I SRB
92 Beograd 2.0 + I SRB
93 Jesenica Sava Dolinka 19.4 I SLO
94 Sveti Janez Sava Bohinjka 32.8 I SLO
95 Suha Sora 8.0 + I SLO
96 Moste-Zalog Ljubljanica 11.4 + I SLO
97 Nazarje Savinja 56.6 + I SLO
98 Laško 14.3 + I SLO
99 Gaberje Mirna 9.3 I SLO
100 Dvor Krka 71.0 + I SLO
101 Podbočje 16.1 + GL SLO
102 Zelenjak Sutla 29.8 + I HRV
103 Rakovec 8.1 I HRV
104 Kupljenovo Krapina 13.8 + I HRV
105 Petrina Kupa 266.6 I SLO
106 Radenci 236.4 + I SLO
107 Kamanje 171.6 + I HRV
108 Karlovac 133.0 + I HRV
109 Kamnička Kiselica 92.1 + I HRV
110 Šišinec 64.9 + I HRV
111 Sisak 3.5 + I HRV
112 Gradac-Primostek Lahinja 7.3 I SLO
113 Turkovići Gornja Dobra 6.5 I HRV
114 Lešće Donja Dobra 34.8 + I HRV
115 Veljun Korana 50.0 + I HRV
116 Nova stanica 2.0 I HRV
117 Mrzlo Polje Donja Mrežnica 5.9 I HRV
118 Glina Glina 19.7 + I HRV
119 Nova stanica Lonja 5.0 I HRV
120 Čazma Česma 44.1 + I HRV
121 Martin Brod-nizv. Una 195.0 + I BiH
122 Kralje 136.0 + GL BiH
123 Bosanski Novi-nizv. 71.0 + I BiH
124 Kostajnica 42.1 + I HRV
125 Bosanska Dubica 20.1 + I BiH
126 Titov Drvar Unac 21.7 I BiH
127 Rmanj Manastir 0.7 I BiH
128 Ključ Sana 102.0 + I BiH
129 Sanski Most 65.0 + I BiH
130 Urije 2.0 I BiH
131 Gomjenica Gomjenica 3.0 I BiH
132 Veliko Vukovje Ilova 18.7 I HRV
133 Gornji Vakuf Vrbas 212.8 I BiH
134 Daljan 185.0 + I BiH
135 Han Skela 150.0 + GL BiH
136 Kozluk 149.0 I BiH
137 Bočac 108.0 + I BiH
138 Banja Luka 79.0 + I BiH
139 Delibašino Selo 71.0 + I BiH
140 Razboj 13.0 I BiH
141 Volari Pliva 17.7 + I BiH
142 Sarići Janja 1.0 I BiH
143 Vrbanja Vrbanja 8.5 + I BiH
144 Lužani (Nova st.) Orljava 5.0 I HRV
145 Brestovo Ukrina 71.0 I BiH
146 Derventa 25.6 + I BiH
147 Plandište Vrelo Bosne 0.0 I BiH
148 Reljevo Bosna 262.0 + I BiH
149 Dobrinje 226.5 I BiH
150 Raspotočje 193.0 + I BiH
151 Maglaj 97.0 + I BiH
152 Usora 76.0 I BiH
153 Doboj 71.0 + GL BiH
154 Modriča 24.0 + I BiH
155 Ilidža Željeznica 1.0 I BiH
156 Sarajevo Miljacka 16.0 + I BiH
157 Podstijene Fojnica 11.7 I BiH
158 Merdani Lašva 2.2 I BiH
159 Olovo Krivaja 64.0 + I BiH
160 Zavidovići 2.0 I BiH
161 Teslić Usora 28.4 + I BiH
162 Strašanj Spreča 44.0 I BiH
163 Modrac-izlaz 59.5 + I BiH
164 Karanovac 29.0 I BiH
165 Oštra Luka Tolisa 16.0 II BiH
166 Srebrenik Tinja 5.0 I BiH
167 Vršani Lukavac 6.2 II BiH
168 Bastasi Drina 317.0 I BiH
169 Foča-most 298.0 + I BiH
170 Vitković 267.0 GL BiH
171 Višegrad-brana nizv. 232.0 + I BiH
172 Bajina Bašta 160.0 + I SRB
173 Mihaljevići 132.1 I SRB
174 Radalj 85.5 + GL SRB
175 Janja 32.0 + I BiH
176 Crna Poljana Tara 123.8 I CG
177 Trebaljevo 109.0 + GL CG
178 Bistrica 79.2 I CG
179 Đurđevića Tara 56.0 + I CG
180 Duški Most Komarnica 26.9 + I CG
181 Avdagića Luke Bistrica 5.0 I BiH
182 Gradac Čehotina 55.5 + I CG
183 Foča 0.6 + I BiH
184 Otricevo Prača 2.0 I BiH
185 Plav Lim 196.8 I CG
186 Ivangrad 155.0 + GL CG
187 Bijelo Polje 124.9 + I CG
188 Dobrakovo 109.8 + I CG
189 Prijepolje 74.5 + GL SRB
190 Priboj 47.2 I SRB
191 Rudo 25.4 + I BiH
192 Gustinje Grnčar 15.0 I CG
193 Radijevići Uvac 86.0 I SRB
194 Mioče 2.0 I BiH
195 Višegrad-Lipa Rzav 0.5 I BiH
196 Kušlat Drinjača 3.0 + I BiH
197 Lešnica Jadar 1.4 I SRB
198 Priboj Janja 23.0 I BiH
199 Nijemci Bosut 56.8 II HRV
200 Bosut 0.1 + I VOJ
201 Valjevo Kolubara 80.3 + I SRB
202 Slovac 54.7 + GL SRB
203 Beli Brod 39.2 + GL SRB
204 Draževac 12.0 + GL SRB
205 Bogovađa Ljig 6.4 + I SRB
206 čemanov Most Tamnava 13.5 + I SRB
207 Jaša Tomić Tamiš 116.0 + GL VOJ
208 Tomaševac-GV 81.0 + I VOJ
209 Tomaševac-DV 81.0 + I VOJ
210 Opovo-GV 39.0 + I VOJ
211 Opovo-DV 39.0 + I VOJ
212 Pančevo 1.0 I VOJ
213 Markovićevo Brzava 18.0 + I VOJ
214 Veliki Gaj Rojga 12.0 + I VOJ
215 Vatin Moravica 16.0 + I VOJ
216 Varvarin Velika Morava 327.2 + GL SRB
217 Ćuprija 191.0 + I SRB
218 Bagrdan 154.2 + GL SRB
219 Žabarski Most 96.0 + I SRB
220 Ljubičevski Most 34.8 + GL SRB
221 Vranjski Priboj Južna Morava 211.6 + I SRB
222 Grdelica 163.0 + GL SRB
223 Korvingrad 100.7 + GL SRB
224 Aleksinac 61.8 + I SRB
225 Mojsinje 18.1 + GL SRB
226 Kosovska Vitina Binačka Morava 313.0 I KOS
227 Končulj 266.5 I KOS
228 Vlasotince Vlasina 10.4 I SRB
229 Leskovac Veternica 11.7 I SRB
230 Pečenjevce Jablanica 2.7 I SRB
231 Pukovac Pusta 4.5 I SRB
232 Pepeljevac Toplica 72.2 I SRB
233 Doljevac 3.0 + I SRB
234 Dimitrovgrad Nišava 142.0 I SRB
235 Pirot 111.2 + I SRB
236 Bela Palanka 70.7 + I SRB
237 Niš 21.4 + GL SRB
238 Mrtvine Gaberska 3.0 I SRB
239 Strazimirovci Jerma 0.5* I SRB
240 Trnski Odorovci 21.5 I SRB
241 Staničenje Temštica 0.5 I SRB
242 Braičevci Visočica 37.8 I SRB
243 Visočka Ržana Dojkinačka 4.0 I SRB
244 Kratovska Stena Zapadna Morava 206.0 + GL SRB
245 Miločaj 119.0 + I SRB
246 Trstenik 63.5 + I SRB
247 Jasika 80.5 + GL SRB
248 Ivanjica Moravica 47.9 I SRB
249 Arilje 13.7 I SRB
250 Arilje Veliki Rzav 2.2 I SRB
251 Šengolj Đetinja 10.0 I SRB
252 Užička Požega Skrapež 5.3 + I SRB
253 Preljina Čemernica 4.8 I SRB
254 Bač Ibar 239.6 I CG
255 Batrage 230.0 I SRB
256 Prelez 182.0 I KOS
257 Leposavić 131.0 I KOS
258 Raška 94.3 + GL SRB
259 Ušće 57.7 I SRB
260 Lopatnica-Lakat 26.5 + I SRB
261 Kraljevo 7.0 + I SRB
262 Vragolije Sitnica 52.0 I KOS
263 Nedakovac 26.0 I KOS
264 Miloševo Lab 11.4 I KOS
265 Raška Raška 0.3 + I SRB
266 Ušće Studenica 3.5 I SRB
267 Guberevac Gruža 27.4 I SRB
268 Bivolje Rasina 5.5 + I SRB
269 Majur Lugomir 12.7 I SRB
270 Batočina Lepenica 7.0 I SRB
271 Svilajnac Resava 3.8 I SRB
272 Smederevska Palanka Jasenica 13.7 I SRB
273 Smederevska Palanka Kubršnica 2.3 I SRB
274 Gornja Mlava 82.3 I SRB
275 Nova stanica 5.0 I SRB
276 Kuštilj Karaš 23.8 I VOJ
277 Dobričevo 14.0 + GL VOJ
278 Kusić Nera 13.0 + GL VOJ
279 Vračev Gaj 3.0 I VOJ
280 Kučevo Pek 44.5 I SRB
281 Kusići 6.6 I SRB
282 Topolnica Porečka 8.6 I SRB
283 Brusnik Veliki Timok 20.0 I SRB
284 Knjaževac Beli Timok 45.8 I SRB
285 Zaječar 4.0 + GL SRB
286 Štrbac Trgoviški Timok 12.8 I SRB
287 Rgošte Svrljiški Timok 5.4 I SRB
288 Bogovina Crni Timok 53.0 I SRB
289 Gamzigrad 19.2 I SRB
290 Bezdan-vodoz.ustava Kanal DTD 0.0 I VOJ
291 Sebeš Fok Bajski Kanal 0.0 I VOJ
292 Riđica Plazović 44.5 I VOJ
293 Bački Breg 20.3 I VOJ
294 Bogojevo-prevodnica Kanal DTD 89.5 I VOJ
295 Bečej-prevodnica 146.0 I VOJ
296 Žabalj-crpna stan. 0.8 I VOJ
297 Novi Sad-hidročvor 4.4 I VOJ
298 Padej-ustava Zlatica 0.0 I VOJ
299 Novi Bečej-ustava Kanal DTD 146.7 I VOJ
300 Čenta-ustava 43.5 + I VOJ
301 Kajtasovo-GV 8.7 + I VOJ
302 Kajtasovo-DV 8.7 + II VOJ
------------------------------------------------------------------------
SLIV JADRANSKOG MORA
------------------------------------------------------------------------
303 Kobarid Soča 94.4 I SLO
304 Solkan 44.2 + I SLO
305 Kal Koritnica 1.7 I SLO
306 Žaga Učeja 0.6* I SLO
307 Hotešček Idrijica 5.3 I SLO
308 Miren Vipava 7.2 + I SLO
309 Neblo Reka 2.0* + I SLO
310 Potoki Nadiža 2.0* I SLO
311 Kubed Rižana 12.9 I SLO
312 Podkaštel Dragonja 5.0 II SLO
313 Portonski Most Mirna 12.7 I HRV
314 Potpičan Raša 19.4 I HRV
315 Crikvenica Dubračina 0.7 I HRV
316 Jankovića Buk Zrmanja 14.7 I HRV
317 Knin Krka 51.8 I HRV
318 Skradinski Buk 7.0 I HRV
319 Drniš Čikola 15.1 I HRV
320 Vinalić Cetina 98.0 I HRV
321 Han 63.7 I HRV
322 Tisne Stine 6.6 I HRV
323 Glavatičevo Neretva 165.6 I BiH
324 Konjic 141.0 + GL BiH
325 Mostar 66.0 + II BiH
326 Žitomislići 47.0 I BiH
327 Metković 20.6 I HRV
328 Opuzen 11.8 I HRV
329 Marina Pećina Rama 7.4 I BiH
330 Jasenica Jasenica 7.6 I BiH
331 Lištica Lištica 25.0 I BiH
332 Buna Buna 1.5 I BiH
333 Stolac Bregava 27.0 I BiH
334 Peć Mlini Tihaljina 40.0 I BiH
335 Humac Trebižat 22.0 I BiH
336 Fraskanjelo Bojana 20.0 + I CG
337 Vranjina Skadarsko jez.0.0 I CG
338 Ckla 0.0 I CG
339 Donja Plavnica 0.0 + II CG
340 Orahovo Orahovštica 2.1 II CG
341 Rijeka Crnojevića Crnojevića R. 0.4 II CG
342 Bazagurska Bazagurska 0.2 I CG
343 Pernica Morača 72.4 II CG
344 Zlatica 40.0 I CG
345 Titograd 31.4 + I CG
346 Vukovci 10.0 I CG
347 Duklov Most Zeta 68.0 + I CG
348 Danilovgrad 27.0 I CG
349 Trgaj Cijevna 20.4 I CG
350 Kpuz Beli Drim 59.0* I KOS
351 Rogovo 46.0* II KOS
352 Krajk 35.5* I KOS
353 Đonaj 14.6* + II KOS
354 Vrbnica 0.1* + II KOS
355 Klina Klina 0.9 I KOS
356 Peć Pećka Bistrica 31.4 I KOS
357 Kpuz Miruša 0.5 + I KOS
358 Đakovica Erenik 8.0 I KOS
359 Pirane Topluha 0.8 II KOS
360 Vlašnja Prizr. Bistrica 2.3 II KOS
361 Orćuša Plavska 0.5* I KOS
362 Kruševo Restelnička 10.0* II KOS
363 Sveti Naum Crni Drim 0.0 I MAK
364 Ložani 51.8* I MAK
365 HE Špilje 12.6* I MAK
366 Ohrid Ohridsko jez. 0.0 + I MAK
367 Sveti Naum 0.0 I MAK
368 Peštani 0.0 I MAK
369 Kalište 0.0 I MAK
370 Kosel Koselska 8.0 I MAK
371 Botun Sateska 14.4 I MAK
372 Boškov Most Radika 10.0 I MAK
373 Asamati-Pretor Prespansko j. 0.0 + I MAK
374 Stenje 0.0 I MAK
375 Nakolec 0.0 I MAK
376 Brajčino Brajčinska 5.0 I MAK
377 Resen Golema 9.4 I MAK
------------------------------------------------------------------------
PODRUČJE KARSTA
------------------------------------------------------------------------
378 Postojna Pivka 0.1 I SLO
379 Cerkvenikov Mlin Notranjska reka 7.6 I SLO
380 Livold Rinža 15.0 I SLO
381 Čoviče Gacka 19.0 I HRV
382 Budak Lika 1.0 II HRV
383 Barlete Jadova 4.0 I HRV
384 Kovači Šuica 3.0 I HRV
385 Kifino Selo Zalomka 0.3 I BiH
386 Trebinje Trebišnjica 59.5 I BiH
387 Srđevići Mušnica 8.6 I BiH
388 Golubići Rika 2.5 I BiH
389 Guber Sturba 2.0 I BiH
390 Gornji Malovan Milač 0.1 I BiH
391 Dragnic Ponor Glamočko polje 0.5 I BiH
------------------------------------------------------------------------
SLIV EGEJSKOG MORA
------------------------------------------------------------------------
392 Raven Vardar 285.0* I MAK
393 Raduša 226.7* + GL MAK
394 Skoplje 194.4* + I MAK
395 Titov Veles 127.8* + GL MAK
396 Nogaevci 109.4* I MAK
397 Staro Gradsko 99.8* I MAK
398 Krivolak 63.0* I MAK
399 Demir Kapija 48.9* + GL MAK
400 Đevđelija Treska 2.3* + GL MAK
401 Makedonski Brod 86.5 + I MAK
402 Saraj 5.0 + I MAK
403 General Janković Lepenac 21.0 + GL KOS
404 Zlokućane 4.0 I MAK
405 Pelince Pčinja 76.2 + I MAK
406 Katlanovska Banja 13.0 + GL MAK
407 Trnovec Kriva 31.9 + I MAK
408 Dobrošani Kumanovska 1.0 I MAK
409 Babuna-Stopanstvo Babuna 2.3 I MAK
410 Oči Pale Bregalnica 146.0 + I MAK
411 Kalimanci 122.0 I MAK
412 Štip 57.8 + I MAK
413 Ubogo 6.0 I MAK
414 Bučin Crna Reka 174.0 + I MAK
415 Novaci 125.0 + I MAK
416 Skočivir 100.0 + GL MAK
417 Rasimbegov Most 70.0 I MAK
418 Vozarci 20.7 I MAK
419 Borotino Borotinjsko Blato 6.5 + I MAK
420 Brod Eleška 0.1 I MAK
421 Novi Dojran Dojransko j. 0.0 + I MAK
422 Mrdaj 0.0 I MAK
423 Ribarce Dragovštica 0.1* I SRB
424 Ribarce Brankovačka 0.8 I SRB
425 Suševo Strumica 37.6 + I MAK
426 Smolarski Most 1.0* I MAK
427 Dvorište Cironska 5.3 I MAK
------------------------------------------------------------------------
* Odstojanje od državne granice
Spisak oznaka:
SRB - RHMZ SR Srbije
HRV - RHMZ SR Hrvatske
SLO - RHMZ SR Slovenije
MAK - RHMZ SR Makedonije
CG - RHMZ SR Crne Gore
BiH - RHMZ SR Bosne i Hercegovine
VOJ - PHMZ SAP Vojvodine
KOS - PHMZ SAP Kosova
DV - donja voda
GV - gornja voda
GL - glavna stanica
I - stanica prvog reda
II - stanica drugog reda
Prilog 2
SPISAK STANICA ZA PODZEMNE VODE OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU
-------------------------------------------------------------------------------
R. Naziv stanice Područje Geografska Izveš- Rang Nadležna
br. širina dužina tajna stanice služba
stanica
-------------------------------------------------------------------------------
1 Gornji Lakoš Prekmursko polje 46 33 16 25 II SLO
2 Lipovci 46 37 16 14 II SLO
3 Rankovci 46 40 16 05 + GL SLO
4 Sl.1 (Miklovec) 46 28 16 35 I SLO
5 Veščica Mursko polje 46 31 16 15 II SLO
6 Bunčani 46 35 16 08 I SLO
7 Ključarovci 46 33 16 09 II SLO
8 Trgovišče Sl. 2 Ptujsko polje 46 24 16 06 GL SLO
9 Tezno Dravsko polje 46 31 15 40 I SLO
10 Brunšvik 46 26 15 44 II SLO
11 Zgornje Jablane 46 24 15 42 II SLO
12 Spodnja Hajdina 46 24 15 51 II SLO
13 Parižlje Dolina Bolske 46 16 15 03 II SLO
14 Zg. Grušovlje Sp. Savinj. dol. 46 16 15 06 II SLO
15 Gotovlje 46 15 15 09 I SLO
16 Trnovlje Dolina Hudinje 46 15 15 18 II SLO
17 Nuk.elektrana Brežiško polje 45 56 15 32 II SLO
18 Bukošek 45 55 15 37 II SLO
19 Skopice Krško polje 45 55 15 32 + GL SLO
20 Cerklje 45 53 15 31 II SLO
21 Drama Šentjer. polje 45 52 15 20 II SLO
22 Podgorje Dol. Kam. Bist. 46 12 14 35 I SLO
23 Podgorica 46 05 14 36 II SLO
24 Medno Ljubljansko pol. 46 07 14 26 II SLO
25 Kleče 46 05 14 29 + GL SLO
26 Hrastje 46 04 14 34 II SLO
27 Črna Vas Ljubljansko bar. 46 00 14 28 I SLO
28 Trata Sorško polje 46 10 14 21 I SLO
29 Meja 46 11 14 22 II SLO
30 Breg 46 12 14 23 II SLO
31 Hrastje Kranjsko polje 46 13 14 23 I SLO
32 Brnik 46 13 14 27 II SLO
33 Šempeter Vipav. Soš. dol.45 55 13 38 II SLO
34 Miren 45 53 13 36 + GL SLO
35 Orehovlje 45 33 13 36 II SLO
36 Ajdovščina 45 52 13 35 I SLO
37 Dekanovec Podravina 46 27 16 36 + GL HRV
38 Murišćak 46 26 16 39 II HRV
39 Hodošan 46 24 16 40 II HRV
40 Letina 46 25 16 41 I HRV
41 Goričan Gomajna 46 23 16 42 II HRV
42 Goričan 46 23 16 41 II HRV
43 Čukovec 46 22 16 43 II HRV
44 Kotoriba-Klan 46 20 16 48 GL HRV
45 Kotoriba 46 20 16 28 II HRV
46 Bistrec kot.Kan 46 19 16 50 II HRV
47 Legrad-leva obala 46 18 16 51 II HRV
48 Legrad 46 17 16 52 I HRV
49 Ćelekovec Kut 46 16 16 53 II HRV
50 Ćelekovec Keter 46 15 16 55 II HRV
51 Ćelekovec Šoder 46 14 16 56 II HRV
52 Gotalovo 46 13 16 59 II HRV
53 Gola 46 12 17 01 I HRV
54 Jagerov Kut 46 06 17 05 II HRV
55 Ždala Telek 46 02 17 09 II HRV
56 Senjanska Luka 46 05 17 11 II HRV
57 Netig 46 02 17 14 I HRV
58 Podr.Mekiš 45 59 17 16 II HRV
59 St.Gradački Mar. 45 57 17 18 I HRV
60 Terezino Polje 45 56 17 27 + GL HRV
61 Bekavar 45 55 17 34 II HRV
62 Vaška 45 48 17 40 I HRV
63 Sopje 45 48 17 45 II HRV
64 Čađavica 45 44 17 51 II HRV
65 Moslavina Podra. 45 46 17 58 II HRV
66 Viljevo 45 45 18 03 II HRV
67 Donji Miholjac 45 45 18 10 I HRV
68 Podgajci Podrav. 45 43 18 16 II HRV
69 Belišće 45 41 18 25 I HRV
70 Osijek 45 34 18 42 + GL HRV
71 Bregana 45 50 15 42 II HRV
72 Brestovje 45 48 15 50 II HRV
73 Komarnica 46 17 16 34 I HRV
74 Ključ Posavina 45 52 15 41 II HRV
75 Obrežje 45 51 15 41 II HRV
76 Rakitje I 45 48 15 49 II HRV
77 Rakitje II 45 47 15 49 II HRV
78 Stupnik 45 46 15 50 II HRV
79 Gradići 45 43 16 02 II HRV
80 Čički Gaj 45 42 16 06 + GL HRV
81 Kobilići 45 44 16 07 II HRV
82 Leknend 45 45 16 06 II HRV
83 Novaki 45 46 16 05 II HRV
84 Jazvenik 45 29 16 19 II HRV
85 Sisak 45 30 16 21 + GL HRV
86 Sisak Meloščica 45 30 16 23 II HRV
87 Bok 45 31 16 25 II HRV
88 Palanjek 45 31 16 25 II HRV
89 Jazvine 45 32 16 26 II HRV
90 Novska 45 20 16 58 I HRV
91 Bročice 45 18 16 58 II HRV
92 Jasenovac 45 16 16 55 II HRV
93 Nova Gradiška 45 16 17 23 + GL HRV
94 Visoka Greda 45 12 17 20 II HRV
95 Lužane H1 45 10 17 41 I HRV
96 Živike H2 45 08 17 39 II HRV
97 Varoško Polje 45 07 17 58 II HRV
98 Sredanci 45 09 18 17 I HRV
99 Andrijevci 45 11 16 18 II HRV
100 Stari Perkovci 45 13 17 21 II HRV
101 Piškarevci 45 15 18 24 II HRV
102 Đakovo 45 18 17 25 II HRV
103 Kruševica 45 04 18 59 II HRV
104 Sikirevci-atar 45 06 17 58 II HRV
105 Babina Greda 45 08 18 32 II HRV
106 Cerna 45 11 18 41 II HRV
107 Matinac 45 07 17 44 + GL HRV
108 Gradište 45 09 18 42 II HRV
109 Privlaka 45 11 18 50 II HRV
110 Gunja 44 53 18 51 II HRV
111 Vrbanja 44 58 18 56 I HRV
112 Spačva 45 03 18 54 II HRV
113 Zaprešić 45 51 15 49 I HRV
114 D.Gradina 45 16 16 55 II BiH
115 Mlinarice 45 13 16 58 + GL BiH
116 Bos.Gradiška 45 09 17 15 II BiH
117 Bos.Mladenovac 45 10 17 18 II BiH
118 Bajinci 45 06 17 29 II BiH
119 Glamočani 45 04 17 27 II BiH
120 Srbac 45 06 17 31 GL BiH
121 Vlaknica 45 08 17 40 II BiH
122 Bosanski Brod 45 08 17 59 II BiH
123 Sijekovica 45 06 17 59 I BiH
124 Bosanski Brod 45 09 18 01 II BiH
125 Bosanski Šamac 45 04 18 28 GL BiH
126 Bosanski Šamac 45 04 18 26 + II BiH
127 Tolisa 45 03 18 39 II BiH
128 Tolisa 45 01 18 38 I BiH
129 Tolisa 45 01 18 37 II BiH
130 Brčko 44 52 18 50 + BiH
131 Bunar u Burumu Semberija 44 51 19 04 GL BiH
132 Donje Crnjelovo 44 51 19 07 II BiH
133 Poloj 44 52 19 07 II BiH
134 Krivi Rast 44 53 19 11 I BiH
135 Begov Put 44 54 19 16 II BiH
136 Bosanska Rača 44 53 19 20 I BiH
137 Ogorelica Bun. 44 49 19 09 II BiH
138 Gornji Brodac 44 51 19 16 II BiH
139 Bunar u Trnjac. 44 50 19 18 II BiH
140 Dvorovi Bunar 44 48 19 16 II BiH
141 Salaš 44 54 19 21 II BiH
142 Budžak Bunar 44 47 19 10 II BiH
143 Bijeljina 44 46 19 14 + GL BiH
144 Balatun 44 41 19 19 II BiH
145 Popovi 44 46 19 18 II BiH
146 Patkovača 44 43 19 13 II BiH
147 Janja 44 30 19 15 I BiH
148 Batković Klis 44 51 19 12 II BiH
149 Prijedor Prijedor polje 45 00 16 39 II BiH
150 Prijedor 45 00 16 41 I BiH
151 Rizvanovići 44 59 16 41 II BiH
152 Kožune Kotorsko 44 59 18 06 II BiH
153 Kotorsko 44 51 18 05 II BiH
154 Osiječani 44 51 18 06 II BiH
155 Doboj Rudanke 44 45 18 04 I BiH
156 Doboj 44 45 18 05 II BiH
157 Doboj 44 44 18 04 II BiH
158 Morančani Dolina sreće 44 29 18 40 II BiH
159 Dubrave 44 28 18 43 II BiH
160 Živinice 44 27 18 40 I BiH
161 Vukovije 44 28 18 47 II BiH
162 Bašigovci 44 26 18 44 II BiH
163 Miljanovci 44 28 18 50 II BiH
164 Tupkovići 44 25 18 48 II BiH
165 Zelima 44 25 18 45 II BiH
166 Bojnik Sarajevsko polje 43 52 18 18 + I BiH
167 Rajlovac 43 52 18 20 II BiH
168 Osijek 43 51 18 19 II BiH
169 Redoč Mostarsko polje 43 18 17 48 II BiH
170 Gnojnice 43 18 17 51 I BiH
171 Bačevići 43 16 17 48 II BiH
172 Lakševina 43 15 17 52 II BiH
173 Čapljina Donja Neretva 43 07 17 41 II BiH
174 Čapljina 43 06 17 42 I BiH
175 Velika Gomila 43 04 17 41 II BiH
176 Kozjak 43 02 17 29 II BiH
177 Blace 43 01 17 30 GL BiH
178 Ploče 43 02 17 28 + II BiH
179 Kikinda Banat 5 50 20 26 + GL VOJ
180 Bačka Topola Bačka 45 46 19 45 + GL VOJ
181 Sombor 45 46 19 08 + GL VOJ
182 Zrenjanin Banat 45 23 20 22 + GL VOJ
183 Rimski Šančevi Bačka 45 07 20 00 + GL VOJ
184 Maradik Srem 45 09 20 00 + GL VOJ
185 Banatski Karlovac Banat 45 03 21 02 + GL VOJ
186 Laćarak Srem 45 05 19 33 + GL VOJ
187 Kovin Banat 44 45 20 59 + GL VOJ
188 Banatski Aranđelov. Banat 46 04 20 13 GL VOJ
189 Subotica Bačka 46 00 19 30 GL VOJ
190 Aleksa Šantić 45 55 19 20 GL VOJ
191 Sterijino 45 48 20 01 GL VOJ
192 Toba Banat 45 41 20 33 GL VOJ
193 Vrbas Bačka 45 34 19 39 GL VOJ
194 Nadalj 45 30 19 55 GL VOJ
195 Krajišnik Banat 45 38 20 45 GL VOJ
196 Bač Bačka 45 29 19 40 GL VOJ
197 Lokve Lokve 45 09 21 01 GL VOJ
198 Šid Srem 45 09 19 15 GL VOJ
199 Kovačica Banat 45 10 20 48 GL VOJ
200 Inđija Srem 45 04 20 08 GL VOJ
201 Nova Pazova 44 55 20 18 GL VOJ
202 Nikinci 44 51 19 48 GL VOJ
203 Bezdan Dunav 45 51 18 56 I VOJ
204 Apatin 45 11 19 00 I VOJ
205 Bogojevo 45 49 19 03 I VOJ
206 Bačka Palanka 45 22 19 25 I VOJ
207 Novi Sad 45 20 19 46 I VOJ
208 Lok 45 13 20 12 I VOJ
209 Starčevo 44 49 20 43 I VOJ
210 Ivanovo 44 44 20 43 I VOJ
211 Banatski Brestovac 44 44 20 46 I VOJ
212 Kovin 44 45 21 00 I VOJ
213 Gaj 44 48 21 05 I VOJ
214 Dubovac 45 48 21 13 I VOJ
215 Jamena Sava 44 53 19 05 I VOJ
216 Sremska Rača 44 54 19 02 I VOJ
217 Sremska Mitrovica 44 58 19 37 I VOJ
218 Klenak 44 45 19 44 I VOJ
219 Obrež 44 44 19 59 I VOJ
220 Kupinovo 44 42 20 03 I VOJ
221 Višnjićevo Bosut 44 55 19 21 I VOJ
222 Novi Kneževac Tisa 46 03 20 06 I VOJ
223 Kanjiža 46 04 20 03 I VOJ
224 Padej 45 49 20 06 I VOJ
225 Burza 45 39 20 05 I VOJ
226 Taraš 45 28 20 12 I VOJ
227 Aradac-Đur 45 23 20 18 I VOJ
228 Kničanin 45 11 20 08 I VOJ
229 Perlez Begej 45 12 20 24 I VOJ
230 Sečanj Tamiš 45 22 20 47 I VOJ
231 Idvor 45 11 20 31 I VOJ
232 Opovo 45 03 20 03 I VOJ
233 Pančevo 44 52 20 39 I VOJ
234 Vrančev Gaj Nera 44 53 21 23 I VOJ
235 Bašaid Banat 45 39 20 25 II VOJ
236 Sajan 45 50 20 17 II VOJ
237 Novi Bečej 45 41 20 17 II VOJ
238 Bašaid 45 38 20 22 II VOJ
239 Kumane 45 32 20 14 II VOJ
240 Hetin 45 37 20 44 II VOJ
241 Torda 45 33 20 28 II VOJ
242 Novi Itebej 45 33 20 41 II VOJ
243 Begejci 45 32 20 36 II VOJ
244 Međa 45 32 20 45 II VOJ
245 Šurjan 45 22 20 53 II VOJ
246 Neuzino 45 19 20 42 II VOJ
247 Perlez 45 09 20 22 II VOJ
248 Knićanin-Čenta 45 08 20 19 II VOJ
249 Knićanin-Čenta 45 07 20 20 II VOJ
250 Seleuš 45 07 20 05 II VOJ
251 Gudurica 45 10 21 26 II VOJ
252 Češko Selo 44 56 21 22 II VOJ
253 Crvena Crkva 44 54 21 22 II VOJ
254 Banatska Palanka 44 50 21 20 II VOJ
255 Kusić 44 52 21 30 II VOJ
256 Kovačica-Uzdin 45 08 20 37 II VOJ
257 Baranda 45 05 20 29 II VOJ
258 Kačarevo 44 57 20 43 II VOJ
259 Starčevo 44 49 20 46 II VOJ
260 Bavanište 44 49 20 53 II VOJ
261 Deliblato 44 49 21 02 II VOJ
262 Dubovac 44 49 21 13 II VOJ
263 Dubovac 44 47 21 13 II VOJ
264 Gaj 44 46 21 03 II VOJ
265 Crpna stanica Gaj 44 44 21 08 II VOJ
266 Kovin 44 42 20 57 II VOJ
267 Radanovačka Šuma Bačka 46 10 19 40 II VOJ
268 Radanović 46 08 19 40 II VOJ
269 Stanišić 45 57 19 16 II VOJ
270 Stanišić 45 56 19 11 II VOJ
271 Bački Breg 45 53 18 58 II VOJ
272 Bezdan 45 51 18 57 II VOJ
273 Svetozar Miletić 45 51 19 12 II VOJ
274 Kljajićevo 45 46 19 16 II VOJ
275 Apatin 45 37 18 58 II VOJ
276 Srpski Miletić 45 34 19 12 II VOJ
277 Kupusina 45 43 18 37 II VOJ
278 Horgoš 46 08 20 01 II VOJ
279 Kanjiža 46 04 20 02 II VOJ
280 Horgoš 46 09 19 58 II VOJ
281 Horgoš 46 06 20 02 II VOJ
282 Senta 45 57 20 04 II VOJ
283 Senta 45 57 20 04 II VOJ
284 Bečej 45 38 19 59 II VOJ
285 Srbobran 45 34 19 47 II VOJ
286 Vrbas 45 33 19 39 II VOJ
287 Srbobran 45 30 20 33 II VOJ
288 Lalić 45 31 19 22 II VOJ
289 Karavukovo 45 28 19 08 II VOJ
290 Selenča 45 25 19 19 II VOJ
291 Bač 45 21 19 12 II VOJ
292 Čurug 45 27 20 02 II VOJ
293 Žabalj 45 27 20 10 II VOJ
294 Temerin 45 24 19 54 II VOJ
295 Gospođinci 45 24 20 00 II VOJ
296 Bački Jarak 45 23 19 52 II VOJ
297 Žabalj 45 22 20 04 II VOJ
298 Kovilj 45 13 20 02 II VOJ
299 Adaševci Srem 45 03 19 14 II VOJ
300 Jamena 44 51 19 02 II VOJ
301 Sremska Mitrovica 44 59 19 39 II VOJ
302 Vrbica Banat 46 01 20 21 II VOJ
303 Jazovo 45 54 20 13 II VOJ
304 Kikinda-Oluš 45 50 20 29 II VOJ
305 Iđoš (Berčulja) 45 50 20 19 II VOJ
306 Jankov Most 45 28 20 26 II VOJ
307 Žitište 45 29 20 35 II VOJ
308 Straža 44 58 21 18 II VOJ
309 Vršac 45 06 21 18 II VOJ
310 Vatin 45 14 21 15 II VOJ
311 Dužine 45 17 21 00 II VOJ
312 Jermenovci 45 11 21 03 II VOJ
313 Veliki Alas 45 06 20 52 II VOJ
314 Radanovačka Šuma Bačka 46 09 19 50 II VOJ
315 Radanovačka Šuma 46 10 19 44 II VOJ
316 Riđica 45 59 19 05 II VOJ
317 Sombor 45 46 19 05 II VOJ
318 Ratkovo 45 27 19 20 II VOJ
319 Bačko Novo Selo 45 16 19 08 II VOJ
320 Bačko Novo Selo 45 18 19 12 II VOJ
321 Silbaš 45 24 19 28 II VOJ
322 Vajska 45 25 19 06 II VOJ
323 Stara Moravica 45 52 18 58 II VOJ
324 Berkasovo Srem 45 10 19 20 II VOJ
325 Vašica 45 05 19 09 II VOJ
326 Batrovci 45 03 19 08 II VOJ
327 Kukujevci 45 02 19 20 II VOJ
328 Martinci 45 00 19 28 II VOJ
329 Sremska Mitrovica 44 57 19 39 II VOJ
330 Martinci 45 00 10 35 II VOJ
331 Hrtkovci 44 53 19 46 II VOJ
332 Surduk 45 04 20 19 II VOJ
333 Obrež 44 44 19 58 II VOJ
334 Prhovo 44 53 20 00 II VOJ
335 Glušci Mačva 44 53 19 34 II SRB
336 Ševarice 44 52 19 40 I SRB
337 Drenovac 44 51 19 43 I SRB
338 Crna Bara 44 19 19 24 II SRB
339 Sovljak 44 51 19 26 II SRB
340 Glušci II 44 52 19 31 II SRB
341 Pričinović 44 50 19 38 II SRB
342 Drenovac 44 51 19 42 Ii SRB
343 Uzveće 44 52 19 36 II SRB
344 Tabanović 44 48 19 38 II SRB
345 Belotić 44 48 19 33 I SRB
346 Bogatić 44 49 19 30 I SRB
347 Klenje-groblje 44 49 19 26 II SRB
348 Badovinci 44 47 19 21 II SRB
349 Klenje 44 47 19 26 II SRB
350 Slepčević 44 45 19 34 II SRB
351 Majur 44 45 19 37 II SRB
352 Senjak Livade 44 45 19 41 II SRB
353 Dumača 44 44 19 45 II SRB
354 Bogosavac 44 45 19 37 II SRB
355 Duvanište 44 44 19 31 II SRB
356 Petlovača 44 43 19 28 II SRB
357 Badovinci 44 46 19 22 II SRB
358 Prnjavor 44 42 19 24 I SRB
359 Straža-Jelav 44 37 19 16 II SRB
360 Donji Dobrić 44 37 19 19 II SRB
361 Lipnički Šor 44 34 19 15 II SRB
362 Lozničko Polje 44 33 19 14 + GL SRB
363 Crna Bara 44 51 19 22 II SRB
364 Badovinci 44 47 19 21 I SRB
365 Badovinci 44 53 19 22 II SRB
366 Šabac 44 46 19 42 + GL SRB
367 Prnjavor 44 40 19 22 II SRB
368 Lipolist 44 42 19 31 II SRB
369 Jevremovac 44 44 19 40 II SRB
370 Dumača-Mišar 44 44 19 44 I SRB
371 Banovo Polje 44 54 19 20 II SRB
372 Loznica GMS 44 32 19 14 II SRB
373 Jelav-straža 44 38 19 16 II SRB
374 Loznica I 44 32 19 14 II SRB
375 Kolubara-ušće Kolubara 44 39 20 14 II SRB
376 Obrenovac-zab. 44 39 20 13 II SRB
377 Obrenovac-ala. 44 40 20 14 II SRB
378 Zabrežje-nasip 44 40 20 13 II SRB
379 Zabrežje-savs. 44 40 20 12 II SRB
380 Zabrežje-B.M. 44 40 20 12 II SRB
381 Obrenovac-INA 44 39 20 12 II SRB
382 Obrenovac-Kolub. 44 39 20 13 II SRB
383 Kolubara-Mislođ. 44 39 20 13 I SRB
384 Barič 44 39 20 15 I SRB
385 Mislođin 44 38 20 13 II SRB
386 V. Polje 44 36 20 12 II SRB
387 V. Polje 44 35 20 13 II SRB
388 V. Polje 44 34 20 11 II SRB
389 Poljane-kolub. 44 32 20 13 II SRB
390 Brgule 44 32 20 12 I SRB
391 Brgule-ž. stan. 44 31 20 12 II SRB
392 Konatice 44 31 20 16 II SRB
393 Stepojevac 44 30 20 17 II SRB
394 Ćemanov Most 44 31 20 06 I SRB
395 Ćemanov Most 44 31 20 06 II SRB
396 Vel. Crljeni 44 30 20 17 II SRB
397 Šonić 44 35 20 15 II SRB
398 Medoševac 44 39 20 18 II SRB
399 Šopić-Peštan 44 24 20 16 II SRB
400 Strmovo 44 24 20 24 II SRB
401 Čučuge 44 25 19 56 II SRB
402 Zvizdar 44 26 20 01 I SRB
403 Bogovađa 44 19 20 12 I SRB
404 Gunjevac-Peskara 44 27 20 03 II SRB
405 Sovljak 44 28 20 08 II SRB
406 Sovljak 44 28 20 04 II SRB
407 Beli Brod 44 22 20 11 I SRB
408 Bogovađa 44 19 20 12 II SRB
409 Divci 44 17 20 09 I SRB
410 Divci 44 17 20 02 II SRB
411 Valjevo-GMS 44 16 19 55 + GL SRB
412 Valjevo-polj. šk. 44 16 19 55 II SRB
413 Drmno-Mogila Mlava 44 48 21 12 II SRB
414 Maljurevac-Mlava 44 40 21 13 II SRB
415 Letnjikovac 44 40 21 14 I SRB
416 Maljurevac 44 40 21 15 II SRB
417 Bratinac-Mlava 44 38 21 14 I SRB
418 Bratinac-selo 44 38 21 15 II SRB
419 V.Crniće-selo 44 34 21 17 II SRB
420 V.Crniće-polje 44 34 21 18 II SRB
421 V.Crniće-Mogila 44 34 21 16 II SRB
422 Veliko selo 44 30 21 17 I SRB
423 Veliko selo-ž. s. 44 30 21 00 II SRB
424 Požarevac-Mlava 44 38 21 13 II SRB
425 Mlava-Bratinac 44 38 21 14 II SRB
426 Požarevac-Zabela Vel. Morava 44 30 21 10 II SRB
427 Brežane-selo 44 39 21 05 II SRB
428 Mala Krsna 44 35 21 01 II SRB
429 Skobalj-selo 44 39 21 02 II SRB
430 Osipaonica-selo 44 32 21 04 II SRB
431 Osipaonica-vr. 44 34 21 07 II SRB
432 Ljubičevski most 44 35 21 08 II SRB
433 Ljubičevo-erg. 44 35 21 08 II SRB
434 Ljubičevo-pož. 44 35 21 09 II SRB
435 Požarevac-šeć. 44 35 21 55 II SRB
436 Lozovik-ž. stani. 44 28 21 04 II SRB
437 Lozovik-mlin 44 27 21 04 II SRB
438 Vlaški do-n. bla. 44 28 21 12 II SRB
439 Vlaški do-selo 44 28 21 13 II SRB
440 V.Plana-ciglana 44 20 21 07 II SRB
441 Žabarski most VP 44 20 21 07 II SRB
442 Žabarski most VP 44 20 21 07 II SRB
443 D.Livadica-ž. m. 44 20 21 08 II SRB
444 D.Livadica-selo 44 20 21 09 II SRB
445 V.Plana-vod. zaj. 44 20 21 05 II SRB
446 Markovački Most 44 13 21 08 II SRB
447 Markovac-selo 44 12 21 06 II SRB
448 Markovački Most 44 13 21 09 II SRB
449 Svilajnac 44 13 21 11 II SRB
450 Svilajnac-te. 44 12 21 10 II SRB
451 Bagrdan GHS 44 01 21 18 GL SRB
452 Vojska 44 05 21 12 II SRB
453 Lanište 44 01 21 15 II SRB
454 Bagrdan 44 04 21 11 I SRB
455 Svetozarevo 43 59 21 16 II SRB
456 Ribari 44 00 21 17 II SRB
457 Ćuprija-škola 43 54 21 22 II SRB
458 Ćuprija-ž. most 43 56 21 12 II SRB
459 Striža 43 49 21 25 II SRB
460 Ćepure 43 49 21 22 II SRB
461 Potočac 43 49 21 20 II SRB
462 Svojinovo 43 47 21 20 II SRB
463 Varvarin 43 43 21 22 II SRB
464 Jovac 43 55 21 20 II SRB
465 Varvarin-most 43 43 21 23 I SRB
466 Ćićevac 43 42 21 26 II SRB
467 Brežane 44 38 21 09 I SRB
468 Ljubičevski Most 44 35 21 08 + GL SRB
469 Osipaonica 44 33 21 06 II SRB
470 Svilajnac 44 14 21 13 II SRB
471 Ćuprija-park 43 56 21 22 II SRB
472 Ćuprija-met. st. 43 56 21 22 GL SRB
473 Jovac 44 54 21 20 II SRB
474 Potočac-polje 43 49 21 20 II SRB
475 Paraćin 43 50 21 25 I SRB
476 Paraćin 43 51 21 22 II SRB
477 Varvarin-Ćićevac 43 43 21 25 Ii SRB
478 Glogovac-most 44 02 21 18 Ii SRB
479 Svetozarevo-rib. 43 59 21 16 II SRB
480 Lipe Godominski Rit 44 41 21 00 II SRB
481 Lipe - V. Morava 44 41 21 04 II SRB
482 Radinac 44 40 21 02 II SRB
483 Šalinac 44 40 21 02 II SRB
484 Šalinac-V.Morava 44 41 21 03 II SRB
485 Šalinac-Dunav 44 42 21 02 II SRB
486 Donja Janjina Veternica 42 57 21 56 II SRB
487 V.Trnjane 42 55 21 57 I SRB
488 Gornja Jajina 42 56 21 50 II SRB
489 Vlaško Polje 42 52 21 53 II SRB
490 Bunuša 42 53 21 52 II SRB
491 Brzan 42 51 21 53 II SRB
492 Todorovce 42 52 21 51 II SRB
493 Bobovište - nasip J. Morava 43 33 21 39 II SRB
494 Bobovište - farma 43 33 21 39 II SRB
495 Bobovište - radio. 43 33 21 40 II SRB
496 Žitkovac - selo 43 30 21 42 + GL SRB
497 Žitkovac - cigl. 43 31 21 42 II SRB
498 Đitkovac-r. o. mo. 43 31 21 42 II SRB
499 Donja Vrežina Nišava 43 19 21 55 II SRB
500 Brzi Brod - Niš. 43 18 21 58 II SRB
501 Brzi Brod - selo 43 18 21 58 GL SRB
502 Brzi Brod - ž. pru. 43 19 21 58 II SRB
503 Medoševac 43 19 21 52 II SRB
504 Medoševac 43 19 21 52 II SRB
505 Popovac 43 20 21 49 II SRB
506 Popovac 43 19 21 50 II SRB
507 Novo Selo J. Morava 43 17 21 36 II SRB
508 Mramor 43 18 21 47 II SRB
509 Klisura 43 13 21 50 I SRB
510 Čečina 43 11 21 52 II SRB
511 Doljevac-Petlja 43 11 21 51 II SRB
512 Pusta Reka Pusta Reka 43 11 21 50 II SRB
513 Doljevac-Raskrsn. 43 11 21 50 Ii SRB
514 Turekovac-Jablan. Jablanica 42 59 21 52 II SRB
515 Turekovac-Raskr. 42 58 21 53 II SRB
516 Pukovac Pusta Reka 43 10 21 51 I SRB
517 Leskovac-K.P.D. Veternica 42 58 21 57 II SRB
518 Leskovac-K.P.D. 42 58 21 51 II SRB
519 Leskovac-K.P.D. 42 58 21 57 GL SRB
520 Badince J. Morava 42 58 22 01 II SRB
521 Badince 42 58 22 02 II SRB
522 Badince-Spomenik 42 58 22 03 II SRB
523 Stajkovac-ZIP 42 57 22 16 II SRB
524 Stajkovac-Selo Vlasina 42 59 22 03 II SRB
525 Stajkovac-Vlas. 42 58 22 03 II SRB
526 Doljevac Toplica 43 12 21 50 I SRB
527 Doljevac-Klanic 43 12 21 50 II SRB
528 Doljevac-p.za n. 43 12 21 50 II SRB
529 Šainovac-ž. stan. 43 11 21 48 II SRB
530 Šarlinac-V. most 43 11 21 48 II SRB
531 Šarlinac-selo 43 11 21 48 II SRB
532 Žitorađa-selo 43 11 21 42 II SRB
533 Žitorađa 43 11 21 45 I SRB
534 Žitorađa-Glaši. 43 11 21 44 II SRB
535 Ristovac J. Morava 42 29 21 58 II SRB
536 Vranje 42 32 21 50 I SRB
537 Donji Vrtogoš 42 29 21 45 II SRB
538 Rataje 42 29 21 59 II SRB
539 Zlatokop 42 31 21 51 II SRB
540 Vranje-J. Morava 42 31 21 50 II SRB
541 Jasika GHS Z Morava 43 36 21 18 GL SRB
542 Jasika-Kruševac 43 36 21 19 II SRB
543 Stopanja-nasip 43 35 21 08 II SRB
544 Stopanja 43 34 21 08 II SRB
545 Stopanja 43 35 21 08 II SRB
546 Tobolac 43 33 21 07 II SRB
547 Selište 43 35 21 09 II SRB
548 Selište-V. Dreno. 43 36 21 08 II SRB
549 Selište-V. Dreno. 43 37 21 08 I SRB
550 Selište-V. Dreno. 43 37 21 08 II SRB
551 Kraljevo Ibar 43 43 20 43 + GL SRB
552 Kraljevo 43 44 20 44 II SRB
553 Sirča-Z.Morava 43 44 20 43 II SRB
554 Sirča-selo 43 44 20 43 II SRB
555 Adrani 43 47 20 38 II SRB
556 Adrani Z Morava 43 46 20 38 I SRB
557 Miločajski most 43 47 20 38 II SRB
558 Miločaj 43 47 20 38 II SRB
559 Mošinci-Z. Morava 43 50 20 31 II SRB
560 Kukići 43 49 20 30 II SRB
561 Stančići-Z. Morava 43 52 20 24 II SRB
562 Stančići 43 53 20 24 II SRB
563 Stančići-st. ško. 43 53 20 24 I SRB
564 Čačak-Lomina 43 53 20 21 I SRB
565 Čačak-Ž.stanica 43 55 20 21 II SRB
566 Žiča Ibar 43 42 20 42 II SRB
567 Žiča-Ibar 43 42 20 39 II SRB
568 Žiča-Ribnica 43 42 20 39 II SRB
569 Konarevo 43 43 20 40 II SRB
570 Konarevo-Ibar 43 42 20 37 II SRB
571 Kraljevo-Ibar 43 42 20 38 II SRB
572 Negotin GMS Dunav - Timok 44 14 22 34 + GL SRB
573 Radujevac 44 16 22 40 II SRB
574 Brusnik Timok 44 06 22 28 I SRB
575 Negotin-Radujev. Dunav - Timok 44 15 22 38 II SRB
576 Samarinovac-Pra. 44 16 22 35 II SRB
577 Brusnik-Ž.stan. Timok 44 06 22 27 II SRB
578 Timok-Brusnik 44 06 22 29 II SRB
579 Muževine Beli Drim 42 45 20 29 II KOS
580 Dragoljevac 42 45 20 31 II KOS
581 Ljubovo 42 44 20 24 II KOS
582 Gornja Dobruša 42 43 20 25 II KOS
583 Đurakovac 42 43 20 23 II KOS
584 Đurakovac 42 43 20 29 I KOS
585 Gornja Dobruša 42 42 20 27 II KOS
586 Gornja Dobruša 42 42 20 42 Ii KOS
587 Budisavci 42 40 20 30 II KOS
588 Trstenik 42 40 20 27 II KOS
589 Čungur 42 40 20 22 II KOS
590 Labljane 42 39 20 23 II KOS
591 Brežanik-Lođa 42 37 20 20 II KOS
592 Goraždevac 42 38 20 22 I KOS
593 Romune 42 38 20 24 II KOS
594 Lješane 42 37 20 26 II KOS
595 Jagoda 42 38 20 38 II KOS
596 Klina 42 34 20 34 GL KOS
597 Babaj-Boks 42 22 20 20 II KOS
598 Brovine 42 22 20 16 I KOS
599 Junik-Erenik 42 28 20 17 II KOS
600 Prilep 42 30 20 15 II KOS
601 Donje Streoce 42 34 20 19 II KOS
602 Raušić 42 36 20 19 II KOS
603 Ljumbarda Beli Drim 42 32 20 21 II KOS
604 Jahovac 42 41 20 23 II KOS
605 Đonaj-Most 42 15 20 39 II KOS
606 Ciglana 42 16 20 40 II KOS
607 Pirane-Škola 42 17 20 40 II KOS
608 Đonajski Most 42 15 20 39 + GL KOS
609 Zaroja Polje 42 16 20 40 II KOS
610 Zaroja Polje 42 16 20 40 I KOS
611 Put za betonjer. 42 16 20 40 II KOS
612 Pirane-Selo 42 17 20 40 I KOS
613 Mala Kruša 42 11 20 40 II KOS
614 Mala Kruša 42 18 20 37 I KOS
615 Mala Kruša Put 42 13 20 40 II KOS
616 V. Kruša - Polje 42 17 20 40 II KOS
617 V. Kruša - Pruga 42 19 20 37 II KOS
618 V. Kruša - Smonica 42 19 20 38 II KOS
619 Betonjerka 42 16 20 40 II KOS
620 Hroniša 42 16 20 40 II KOS
621 Đonaj-Most 42 14 20 44 II KOS
622 Đakovica 42 22 20 26 GL KOS
623 Obilić I Sitnica 42 41 21 04 II KOS
624 Obilić II 42 41 21 04 II KOS
625 Obilić III 42 41 21 04 GL KOS
626 Vučitrn I 42 49 20 58 + GL KOS
627 Vučitrn II 42 49 20 58 II KOS
628 Vučitrn III 42 49 20 58 II KOS
629 Nedakovac 42 48 20 59 II KOS
630 Vrnica 42 48 20 58 II KOS
631 Miloševo Lab 42 43 21 05 I KOS
632 Prilužje 42 43 21 02 II KOS
633 Banjska I Ibar 42 58 20 48 II KOS
634 Banjska II 42 58 20 48 II KOS
635 Banjska III 42 58 20 48 II KOS
636 Leposavić I 43 06 20 49 II KOS
637 Leposavić II 43 06 20 49 II KOS
638 Leposavić III 43 06 20 49 II KOS
639 Gusinje 1 Gusinje 42 34 19 49 GL CG
640 Gusinje 2 42 33 19 49 II CG
641 Gusinje 3 42 34 19 50 II CG
642 Dinoša 1 Ćemovo polje ze. 42 24 19 19 II CG
643 Dinoša 2 42 24 19 19 + GL CG
644 Dinoša 3 42 24 19 20 II CG
645 Ćemovo Polje 1 42 20 19 12 II CG
646 Ćemovo Polje 2 42 20 19 13 II CG
647 Ćemovo Polje 3 42 20 19 14 II CG
648 Ćemovo Polje 4 42 20 19 15 Ii CG
649 Ćemovo Polje 5 42 20 19 17 II CG
650 Ćemovo Polje 6 42 20 19 19 I CG
651 Ćemovo Polje 7 42 20 19 20 II CG
652 Ćemovo Polje 8 42 20 19 20 I CG
653 Ćemovo Polje 9 42 18 19 12 II CG
654 Ćemovo Polje 100 42 17 19 13 II CG
655 Ćemovo Polje 30 42 19 19 16 II CG
656 Ćemovo Polje 32 42 19 19 18 II CG
657 Ćemovo Polje 10 42 19 19 20 II CG
658 Anamalsko polje Desna obala Boj.42 00 19 22 II CG
659 Anamalsko polje 41 59 19 22 I CG
660 Anamalsko polje 41 58 19 23 II CG
661 Reč 1 41 55 19 22 II CG
662 Reč 2 41 55 19 22 II CG
663 Reč 3 41 55 19 22 II CG
664 Ada 1 41 53 19 21 II CG
665 Ada 2 41 53 19 22 II CG
666 Ada 3 41 52 19 22 II CG
667 Ada 4 41 52 19 22 + GL CG
668 Ada 5 41 51 19 22 II CG
669 Jegunovce Pološko polje 42 04 21 07 II MAK
670 Šemševo 42 01 21 05 I MAK
671 Gostivar 41 48 20 55 GL MAK
672 Tumčevište 41 51 20 57 II MAK
673 Jančište 42 03 21 07 II MAK
674 Tudence 42 01 21 07 II MAK
675 Dobreša-Golem T 41 49 20 54 II MAK
676 Ognjanci Skopsko polje 41 53 21 35 II MAK
677 Petrovec 41 56 21 37 II MAK
678 Creševo 42 02 21 30 II MAK
679 Mađari 41 59 21 30 + GL MAK
680 Novo Selo 41 01 21 21 II MAK
681 Taor 41 54 21 37 I MAK
682 Ržačinane 41 55 21 38 II MAK
683 Stopansko-Novo 41 57 21 37 II MAK
684 Čiflik Kočansko polje 41 52 22 19 II MAK
685 Krupište-Selo 41 50 22 15 II MAK
686 Ularci-Selo 41 51 22 16 GL MAK
687 Ularci-Džade 41 51 22 17 II MAK
688 Saramzalino Ovče polje 41 47 21 25 II MAK
689 Koseleri 41 45 21 57 I MAK
690 Džumajlija 41 47 21 54 II MAK
691 Piperevo 41 28 22 40 II MAK
692 Murtino 41 24 22 43 II MAK
693 Monospitovo 41 24 22 46 II MAK
694 Angelci 41 28 22 37 II MAK
695 Saraj Strumičko polje 41 28 22 42 I MAK
696 Turnovo 41 25 22 47 II MAK
697 Mogila 41 24 21 23 II MAK
698 Radobor - Stopan. 31 25 21 26 II MAK
699 Trap 41 26 21 28 II MAK
700 Inovo Radoviško polje 41 36 22 27 I MAK
701 Radoviš - Stopan. 41 38 22 28 II MAK
702 Radoviš 41 38 22 28 Ii MAK
703 Šum 41 10 20 38 II MAK
704 Struga II Struško polje 41 11 20 40 II MAK
705 Struga III 41 11 20 42 II MAK
706 Struga I 41 10 20 40 + GL MAK
707 Podmolje - Ribnica 41 09 20 44 II MAK
708 Dolna Belica 41 12 20 39 Ii MAK
709 Vranište-Nova 41 12 20 40 II MAK
710 Draslaica 41 12 20 41 II MAK
711 Livada 41 14 20 44 II MAK
712 Propas 41 12 20 43 II MAK
713 Trebeništa 41 12 20 45 I MAK
714 Vevčani - Nova 41 14 20 36 II MAK
715 Dabovjani 41 14 20 39 II MAK
716 Novo Selo 41 14 20 42 II MAK
717 Velešta 41 14 20 40 II MAK
718 Mešeišta 41 14 20 46 II MAK
719 Donji Lakočerej 41 09 20 47 II MAK
720 Ohrid-Nova 41 07 20 47 II MAK
721 Gornji Lakočerej 41 09 20 49 II MAK
722 Titovo Selo I Resensko polje 41 01 20 57 II MAK
723 Titovo Selo II 41 01 21 00 II MAK
724 Drmeni 41 01 21 02 + GL MAK
725 Ezerani 41 00 21 03 II MAK
726 Carev Dvor 41 02 21 00 II MAK
727 Bela Crkva 41 02 21 03 II MAK
728 Resen 41 05 21 02 II MAK
729 Sopotsko 41 05 21 04 II MAK
730 Resen 2 41 06 21 01 II MAK
731 Asamati 40 58 21 04 II MAK
732 Krani 40 55 21 05 II MAK
733 Nakolec 40 53 21 07 I MAK
734 Porodin Bitolsko polje 40 56 21 22 II MAK
735 Kremenica 40 56 21 28 II MAK
736 Brod 40 56 21 33 II MAK
737 Žaveni 40 56 21 25 II MAK
738 Sredno Egri 40 57 21 27 II MAK
739 Dolno Egri 40 57 21 29 II MAK
740 Mojin Gevgelijsko po. 41 07 22 27 II MAK
741 Gevgelija I 41 08 22 31 GL MAK
742 Gevgelija II 41 08 22 29 + II MAK
743 Bogorodica 41 08 22 33 II MAK
744 Vreš 41 08 22 34 II MAK
745 Stojakovo 41 09 22 35 II MAK
746 Negorci 41 10 22 30 II MAK
747 Predejci 41 10 22 32 GL MAK
748 Đavato 41 11 22 34 II MAK
749 Bogdanci 41 11 22 34 I MAK
750 Ačikot I Dojransko jez. 41 14 22 43 + GL MAK
751 Ačikot II 41 15 22 14 II MAK
752 Nikolić 41 15 22 45 II MAK
753 Draževo II Strumičko polje 41 23 22 55 II MAK
754 Draževo I 41 23 22 55 II MAK
755 Novo Konjarevo I 41 24 22 56 II MAK
756 Novo Konjarevo 41 24 22 56 II MAK
757 Demirica 41 23 22 53 II MAK
758 Mokrino 41 22 22 51 II MAK
759 Drajčevo 41 23 22 52 + GL MAK
760 Drajčevo-N. Selo 41 24 22 52 II MAK
761 Novo Selo 41 25 22 52 II MAK
------------------------------------------------------------------------
Spisak oznaka:
SRB - RHMZ SR Srbije
HRV - RHMZ SR Hrvatske
SLO - RHMZ SR Slovenije
MAK - RHMZ SR Makedonije
CG - RHMZ SR Crne Gore
BiH - RHMZ SR Bosne i Hercegovine
VOJ - PHMZ SAP Vojvodine
KOS - PHMZ SAP Kosova
GL - glavna stanica
I - stanica prvog reda
II - stanica drugog reda
Prilog 3
SPISAK STANICA ZA KONTROLU KVALITETA POVRŠINSKIH VODA
OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU
------------------------------------------------------------------------
R. Naziv stanice Vodotok Odstojanje Izve- Rang Nadležna
br. od ušća štajna stanice služba
(km) stanica
------------------------------------------------------------------------
SLIV CRNOG MORA
------------------------------------------------------------------------
1 Bezdan Dunav 1425.5 + GL VOJ
2 Bogojevo 1367.4 I VOJ
3 Dalj 1362.0 GL HRV
4 Ilok 1301.5 I HRV
5 Novi Sad 1255.1 + GL VOJ
6 Slankamen 1215.5 I VOJ
7 Čenta 1206.0 I VOJ
8 Zemun 1174.0 I SRB
9 Pančevo 1153.3 I SRB
10 Smederevo 1116.2 I SRB
11 Ram (Nova st.) 1076.6 I SRB
12 Veliko Gradište 1059.2 + GL SRB
13 Brnjica 1032.8 I SRB
14 Tekija 956.6 I SRB
15 Brza Palanka 883.8 I SRB
16 Radujevac 854.0 I SRB
17 Dravograd Drava 402.0 + GL SLO
18 Ormož 303.5 I SLO
19 Varaždin 284.9 I HRV
20 Nova stanica 242.0 I HRV
21 Botovo 227.2 I HRV
22 Terezino Polje 152.3 I HRV
23 Donji Miholjac 74.6 I HRV
24 Belišće 53.8 I HRV
25 Osijek-nizv. 19.1 + GL HRV
26 Otiški Vrh Meža 1.4 I SLO
27 Videm Dravinja 4.4 I SLO
28 Zamušani Pesnica 10.5 I SLO
29 Ceršak Mura 133.0 I SLO
30 Mursko Središče 62.5 I HRV
31 Letina-Goričan 40.0 I HRV
32 Pristava Ščavnica 5.7 I SLO
33 Kotoriba (Nova st.) Ledava 0.5 I SLO
34 Hodoš Krka 52.0 I SLO
35 D.Lendava (Nova st.) 0.2 I SLO
36 Vuka (Nova st.) Vuka 0.5 I HRV
37 Novi Kneževac Tisa 144.5 + GL VOJ
38 Padej 105.4 I VOJ
39 Novi Bečej-ustava 65.1 I VOJ
40 Žabalj 38.9 I VOJ
41 Titel 9.8 + GL VOJ
42 Subotica Kereš 27.1 I VOJ
43 Vrbica Zlatica 34.1 I VOJ
44 Tavankut-ustava Krivaja 105.0 I VOJ
45 Hetin Stari Begej 36.0 I VOJ
46 Srpski Itebej-GV Plovni Begej 29.0 I VOJ
47 Stajićevo-GV Begej 10.0 I VOJ
48 Medvode Sava 974.0 I SLO
49 Otoče 895.0 I SLO
50 Sveti Jakob 847.1 I SLO
51 Litija 818.6 I SLO
52 Hrastnik 807.6 I SLO
53 Brestanica (Nova st.) 730.0 + GL SLO
54 Brežice 718.0 I SLO
55 Jesenice 693.8 + GL HRV
56 Zagreb 664.2 + GL HRV
57 Galdovo 581.5 I HRV
58 Jasenovac 500.5 I HRV
59 Bosanska Gradiška 453.0 I BiH
60 Slavonski Kobaš 390.5 I HRV
61 Slavonski Brod 360.0 + GL HRV
62 Oprisavci (Nova st.) 330.0 I HRV
63 Županja 262.0 I BiH
64 Brčko-Brezovo Polje 226.0 + GL VOJ
65 Jamena 200.0 I VOJ
66 Bosut 116.0 I VOJ
67 Bosanska Rača 176.0 I BiH
68 Sremska Mitrovica 136.0 + GL VOJ
69 Šabac 102.6 + GL SRB
70 Beljin 69.0 I SRB
71 Ostružnica 41.0 I SRB
72 Jesenica Sava Dolnika 19.4 I SLO
73 Sveti Janez Sava Bohinjka 32.8 I SLO
74 Medvode Sora 0.5 I SLO
75 Beričevo Kamnička Bistr. 0.5 I SLO
76 Zalog Ljubljanica 0.5 I SLO
77 Rimske Toplice Savinja 3.1 I SLO
78 Gaberje Mirna 9.3 I SLO
79 Kraška Vas Krka 16.1 I SLO
80 Rakovac Sutla 8.1 I HRV
81 Kupljenovo Krapina 13.8 I HRV
82 Radenci Kupa 236.4 I SLO
83 Kamanje 171.6 I HRV
84 Rečica 85.0 I HRV
85 Sisak (Nova st.) 0.8 I HRV
86 Karlovac (Nova st.) Korana 2.0 I HRV
87 Lonja (Nova st.) Lonja 2.0 I HRV
88 Martin Brod-nizv. Una 195.0 I BiH
89 Kralje 136.0 I BiH
90 Bosanski Novi-nizv. 71.0 I BiH
91 Kostajnica 42.1 I HRV
92 Bosanska Dubica 20.1 I BiH
93 Rmanj Manastir Unac 0.7 I BiH
94 Urije Sana 2.0 I BiH
95 Duljan Vrbas 185.0 I BiH
96 Novoselija 79.0 I BiH
97 Delibašino Selo 71.0 I BiH
98 Razboj 13.0 + GL BiH
99 Lužani (Nova st.) Orljava 5.0 I HRV
100 Novo Selo Ukrina 2.5 I BiH
101 Reljevo Bosna 262.0 I BiH
102 Visoko 235.5 I BiH
103 Raspotočje 193.0 I BiH
104 Maglaj 97.0 I BiH
105 Doboj 71.0 I BiH
106 Modriča 24.0 + GL BiH
107 Merdani Lašva 2.2 I BiH
108 Zavidovići Krivaja 2.0 I BiH
109 Stanić Rijeka Spreča 3.0 I BiH
110 Karuše Usora 0.5 I BiH
111 Bastasi Drina 317.0 I BiH
112 Foča-Most 298.0 I BiH
113 Višegrad-akumulaci. 240.0 I BiH
114 Bajina Bašta 160.0 I SRB
115 Ljubovija 121.0 I SRB
116 Radalj 85.5 I SRB
117 Janja-nizv. 30.0 + GL BiH
118 Crna Bara 5.0 I SRB
119 Crna Poljana Tara 123.8 I CG
120 Trebaljevo 109.0 I CG
121 Bistrica 79.2 I CG
122 Đurđevića Tara 56.0 I CG
123 Gradac Čehotina 55.5 I CG
124 Foča 0.65 I BiH
125 Plav Lim 196.8 I CG
126 Ivangrad 155.0 I CG
127 Bijelo Polje 124.9 I CG
128 Dobrakovo 109.8 I CG
129 Prijepolje 74.5 + GL SRB
130 Rudo 25.4 I BiH
131 Strmica 0.5 I BiH
132 Gusinje Grnčar 15.0 I CG
133 Kušlat Drinjača 3.0 I BiH
134 Priboj Janja 23.0 I BiH
135 Batrovci Bosut 29.0 I HRV
136 Slovac Kolubara 54.7 I SRB
137 Beli Brod 39.2 + GL SRB
138 Draževac 12.0 I SRB
139 Jaša Tomić Tamiš 116.0 I VOJ
140 Tomaševac-DV 81.0 I VOJ
141 Pančevo 1.0 I VOJ
142 Markovićevo Brzava 18.0 I VOJ
143 Veliki Gaj Rojga 12.0 I VOJ
144 Vatin Moravica 16.0 I VOJ
145 Varvarin Velika Morava 327.2 I SRB
146 Ćuprija 191.0 I SRB
147 Bagrdan 154.2 + GL SRB
148 Ljubičevski Most 34.8 + GL SRB
149 Ristovac Južna Morava 225.0 I SRB
150 Grdelica 163.0 + GL SRB
151 Aleksinac 61.8 + GL SRB
152 Mojsinje 18.1 I SRB
153 Končulj Binačka Morava 266.5 I SRB
154 Doljevac Toplica 3.0 I SRB
155 Dimitrovgrad Nišava 142.0 I SRB
156 Pirot 111.2 + GL SRB
157 Niš-nizv. 21.4 I SRB
158 Mrtvine Gaberska 3.0 I SRB
159 Strazimirovci Jerma 0.5* I SRB
160 Petačnica Jablanica 0.0* I SRB
161 Petačnica Jerma 20.0 I SRB
162 Krivi Do Visočica 31.5 I SRB
163 Gugaljski Most Zapadna Morava 21.5 I SRB
164 Kratovska Stena 206.0 + GL SRB
165 Čačak 182.0 I SRB
166 Kraljevo 110.0 + GL SRB
167 Jasika 20.5 + GL SRB
168 Arilje Moravica 13.7 I SRB
169 Gorobilje Đetinja 10.0 I SRB
170 Užička Požega Skrapež 5.3 I SRB
171 Lučani Bjelica 0.2 I SRB
172 Bač Ibar 239.6 I CG
173 Ribarići 223.0 I SRB
174 Perlez 182.0 I KOS
175 Banjska 145.0 + GL KOS
176 Leposavić 131.0 I KOS
177 Raška 94.3 + GL SRB
178 Kraljevo 7.0 + GL SRB
179 Vragolije Sitnica 52.0 I KOS
180 Nedakovac 26.0 I KOS
181 Svetozarevo Lugomir 1.0 I SRB
182 Rogot Lepenica 2.5 I SRB
183 Svilajnac Resava 3.8 I SRB
184 Veliko Gradište Mlava 0.8 I SRB
185 Dobričevo Karaš 14.0 I VOJ
186 Kusić Nera 13.0 I VOJ
187 Kusići Pek 6.6 I SRB
188 Brusnik Veliki Timok 20.0 I SRB
189 Zaječar Beli Timok 4.0 I SRB
190 Bački Breg Bajski kanal 10.0 I VOJ
191 Bački Breg Plazović 20.3 I VOJ
192 Sombor Kanal DTD 70.2 I VOJ
193 Srpski Miletić 50.0 I VOJ
194 Bačko Gradište 4.2 I VOJ
195 Novi Sad-hidročvor 4.4 I VOJ
196 Žabalj-crpna stanica 0.8 I VOJ
197 Padej Zlatica 0.0 I VOJ
198 Novo Miloševo Kanal DTD 90.0 I VOJ
199 Melenci 60.0 I VOJ
200 Klek-DV 40.0 I VOJ
201 Vlajkovac 35.0 I VOJ
202 Kajtasovo-DV 8.7 I VOJ
------------------------------------------------------------------------
SLIV JADRANSKOG MORA
------------------------------------------------------------------------
203 Tolmin Soča 65.0 I SLO
204 Solkan 44.2 I SLO
205 Žaga Učeja 0.6* I SLO
206 Hotešček Idrijica 5.3 I SLO
207 Miren Vipava 7.2 I SLO
208 Neblo Reka 2.0* I SLO
209 Potoki Nadiža 2.0* I SLO
210 Dekani Rižana 2.9 I SLO
211 Podkaštel Dragonja 5.0 I SLO
212 Portonski Most Mirna 12.7 I HRV
213 Potpičan-nizv. Raša 12.0 I HRV
214 Jankovića Buk Zrmanja 14.7 I HRV
215 Skradinski Buk Krka 7.0 I HRV
216 Drniš-nizv. Čikola 10.0 I HRV
217 Tisne Stine Cetina 6.6 I HRV
218 Konjic Neretva 141.0 I BiH
219 Jablanica 111.2 I BiH
220 Mostar 66.0 I BiH
221 Žitomislići 47.0 + GL BiH
222 Opuzen 11.8 I HRV
223 Trebinje Trebišnjica 59.5 I BiH
224 Fraskanjelo Bojana 20.0 I CG
225 Vranjina Skadarsko jez. 0.0 I CG
226 Virpazar 0.0 I CG
227 Donja Plavnica 0.0 I CG
228 Podhum 0.0 I CG
229 Starčeva Gorica 0.0 I CG
230 Moračnik 0.0 I CG
231 Okla 0.0 I CG
232 Rijeka Crnojevića Crnojevića rij. 0.4 I CG
233 Pernica Morača 72.4 I CG
234 Zlatica 40.0 I CG
235 Vukovci 10.0 + GL CG
236 Duklov Most Zeta 68.0 I CG
237 Vranjske Njive 2.5 + GL CG
238 Trgaj Cijevna 20.4 I CG
239 Kpuz Beli Drim 59.0* I KOS
240 Vrbnica 0.1* I KOS
241 Đakovica Erenik 8.0 I KOS
242 Vlašnja Prizrenska Bist.2.3 I KOS
243 Orčuša Plavska 0.5* I KOS
244 Sveti Naum Crni Drim 0.0 I MAK
245 HE Špilje 12.6* I MAK
246 Struga 0.0 I MAK
247 Sveti Naum Ohridsko jez. 0.0 I MAK
248 Peštani 0.0 I MAK
249 Pristanište 0.0 I MAK
250 Radožda 0.0 I MAK
251 Stenje Prespansko jez. 0.0 I MAK
252 Oteševo 0.0 I MAK
253 Pretor 0.0 I MAK
254 Nakolec 0.0 I MAK
255 Livade Golema 3.4 I MAK
------------------------------------------------------------------------
SLIV EGEJSKOG MORA
------------------------------------------------------------------------
256 Raven Vardar 285.0* I MAK
257 Skoplje-Saraj 198.4* I MAK
258 Skoplje-žel.most 191.0* + GL MAK
259 Taor 148.0* I MAK
260 Bašino Selo 132.0* + GL MAK
261 Nogaevci 109.4* I MAK
262 Demir Kapija 48.9* I MAK
263 Đevđelija 2.3* I MAK
264 Saraj Treska 5.0 + GL MAK
265 Brezovica Lepenac 29.5 I MAK
266 General Janković 21.0 I MAK
267 Zlokućane 4.0 I MAK
268 Pelince Pčinja 76.2 I MAK
269 Katlanovska Banja 13.0 I MAK
270 Kalimanci Bregalnica 122.0 I MAK
271 Ubogo 6.0 I MAK
272 Skočivir Crna reka 100.0 I MAK
273 Palikura 1.0 I MAK
274 Brod Eleška 0.1 I MAK
275 Nikolić Dojransko jez. 0.0 I MAK
276 Stari Dojran 0.0 I MAK
277 Novi Dojran 0.0 I MAK
278 Mrdaj 0.0 I MAK
279 Ribarce Dragovštica 0.1* I SRB
280 Novo Selo Strumica 2.0 I MAK
------------------------------------------------------------------------
* Odstojanje od državne granice
Spisak oznaka:
SRB - RHMZ SR Srbije
HRV - RHMZ SR Hrvatske
SLO - RHMZ SR Slovenije
MAK - RHMZ SR Makedonije
CG - RHMZ SR Crne Gore
BiH - RHMZ SR Bosne i Hercegovine
VOJ - PHMZ SAP Vojvodine
KOS - PHMZ SAP Kosova
DV - donja voda
GV - gornja voda
GL - glavna stanica
I - stanica prvog reda
Prilog 4
SPISAK STANICA ZA KONTROLU KVALITETA PODZEMNIH VODA
OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU
------------------------------------------------------------------------
R. Naziv stanice Područje Geografska Nadležna
br. širina dužina služba
------------------------------------------------------------------------
1 Gornji Lakoš Prekmursko polje 46 33 16 25 SLO
2 Lipovci 46 37 16 14 SLO
3 Rankovci 46 40 16 05 SLO
4 Sli (Miklovec) 46 28 16 35 SLO
5 Bunčani Mursko polje 46 35 16 08 SLO
6 Tezno Dravsko polje 46 31 15 40 SLO
7 Spodnja Hajdina 46 24 15 51 SLO
8 Bukošek Brežičko polje 45 55 15 37 SLO
9 Cerklje Krško polje 45 55 15 31 SLO
10 Podgorica Dol. Kamn. Bistrica 46 05 14 36 SLO
11 Kleče Ljubljansko polje 46 05 14 29 SLO
12 Šempeter Vipav. Soš. dolina 45 55 13 38 SLO
13 Miren 45 53 13 36 SLO
14 Kotoriba-klan. Podravina 46 20 16 48 HRV
15 Bistrec kot.kan 46 19 16 50 HRV
16 Komarnica 46 17 16 34 HRV
17 Gola 46 12 17 01 HRV
18 Terezino Polje 45 56 17 27 HRV
19 Bekavar 45 55 17 34 HRV
20 Donji Miholjac 45 45 18 42 HRV
21 Osijek 45 34 18 42 HRV
22 Ključ Posavina 45 52 15 41 HRV
23 Bok 45 31 16 25 HRV
24 Jasenovac 45 16 16 55 HRV
25 Nova Gradiška 45 16 16 55 HRV
26 Varoško Polje 45 07 17 58 HRV
27 Kruševica 45 04 18 59 HRV
28 Gunja 44 53 18 51 HRV
29 Zaprešić 45 51 15 49 HRV
30 Mlinarice 45 13 16 58 BiH
31 Bosanski Mladenovac 45 10 17 18 BiH
32 Srbac 45 06 17 31 BiH
33 Bosanski Brod 45 04 18 28 BiH
34 Bosanski Šamac 45 04 18 28 BiH
35 Brčko 44 51 18 50 BiH
36 Balatun Semberija 44 51 19 19 BiH
37 Popovi 44 46 19 18 BiH
38 Janja 44 30 19 15 BiH
39 Kikinda Banat 45 50 20 26 VOJ
40 Sombor Bačka 45 46 19 08 VOJ
41 Zrenjanin Banat 45 23 20 22 VOJ
42 Laćarak Srem 45 05 19 33 VOJ
43 Kovin Banat 44 45 20 59 VOJ
44 Banatsko Aranđelovo 46 04 20 13 VOJ
45 Subotica Bačka 46 00 19 30 VOJ
46 Aleksa Šantić 45 55 22 20 VOJ
47 Sterijino 45 48 20 01 VOJ
48 Toba Banat 45 41 20 33 VOJ
49 Nadalj Bačka 45 30 19 55 VOJ
50 Bač 45 29 19 40 VOJ
51 Šid Srem 45 09 19 15 VOJ
52 Inđija 45 04 20 08 VOJ
53 Nova Pazova 44 55 20 18 VOJ
54 Nikinci 44 51 19 48 VOJ
55 Bezdan Dunav 45 51 18 56 VOJ
56 Apatin 45 11 19 00 VOJ
57 Novi Sad 45 20 19 46 VOJ
58 Jamena Sava 44 53 19 05 VOJ
59 Novi Bečej Banat 45 41 20 17 VOJ
60 Šurjan 45 22 20 53 VOJ
61 Perlez 45 09 20 22 VOJ
62 Češko Selo 44 56 21 22 VOJ
63 Kusić 44 52 22 03 VOJ
64 Starčevo 44 49 20 46 VOJ
65 Srpski Miletić Bačka 45 34 19 12 VOJ
66 Kanjiža 46 04 20 02 VOJ
67 Žabalj 45 27 20 10 VOJ
68 Kovilj 45 13 20 02 VOJ
69 Drenovac Mačva 44 51 19 43 SRB
70 Crna Bara 44 19 19 24 SRB
71 Bogatić 44 49 19 30 SRB
72 Lozničko Polje 44 33 19 14 SRB
73 Šabac 44 46 19 42 SRB
74 Dumača-Mišar 44 44 19 44 SRB
75 Loznica GMS 44 32 19 14 SRB
76 Jelav-Straža 44 38 19 16 SRB
77 Zabrežje-nasip Kolubara 44 40 20 13 SRB
78 Obrenovac-Ina 44 39 20 12 SRB
79 Barič 44 39 20 15 SRB
80 Mislođin 44 38 20 13 SRB
81 Divci 44 17 20 09 SRB
82 Valjevo-GMS 44 16 19 55 SRB
83 Veliko Selo Mlava 44 30 21 17 SRB
84 Ljubičevski Most Velika Morava 44 35 21 08 SRB
85 Ljubičevo-Erg. 44 35 21 08 SRB
86 Požarevac-šeć. 44 35 21 55 SRB
87 Markovački Most 44 13 21 08 SRB
88 Svilajnac-te. 44 12 21 10 SRB
89 Čepure 43 49 21 22 SRB
90 Paraćin 43 50 21 25 SRB
91 Žitkovac-selo Južna Morava 43 30 21 42 SRB
92 Popovac Nišava 43 20 21 49 SRB
93 Novo Selo Južna Morava 43 17 21 36 SRB
94 Mramor 43 18 21 47 SRB
95 Leskovac-KPD Veternica 42 58 21 57 SRB
96 Badince Južna Morava 42 58 22 02 SRB
97 Doljevac-Klanic Toplica 43 12 21 50 SRB
98 Ristovac Južna Morava 42 29 21 58 SRB
99 Vranje 42 32 21 50 SRB
100 Jasika GHS Zapadna Morava 43 36 21 18 SRB
101 Stopanja-nasip 43 35 21 08 SRB
102 Selište 43 35 21 09 SRB
103 Kraljevo Ibar 43 43 20 43 SRB
104 Miločajski Most Zapadna Morava 43 47 20 38 SRB
105 Stančić-Z. Morava 43 52 20 24 SRB
106 Žiča-Ibar Ibar 43 42 20 39 SRB
107 Radujevac Dunav-Timok 44 16 22 40 SRB
108 Brusnik Timok 44 06 22 28 SRB
109 Negotin-Radujevac Dunav-Timok 44 15 22 38 SRB
110 Gusinje 1 Gusinje 42 34 19 49 CG
111 Gusinje 2 42 33 19 49 CG
112 Dinoša 2 Čemovo polje Ze. 42 24 19 19 CG
113 Čemovo Polje 2 42 20 19 13 CG
114 Čemovo Polje 3 42 20 19 14 CG
115 Čemovo Polje 9 42 18 19 12 CG
116 Čemovo Polje 30 42 19 19 16 CG
117 Čemovo Polje 32 42 19 19 18 CG
118 Anamalsko Polje Desna obala Bojane 41 59 19 22 CG
119 Reč 3 41 55 19 22 CG
120 Ada 4 41 52 19 22 CG
121 Đonaj-Mosr Beli Drim 42 15 20 39 KOS
122 Ciglana 42 16 20 40 KOS
123 Zaroja Polje 42 16 20 40 KOS
124 Obilić I Sitnica 42 41 21 04 KOS
125 Obilić III 42 41 21 04 KOS
126 Vučitrn I 42 49 20 58 KOS
127 Vučitrn III 42 49 20 58 KOS
128 Nedakovac 42 48 20 59 KOS
129 Miloševo Lab 42 43 21 05 KOS
130 Banjska I Ibar 42 58 20 48 KOS
131 Banjska III 42 58 20 48 KOS
132 Leposavić I 43 06 20 49 KOS
133 Leposavić III 43 06 20 49 KOS
134 Šemševo Pološko polje 42 01 21 05 MAK
135 Gostivar 41 48 20 55 MAK
136 Mađari Skopsko polje 41 59 21 30 MAK
137 Taor 41 54 21 37 MAK
138 Struga I Struško polje 41 10 20 40 MAK
139 Titovo Selo I Resensko polje 41 01 20 57 MAK
140 Titovo Selo II 41 01 21 00 MAK
141 Drmeni 41 01 21 02 MAK
142 Asamati 40 58 21 04 MAK
143 Krani 40 55 21 05 MAK
144 Nakolec 40 53 21 07 MAK
145 Kremenica Bitoljsko polje 40 56 21 28 MAK
146 Brod 40 56 21 33 MAK
147 Gevgelija I Gevgelijsko polje 41 08 22 31 MAK
148 Bogorodica 41 08 22 33 MAK
149 Ačikot I Dojransko jezero 41 14 22 43 MAK
150 Nikolić 41 15 22 45 MAK
151 Drajčevo Strumičko polje 41 23 22 52 MAK
152 Drajčevo - N. Selo 41 24 22 52 MAK
153 Novo Selo 41 25 22 52 MAK
------------------------------------------------------------------------
Spisak oznaka:
SRB - RHMZ SR Srbije
HRV - RHMZ SR Hrvatske
SLO - RHMZ SR Slovenije
MAK - RHMZ SR Makedonije
CG - RHMZ SR Crne Gore
BiH - RHZM SR Bosne i Hercegovine
VOJ - PHMZ SAP Vojvodine
KOS - PHMZ SAP Kosova
Prilog 5
SPISAK STANICA ZA KONTROLU KVALITETA MORA OD INTERESA ZA CELU ZEMLjU
---------------------------------------------------------------------------
R. Naziv stanice i lokacija Nadležna
br. služba
---------------------------------------------------------------------------
1 Koper I - na kraju lukobrana SLO
2 Koper II - sredina Koperskog zaliva, severozapadno od luke SLO
3 Izola - sredina zaliva Dobrava zapadno od Izole SLO
4 Piran I - sredina zaliva istočno od Pirana (prema Strunjanu) SLO
5 Piran II - Piranski zaliv 1.5 km jugoistočno od rta SLO
6 Piran III - Piranski zaliv 3.0 km jugoistočno od rta SLO
7 Umag I - Carinski molo HRV
8 Umag II - ispred mola Punta (Kotora) HRV
9 Umag III - otvoreno more 12,5 km zapadno od Umaga HRV
10 Novigrad - izlaz iz trajektne luke HRV
11 Poreč - molo kod carinskog prelaza HRV
12 Vrsar - molo kod ribarskog pristaništa HRV
13 Limski kanal - kod motela HRV
14 Rovinj I - ispred hladnjače fabrike Mirna HRV
15 Rovinj II - Carinski molo HRV
16 Rovinj III - molo ispred hotela Delfin HRV
17 Pula I - molo ispred Kvarner-ekspresa HRV
18 Pula II - molo na brodogradilištu Uljanik HRV
19 Pula III - Zlatne stijene ispred hotela HRV
20 Rabac - molo u trajektnoj luci HRV
21 Opatija - molo ispred lučke kapetanije HRV
22 Rijeka I - Petrolejska luka HRV
23 Rijeka II - gat Vladimir Gortan HRV
24 Rijeka III - molo ispred silosa HRV
25 Rijeka IV - putnička obala HRV
26 Rijeka V - lukobran HRV
27 Rijeka VI - molo ispred lučke kapetanije HRV
28 Bakar I - molo u luci za rasuti teret HRV
29 Bakar II - molo ispred koksare HRV
30 Bakarac - molo uz auto-put HRV
31 Kraljevica - molo u brodogradilištu HRV
32 Crikvenica - molo u luci HRV
33 Senj I - molo kod svetionika u sredini luke HRV
34 Senj II - Mašarski molo HRV
35 Jablanac - molo u trajektnoj luci HRV
36 Karlobag - molo u luci ispred hotela HRV
37 Starigrad Paklenica - molo ispred odmarališta PTT HRV
38 Posedarje - molo u ribarskoj luci HRV
39 Zadar - carinska zona kod svetionika HRV
40 Biograd na moru - molo u ribarskoj luci kod svetionika HRV
41 Šibenik - ulaz u Šibenski zaliv HRV
42 Rogoznica - molo u luci HRV
43 Kaštel (Novi Štafilić) - molo ispred svetionika HRV
44 Kaštel (Kambelovac) - molo u ribarskoj luci HRV
45 Kaštel (Šućurac) - molo u ribarskoj luci HRV
46 Solin - cementara sa mola HRV
47 Vranjic - molo nasuprot cementare HRV
48 Split I - na kraju lukobrana HRV
49 Split II - molo kod Oceanografskog instituta HRV
50 Omiš - na kraju lukobrana HRV
51 Makarska - nasuprot Jugoplastike HRV
52 Kardeljevo - kod svetionika HRV
53 Gradac - molo ispred Energoinvesta HRV
54 Neum - ulaz u Neumski zaliv BiH 55 Slano - sa mola u ribarskoj luci HRV
56 Ston I - molo u Bracama ispred trgovine HRV
57 Ston II - molo u luci ispred kule HRV
58 Ston III - Jadranska magistrala (preko puta svetionika) HRV
59 Dubrovnik I - molo u Gružu HRV
60 Dubrovnik II - na plaži Prezident (Babin Kuk) HRV
61 Cavtat I - sa glavnog mola HRV
62 Cavtat II - ispred hotela Adrijatik HRV
63 Molunat - molo na pristaništu HRV
64 Mamula - Oštro CG
65 Herceg Novi - kod hidrometeorološke stanice CG
66 Kumbor - ispod rampe kod vojnog objekta CG
67 Risan - molo na pristaništu CG
68 Perast - molo ispred muzeja M. Zmajevića CG
69 Kotor - kod Instituta za biologiju mora CG
70 Dobrota - sredina kanala CG
71 Rt Gospe - Turski rt - sredina - alt. Verige CG
72 Tivat - kod benzinske pumpe CG
73 Budva - ispod starog grada CG
74 Sveti Stefan - na ulazu (prevlaka) CG
75 Petrovac - kod pristaništa CG
76 Sutomore - plaža CG
77 Bar - kod hidrometeorološke stanice CG
78 Ulcinj - na gradskoj plaži CG
79 Ulcinj - velika plaža u visini stanice Donji Štoj CG
---------------------------------------------------------------------------
STANICE ZA KONTROLU KVALITETA MORA NA TRANZITNIM
I PRILAZNIM MORSKIM PUTEVIMA
------------------------------------------------------------------------
R. Naziv stanice i lokacija Geografska Nadležna
br. širina dužina služba
------------------------------------------------------------------------
80 Rovinj
20 km jugozapadno od Rovinja 44 57 13 28 HRV
81 Kamenjak Rt
15 km jugoistočno od Kamenjaka 44 40 14 03 HRV
82 Kvarnerska vrata
8 km zapadno od Silbe 44 24 14 33 HRV
83 Kornat
15 km jugozapadno od navigacionog objekta 43 47 15 04 HRV
84 Ploča Rt
12 km zapadno od Rta Ploča 43 32 15 46 HRV
85 Palagruža
14 km severoistočno od Palagruže 42 30 16 22 HRV
86 Pakleni otoci
15 km južno od Otoka 43 01 16 22 HRV
87 Biševski kanal
sredina kanala 43 00 16 02 HRV
88 Korčulanski kanal
1 km severno od Pločica 43 04 16 51 HRV
89 Hvarski kanal
sredina kanala južno od Bola 43 14 16 39 HRV
90 Brački kanal
sredina kanala na liniji Omiš-Postire 43 24 16 37 HRV
91 Koločep
20 km jugoistočno od navigacijskog objekta 42 32 18 02 HRV
92 Barski prilaz
10 km jugozapadno od navigacijskog objekta 42 05 19 01 CG
------------------------------------------------------------------------
Spisak oznaka:
SRB - RHMZ SR Srbije
HRV - RHMZ SR Hrvatske
SLO - RHMZ SR Slovenije
MAK - RHMZ SR Makedonije
CG - RHMZ SR Crne Gore
BiH - RHMZ SR Bosne i Hercegovine
VOJ - PHMZ SAP Vojvodine
KOS - PHMZ SAP Kosova